Innhold

Artikkelarkiv

 1. Bruk digital oppfølgingsplan!

  Ved sykdom har arbeidsgiver en plikt til å tilrettelegge for at den sykmeldte skal kunne være i arbeid hvis mulig.

 2. Bruk bedriftshelsetjenesten riktig

  Mange bransjer er pålagt å ha tilknytting til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

 3. Digitalt verktøy for HMS-risiko

  Få oversikt og dokumentasjon på risikovurdering og handlingsplan. Med vårt digitale verktøy kan du på en enkel måte gjennomføre risikovurderinger, prioritere tiltak og sette opp handlingsplan.

 4. Europeisk samarbeidsutvalg (ESU)

  I tillegg til de samarbeidsorganer bedrifter pålegges å etablere som følge av bestemmelsene i Hovedavtalen gjelder det særlige regler for store bedrifter som er etablert i flere land. Dersom visse vilkår er oppfylt må de opprette et europeisk samarbeidsutvalg (ESU), også kjent som European Works Council (EWC).

 5. Avtalefestede samarbeidsorganer i bedrift

  Det er forholdene i den enkelte bedrift som må avgjøre hvordan samarbeidet best kan organiseres. Reglene om dette finner du i Hovedavtalen Del B. Disse reglene kommer i tillegg til de vanlige drøftings- og medbestemmelsesreglene i Hovedavtalens kap. IX.

 6. Den faste tvistenemnd LO-NHO

  Når det oppstår uenighet på en bedrift om hvilken tariffavtale som skal brukes, eller om endrede forhold gjør at gjeldende tariffavtale ikke er riktig, kan spørsmålet behandles av Den faste tvistenemnd, jf. HA § 3-10.

 7. Arbeidsretten

  Arbeidsrettens virksomhet reguleres i dag av arbeidstvistloven. Arbeidsretten er en særdomstol for rettstvister knyttet til tariffavtaler, det vil si avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

 8. Lokal uenighet og tvistemøter

  Bestemmelsen i Hovedavtalen § 2-3 (LO-NHO) inneholder regler om partenes forhandlingsrett og forhandlingsplikt. Lokal uenighet om hvordan en tariffavtale er å forstå, skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte.

 9. Slik skriver du tvisteprotokoll

  Fra forhandlingsmøtene skal det settes opp protokoll. Organisasjonsmessig tvisteprotokoll er nødvendig for å kunne få en tvist innbrakt for Arbeidsretten, se arbeidstvistloven § 18 nr. 2.

 10. Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.