Innhold

Kan man ha en lavere aldersgrense enn 72 år for opphør av et arbeidsforhold?

Mann i klatresele og arbeidstøy, gravemaskin, sikring av bergvegg. Foto.

Utgangspunktet er en aldersgrense på 72 år, men bedriftene kan velge å ha en lavere bedriftsintern aldersgrense for opphør av arbeidsforholdet.

Selv om Arbeidsmiljøloven setter 72 år som generell aldersgrense, kan bedriften velge å praktisere en lavere, bedriftsintern aldersgrense. Denne kan ikke være lavere enn 70 år.

Grensen  kan likevel være lavere dersom det anses nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet, se Arbeidsmiljølovens § 15-13 a). Dette er en snever unntaksregel du kan lese mer om her.

Hva skal til?

En bedriftsintern aldersgrense vil bare være gyldig dersom

  • Grensen gjøres kjent for arbeidstakerne
  • Den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver
  • Arbeidstaker har rett til en "tilfredsstillende tjenestepensjonsordning".

Lavere aldersgrense må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, se Arbeidsmiljølovens kapittel 13.

Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrenser med de tillitsvalgte før de innføres. Dette kan du lese mer om her. Merk likevel at fastsettelse av bedriftsinterne aldersgrenser er noe som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Hva betyr "gjøres kjent?"

Arbeidsgiver har ansvar for å informere på en måte som er egnet til å gjøre aldersgrensen kjent for de ansatte. Det kreves ikke at arbeidsgiver må føre bevis for at hver enkelt ansatt i bedriften rent faktisk kjenner til aldersgrensen. Det avgjørende er hvor god informasjon som er gitt og hvordan den er gitt. Innholdet i kravet til kjennskap vil tilsvare det som gjaldt for 67 års aldersgrense.

Hva betyr "konsekvent praktisering?"

Dette innebærer at grensen skal praktiseres strengt. Arbeidsgiver kan kun unntaksvis la enkelte arbeidstakere fortsette å arbeide i bedriften etter at de har passert den lavere aldersgrensen. Det må dreie seg om et fåtall tilfeller og i hovedsak være knyttet til særlige og tidsavgrensede behov. Regelen kan heller ikke omgås ved at bedriften reengasjerer ansatte som har sluttet ved oppnådd aldersgrense (f.eks. som innleide, selvstendige eller midlertidige ansatte). Slikt reengasjement vil kunne få betydning ved vurdering av om kravet til konsekvent praktisering er oppfylt.

 I Prop. 48 L (2014-2015), som er forarbeidene til lovendringen, er det lagt til grunn som et akseptabelt omfang at inntil 10 % av de ansatte får fortsette (over en periode på rundt fem år).

Hva betyr "tilfredsstillende pensjonsordning?"

Det lovpålagte obligatoriske kravet til tjenestepensjon på 2 % sparing av lønn mellom 1 G og 12 G sammenholdt med folketrygden antas å dekke kravet til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. G er folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2018 tilsvarer 1 G 96 883 kr (Nav.no). 

Dette er basert på det departementet skriver i Prop. 48 L (2014-2015) s. 56: Etter departementets syn vil det at den nedre grensen for bedriftsinterne aldersgrenser nå foreslås til 70 år, at det allerede gjelder lovfestede krav til obligatorisk tjenestepensjonsordning i alle virksomheter, og utbetaling fra folketrygden, innebære at kravet om økonomisk sikkerhetsnett må anses innfridd for de fleste arbeidstakere.

Hvis bedriften ikke fikk innført bedriftsintern aldersgrense på 70 år før grensen ble hevet til 72 i 2015, kan dette gjøres når som helst senere. Bedriften må da være oppmerksom på at man i mellomperioden normalt vil ha en aldersgrense på 72 år.

Hva med daglig leder?

Bedriftens øverste leder faller inn under Arbeidsmiljøloven, og således under reglene om aldergrenser. Det er ikke gjort særskilte unntak fra lovens regler om aldersgrenser for daglig leder. Arbeidsmiljølovens § 14-10 åpner imidlertid for å ansette virksomhetens øverste leder på åremål. Videre åpner § 15-16 annet ledd for forhåndsavtaler om frasigelse av oppsigelsesvernet mot etterlønn.