Innhold

10 uttrykk du må kunne før lønnsforhandlingene

Artikkel

Et fly boardes. Foto.

Her finner du en nyttig liste over ord og uttrykk ofte brukt i forbindelse med lønnsoppgjør.

Frontfagsmodellen

Hovedtanken bak modellen er at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av det industrien tåler. I praksis betyr det at Fellesforbundet først forhandler med motparten Norsk Industri. Det de blir enige om, legger sterke føringer for oppgjørene i privat og offentlig sektor.

Ramme

Rammen er den totale prislappen på lønnstillegg og andre endringer i tariffavtalen. Summen er altså mer enn bare lønnstillegg. Rammen inkluderer altså ikke bare lønn, men også for eksempel kostnadene ved en ekstra dag ferie.

Glidning

Glidning er den inntektsøkningen som skjer i tiden mellom to lønnsoppgjør, for eksempel gjennom personlige tillegg, provisjonstillegg, eller bonusordninger.

Kjøpekraft

Kalles også disponibel reallønn, og er den inntekten man sitter igjen med når skatteendringer og prisstigning er trukket fra bruttolønna. Om lønnen øker mer enn pris og beskatning, øker kjøpekraften. I nedgangstider vil det kunne være motsatt.

Overheng

Lønnsendringer gjøres ofte midt i året, ikke ved årsskiftet. "Overheng" beskriver forskjellen mellom gjennomsnittslønnen i kalenderåret, og lønnsnivået ved årets utgang. Dette brukes for å fortelle hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli, dersom det ikke gis lønnstillegg i det siste året.

Tariffavtale

En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Protokoll

Dokument hvor resultatet av forhandlinger nedtegnes, uansett oppnådd enighet eller ikke.

Mekling

Dersom partene ikke blir enige, må de mekle før de kan bruke kampmidler som streik eller lockout.

Forbundsvise oppgjør

Ved denne form for oppgjør blir hver tariffavtale (hvert avtaleområde) behandlet for seg både forhandlingsmessig og når det gjelder avstemning. (F.eks. Norsk Industri og Fellesforbundet)

Arbeidsretten

Spesialdomstol som i hovedsak har til oppgave å avgjøre tolkningstvister og saker om ulovlige og tariffstridige aksjoner. Arbeidsrettens dommer kan normalt ikke påankes. Retten har syv medlemmer, hvorav tre er fagdommere og fire er oppnevnt etter innstilling fra h.h.v. LO og NHO.