Innhold

Artikkel, Pensjon, forsikring og AFP, Aldersgrenser

Dette må du vite om aldersgrenser

Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72 år, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år.

Artikkel

Drøftelser om intern aldersgrense

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om innføring og eventuell videreføring av bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte.

Artikkel, Aldersgrenser

Pensjonsopptjening etter fylte 67 år

Hva betyr arbeid etter 67 år for pensjonen? Det kan avhenge av om man har innskudds- eller ytelsespensjon.

Flere spørsmål og svar om aldersgrenser

Hvilke krav gjelder for varsel om fratreden?

Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden seks måneder i forkant. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varselet er kommet frem til arbeidstaker.

Ble særaldersgrensene i offentlig sektor berørt av lovendringen i 2015?

Nei. Det er ikke kommet endringer i særaldersgrensene i denne omgangen, men det er varslet at regjeringen vil utrede disse senere.

Hvilke regler gjelder hvis en privat bedrift er i Statens pensjonskasse?

Private bedrifter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse omfattes av Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Denne loven har en alminnelig aldersgrense på 70 år og ble ikke endret 1. juli 2015.

Hvilke ytelser opphører ved 67 år?

Arbeidsavklaringspenger, dagpenger og uførepensjon/uføretrygd kommer ikke til utbetaling lenger enn til 67 år.

Får man sykepenger etter 70 år?

Nei, personer over 70 år har ikke rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra NAV. Ansatte mellom 67 og 70 år har derimot rett til sykepenger hvis inntekten overstiger 2 G (to ganger grunnbeløpet). Denne aldersgruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager, men bedriften dekke de 16 første dagene på samme måte for yngre ansatte. Husk at arbeidsgiver ikke må forskuttere sykepenger ut over folketrygdens 60 dager, da folketrygden kun refunderer inntil 60 dager.

Hvor lenge er den ansatte dekket av personalforsikringsordningen?

Her kan reglene variere mellom de ulike dekningene og de ulike selskapene. Enkelte grenser kan også være avtalt mellom forsikringsselskapet og bedriften for den enkelte forsikringsordning. Vi anbefaler her at du sjekker hva som står i bedriftens forsikringsavtale eller med leverandøren. For lovbestemt yrkesskade/yrkessykdom er det ingen opphørsalder. For andre dekninger som for eksempel ulykkesdekninger og gruppeliv, kan avtalte grenser for eksempel være 67 år, 70 år eller høyere. Uføredekninger (annen sykdom) antas i de fleste tilfeller å ha en opphørsalder på 67 år.