Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Arbeidstid ved ekstraordinære situasjoner

Illustrasjonsfoto av klokker foran et tastatur.

Ekstraordinære situasjoner kan innebære behov for endringer i arbeidstiden. Foto: Pixabay.

Virksomheter kan oppleve økt fravær blant de ansatte eller økt etterspørsel etter varene eller tjenestene de leverer. Slike situasjoner kan medføre behov for å utvide arbeidstidsordninger eller utvidet bruk av overtid for ansatte som er på jobb.

Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstid som ikke skal overstiges. Loven har i tillegg krav til hviletid og daglig pause ved lengre arbeidsdager. Les mer om hvilke muligheter du som arbeidsgiver har til å iverksette alternative arbeidstidsordninger innenfor lovens rammer.

Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene gir en rekke muligheter til å avtale fleksible ordninger med hensyn til arbeidstid. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er et eksempel på en slik ordning som gjør at enkelte arbeidstakere kan jobbe mer i perioder mot tilsvarende kortere dager i andre perioder. Det oppfordres sterkt til å benytte disse mulighetene lokalt på den enkelte arbeidsplass. Det er likevel et ubetinget krav om at arbeidstidsordningen i virksomheten skal være forsvarlig.

Endre arbeidsplaner

Dersom arbeidstakere i virksomheten arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Med mindre annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Partene kan bli enige om å fravike kravet om to ukers varslingstid for omlegging av arbeidsplanene.

Kan arbeidsgiver pålegge overtid?

Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid når det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov".

Eksempler på dette kan være ekstraordinære bestillinger som innebærer behov for mer arbeid, fravær blant ansatte som innebærer behov for at andre arbeider mer e.l. 

Arbeid for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom i akutte situasjoner

Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom. I slike tilfeller skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der det ikke er mulig, annet passende vern. Ta kontakt med din landsforening dersom dette unntaket kan være aktuelt for din virksomhet.


Tariffavtaler legger til rette for fleksible løsninger

Større fagforeninger kan inngå avtale der bestemmelser i arbeidsmiljøloven fravikes. Flere tariffavtaler, slik som f.eks. NHOs overenskomster, har fleksible ordninger som kan tas i bruk ved samtykke fra lokale tillitsvalgte og forbund. Ta kontakt med din landsforening for ytterligere informasjon knyttet til relevante overenskomster for din virksomhet.

Les mer om adgangen til å ansette midlertidig og innleie av arbeidskraft.