Innhold

Koronarelatert sykefravær som vilkår for refusjon av sykepenger fra NAV

Mann som snakker i mobiltelefon

Arbeidsgiver må kunne be arbeidstaker gi opplysninger om sykefravær er koronarelatert.

Lengden på arbeidsgiverperioden avhenger av om egen-/legemelding angir at fraværet er koronarelatert. Arbeidsgiver trenger altså noe informasjon om årsak til fravær for å få refusjon etter tre dager.

Ved en ansatts sykefravær er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke har krav på nærmere opplysninger om sykdommen og hva denne består i. De alminnelige reglene om sykepenger innebærer videre at arbeidsgiver skal dekke de første 16 sykefraværsdagene. Deretter overtar NAV.

Fra 16. mars 2020 gjelder egne regler om arbeidsgiverperiode ved koronarelatert fravær.
Det følger av midlertidig forskrift (FOR-2020-03-20-368) at for fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager. NAV dekker deretter sykepenger fra og med dag fire. Arbeidsgiver plikter imidlertid å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra NAV.

Lengden på arbeidsgiverperioden avhenger altså av om sykefraværet er koronarelatert eller relatert til annen sykdom eller skade. Det er sykdomsangivelsen i den ansattes egenmelding/sykemelding som skal legges til grunn.

Selv om arbeidstaker i alminnelighet ikke er forpliktet til å opplyse arbeidsgiver om sykdommen og hva denne består i, er det NHOs oppfatning at arbeidsgiver, så lenge ovennevnte midlertidig forskrift gjelder, må kunne be om at arbeidstaker gir opplysninger om sykefraværet er koronarelatert eller skyldes annen sykdom eller skade. Dette fordi slike opplysninger er avgjørende for arbeidsgivers refusjonsadgang.

Gi oss tilbakemelding
Dersom våre medlemsbedrifter opplever utfordringer rundt dette, ber vi om medlemsbedriftenes tilbakemeldinger, slik at NHO kan ta dette videre med relevante myndigheter.