Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Arbeidstid og ferie

    Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

    Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

  2. Artikkel, Arbeidstid og ferie, Overtid og merarbeid

    Overtid: Hvor mye er tillatt?

    Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".