Innhold

12 nye regler du må vite om offentlige anskaffelser

Nyhet

Mynter og sedler, pent stablet. Foto.

Fra 1. januar 2017 gjelder nye regler for offentlige anskaffelser. Dette er de viktigste endringene for din bedrift.

1 Ny terskelverdi

Terskelverdien heves fra dagens 500 000 kroner, til 1,1 millioner kroner. Og til 6,3 millioner for helse og omsorgstjenester. Terskelverdier er beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Anskaffelser under terskelverdien omtales i det videre som nasjonale anskaffelser.

EØS-terskelverdier er følgende:

  • 1,1 mill kr eks mva for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter
  • 1,75 mill kr eks mva for andre (kommuner, fylkeskommuner, helse-institusjoner) oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter
  • 6,2 mill eks mva for kontrakter om helse- og sosialtjenester
  • 44 mill kr eks mva for bygge- og anleggskontrakter
2 Mange Doffin-kunngjøringer forsvinner

Kunngjøring i Doffin forsvinner for kontrakter under 1,1 mill for kjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggskontrakter. For helse og omsorgskontrakter blir kunngjøringsplikten 6,3 mill kroner.

Leverandører må derfor være oppmerksom på at kontrakter under disse terskelverdier som hovedregel ikke blir lyst ut i Doffin. Leverandører må derfor kontakte innkjøpere, herunder stat, kommune, fylkeskommuner , direktorater, sykehus og andre offentlige etater for å markedsføre sin tjenester og varer. Samtidig må leverandørene gjøre de offentlige etatene oppmerksom på at man ønsker å være med i en fremtidig konkurranse. Den offentlige innkjøperen har ikke noe krav på seg om å følge opp en slik henvendelse.

3 Forhandlingsforbudet forsvinner ved nasjonale anskaffelser.

For nasjonale anskaffelser etter anskaffelsesforskriftens del II, er det innført en ny prosedyren – åpen og begrenset tilbudskonkurranse. Ved åpen konkurranse kan alle interesserte leverandører gi tilbud. Begrenset tilbudskonkurranse er en totrinnsprosedyre hvor det først foretas en prekvalifisering og deretter blir de leverandører som oppfyller kravene invitert til å levere tilbud. At forhandlingsforbudet forsvinner betyr at en oppdragsgiver kan forhandle med alle leverandører i begge typer konkurranse . Oppdragsgiver skal i anskaffelsesdokumentene opplyse hvorvidt det planlegges å gjennomføre denne type forhandlinger. Oppdragsgiver skal likevel først etter tilbudsfristens utløp beslutte om det skal føres forhandlinger med leverandøren.
Over EØS-terskelverdi blir det blir en betydelig utvidet adgang til å benytte konkurranse med forhandlinger. For alle praktiske formål vil kunnskapsintensive tjenester alltid kunne anskaffes ved bruk av forhandlinger i stedet for anbud.

Forhandlingsforbudet i åpne og begrensede anbudskonkurranser over EØS-terskelvei består som i dag, dog med større muligheter for å foreta avklaringer , dvs ettersende, supplere eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist, dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler.

Hele konkurransegrunnlaget må være tilgjengelig allerede på kunngjøringstidspunktet. Dette gjelder også ved begrensede anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling i to trinn.

4 Nytt egenerklæringsskjema

Den mest praktiske forenklingen og endringen for leverandører vil trolig være innføringen av et egenerklæringsskjema som et foreløpig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier over EØS-terskelverdier.

Dette skjemaet kan også benyttes for nasjonale anskaffelser, men dette er frivillig, ikke obligatorisk. Oppdragsgiver vil likevel til enhver tid kunne kreve at den faktiske dokumentasjonen skal oversendes for å se om dokumentasjonskravene er oppfylt. Leverandører bør derfor ha dokumentasjonen klar dersom en slik forespørsel skulle komme.

5 Endrede avvisningsregler

De nye EU-reglene gir oppdragsgiver økt adgang til å be leverandørene ettersende dokumentasjon der opplysninger eller dokumentasjon fremstår som mangelfulle. Dette er en oppmyking som sikrer at man slipper å avvise leverandører som bare "glemmer" et dokument eller en manglende utfylling i tilbudet. Som leverandør må man fortsatt kontrollere tilbudet før det sendes, slik at man har besvart alle punkter i konkurransegrunnlaget.

Forskriften inneholder samtidig flere nye avvisningsbestemmelser. Oppdragsgiver gis adgang til å avvise leverandører som ikke oppfyller nærmere angitte bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold. Det gis også regler om identifikasjon og tiltak leverandøren kan treffe for å unngå avvisning.

6 Mer innovasjon

EU-regelverket har lagt til rette for mer innovasjon i offentlige anskaffelser. En egen prosedyre om innovasjonspartnerskap er utarbeidet, ved at det innføres en ny kontraktstype kalt innovasjonspartnerskap. Det legges her til rette for et nært samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem nye varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider for å løse et spesifikt behov.

7 Større adgang til å endre inngåtte kontrakter

Det er innført regler som gir oppdragsgiver anledning til å foreta endringer i inngåtte kontrakter uten å gjennomføre en ny konkurranse. Anskaffelsens overordnede karakter kan ikke bli endret som et resultat av endringen. Nødvendige tilleggsleveranser, endringer på grunn av en uforutsett hendelse og på grunn av konkurs er noen eksempler som kan nevnes.

8 Større adgang til å si opp kontrakter

Oppdragsgiver vil ha rett til å si opp en inngått kontrakt dersom det viser seg at leverandøren skulle ha vært avvist på grunn av straffbare forhold.

9 Elektronisk innlevering av tilbud

Hovedregelen vil være at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk. Dette gjelder over EØS-terskelverdi, men vil gi en klar forenklingsgevinst også dersom det tas i bruk for nasjonale anskaffelser. Bestemmelsene innføres ikke umiddelbart, men Norge benytter seg av muligheten til først å innføre slike regler med virkning fra 1. januar 2018 for statlige myndigheter, og den 1. juli 2018 for andre oppdragsgivere.

10 Krav til bruk av lærlinger

Ny lov om offentlige anskaffelser omhandler oppdragsgivers plikt til å stille krav om bruk av lærlinger. Denne plikten vil omfatte norske som utenlandske foretak, men forskriften vedrørende dette er ennå ikke vedtatt.

11 Oppdeling av kontrakter

Oppdragsgiver vil få plikt til å vurdere oppdeling av anskaffelsen. Oppdragsgiver må begrunne dersom han ikke velger å dele opp kontrakten. Formålet er å gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter. Begrunnelsen kan imidlertid ikke overprøves.

12 Styrking av etikk- og miljøhensyn

Kravet om at tildelingskriterienes skal ha tilknytning til leveransen lempes slik at det gis adgang til å se hen til alle sider av og trinn i anskaffelsens livssyklus, inkludert faktorer som inngår i produksjonsprosessen, leveringen av eller handelen med dem eller en annen prosess i livssyklusen.

Loven inneholder også en overordnet miljøbestemmelse om at oppdragsgiver skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Stortinget har kommet med et anmodningsvedtak der de ber regjeringen om å innføre krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant. Dette har medført at forskriftsbestemmelsen er sendt på høring med frist 10. februar 2017. Det innebærer altså at man allerede før ikrafttredelsen av forskriften vet at det vil komme endringer.