Innhold

Nye beregningsregler for sykepenger fra 1. januar 2019

Penn, kalkulator og tall

Nye regler for beregning av sykepengegrunnlaget fra 1. januar 2019.

Beregningsperioden endres fra 4 uker til 3 måneder.

I det nye regelverket blir dette hovedregelen for beregning:

  • Arbeidsgiver skal fastsette grunnlaget for ytelsen til en månedsinntekt.
  • Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av den inntekten som er rapportert til a-ordningen i de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag.

Unntak fra hovedregelen
Det er noen unntak fra hovedregelen det er viktig for deg som arbeidsgiver å være klar over når du skal regne ut grunnlaget til arbeidstakeren:

  • Hvis arbeidsforholdet har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal du bruke inntekten i den perioden arbeidsforholdet har vart. Du må regne om inntekten i perioden til en månedsinntekt.
  • Hvis arbeidstakeren har fått en varig lønnsendring i eller etter beregningsperioden, men før første fraværsdag, skal du bruke perioden etter lønnsendringen.
  • Hvis arbeidstakeren har hatt lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden, skal du bruke den inntekten arbeidstakeren ville hatt hvis han eller hun hadde vær i jobb. Fraværet vil vanligvis være ulønnet permisjon eller ferie uten lønn. (Kilde: NAV.no)