Innhold

Kan ansatte som har vært utestengt fra Norge grunnet innreiserestriksjoner miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært utestengt fra Norge grunnet innreiserestriksjoner i mer enn 14 dager kan miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

En grunnleggende forutsetning for å kunne få sykepenger fra arbeidsgiver, er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Når arbeidsforholdet er avbrutt i mer enn 14 dager sammenhengende grunnet innreiserestriksjoner, vil arbeidstaker miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver ved karantene eller sykefravær etter ankomst i Norge. Arbeidstaker må på nytt ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidsgivere som utbetaler sykepenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan miste retten til refusjon fra Nav.

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra Nav selv om vedkommende ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Vær oppmerksom på at slike avbrudd også medfører at arbeidstakers rett til å bruke egenmelding bortfaller. Det betyr at arbeidstaker må ha vært tilbake i arbeidsforholdet i en nærmere bestemt periode (4 uker eller 2 måneder) før man har ny rett til å benytte egenmelding. Les mer om dette her.