Innhold

Kan jeg permittere en som er sykmeldt?

Ja. Det skal da ikke betales arbeidsgiverperiode på 10 dager, med mindre vedkommende skulle bli friskmeldt i løpet av permitteringstiden. Arbeidstaker har heller ikke krav på sykepenger fra arbeidsgiver når permitteringen iverksettes, uavhengig av om arbeidsgiverperioden for sykepenger på 16 dager ikke er løpt ut. Den sykmeldte har imidlertid krav på fulle sykepengerettigheter fra folketrygden, i motsetning til de som blir sykemeldt etter at permitteringen ble iverksatt. Sistnevnte får kun utbetaling av sykepenger basert på arbeidsledighetstrygdens regelverk, som normalt vil gi lavere utbetaling.

Ettersom den som er sykmeldt når permitteringen starter har krav på fulle sykepenger, mens andre bare har krav på dagpenger, er det mulig å spekulere i å sykmelde seg når man får varsel om permittering. Arbeidsgiveren bør i slike tilfeller vurdere om det foreligger omstendigheter som gir grunn til å trekke sykmeldingen i tvil. Hvis arbeidsgiver har grunn til å tvile på at det foreligger reell sykdom kan arbeidsgiver nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. NAV vil da vurdere om det er grunnlag for å forskuttere sykepengene i arbeidsgiverperioden.