Innhold

Koronarelatert sykefravær som vilkår for refusjon av sykepenger fra NAV

Mann som snakker i mobiltelefon

Arbeidsgiver må kunne be arbeidstaker gi opplysninger om sykefravær er koronarelatert.

Lengden på arbeidsgiverperioden avhenger av om egen-/legemelding angir at fraværet er koronarelatert. Arbeidsgiver trenger altså noe informasjon om årsak til fravær for å få refusjon etter tre dager.

Arbeidsgiver er normalt forpliktet til å betale full lønn inntil 6 G i en arbeidsgiverperiode som tilsvarer 16 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien er redusert til 3 dager. Nav dekker deretter sykepenger fra og med dag fire. Arbeidsgiver plikter likevel å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra Nav.

Under koronapandemien vil altså arbeidsgivers forpliktelser variere avhengig av om sykefraværet er koronarelatert eller relatert til annen sykdom eller skade. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon fra Nav, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. Det skyldes at sykdomsangivelsen i den ansattes egenmelding/sykemelding legges til grunn.

Selv om arbeidstaker i alminnelighet ikke er forpliktet til å opplyse arbeidsgiver om sykdommen og hva denne består i, er det NHOs oppfatning at arbeidsgiver, så lenge disse særskilte koronareglene gjelder, må kunne be om at arbeidstaker gir opplysninger om sykefraværet er koronarelatert eller skyldes annen sykdom eller skade. Dette fordi slike opplysninger er avgjørende for arbeidsgivers refusjonsadgang.

Gi oss tilbakemelding
Dersom våre medlemsbedrifter opplever utfordringer rundt dette, ber vi om medlemsbedriftenes tilbakemeldinger, slik at NHO kan ta dette videre med relevante myndigheter.