Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Kan en ansatt kreve å få vite hva en kollega tjener?

  Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.

 2. Artikkel

  Offentlig tjenestepensjon

  Offentlig tjenestepensjon omfatter ansatte i stat og kommune. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter.

 3. Artikkel

  Avtalefestet pensjon - AFP

  Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en tilleggsytelse til folketrygdens alderspensjon. For å få rett til AFP må man være bundet av en tariffavtale der AFP inngår.

 4. Artikkel

  Etterlattepensjon

  Etterlattepensjonsordningen gir pensjon til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn, dersom arbeidstakeren går bort.

 5. Artikkel

  Hva er hybridpensjon?

  Hybridpensjon er en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, og reguleres av tjenestepensjonsloven.

 6. Artikkel

  Dette er ytelsespensjon

  Ytelsespensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon. Ordningen skal omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling.

 7. Artikkel

  Dette er innskuddspensjon

  Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

 8. Artikkel

  Slik fungerer folketrygdens alderspensjon

  Pensjonsreformen i Folketrygden i 2011 innførte nye regler for alderspensjon, med en gradvis innfasing av nytt regelverk.

 9. Artikkel

  Hvem skal være med i OTP-ordningen?

  Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år og har en stillingsprosent på 20 prosent eller mer. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden.

 10. Artikkel, Artikkel

  Nedbemanning – utvelgelse blant flere arbeidstakere

  Når en bedrift har besluttet å nedskalere staben, oppstår spørsmålet om hvilke ansatte som skal vurderes i en oppsigelsesprosess. Det må foretas et utvalg, basert på nærmere angitte kriterier.