Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Arbeidstid og ferie

    Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

    Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

  2. Artikkel, Arbeidstid og ferie, Overtid og merarbeid

    Hvor mye overtid er tillatt?

    Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".