Innhold

Få støtte til forsknings- og utviklingsarbeid i bedriften

Artikkel

For å styrke bedriftens konkurransekraft, omstilling og verdiskaping under og etter koronakrisen, kan bedriften få støtte til innovasjonsprosjekter.

Totalt lyses det ut 1,5 milliarder kroner et halvt år før tiden i denne sammenheng. Hensikten er å gjøre det mulig for bedriftene å opprettholde og utvide arbeidet med forskning og utvikling, slik at de skal komme igjennom krisen og være i posisjon til å gripe mulighetene som kommer i perioden etter.

Innovasjonsprosjekter som får støtte skal også gi andre samfunnsøkonomiske gevinster, som deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

 

Hva er aktuelle temaområder for støtten?

Utlysningen dekker hele bredden av norsk næringslivet geografisk og bransjemessig, og det kan søkes om midler innenfor alle fagområder, teknologier, problemområder, markeder og fra bedrifter av alle størrelser.

 

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge

Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker, men ikke enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner.

 

Hva kan du søke støtte til?

Du kan søke støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Det gis ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester.

Du kan videre søke støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:

  • Direkte prosjektkostnader: kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
  • Indirekte prosjektkostnader: kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.

Er det krav til prosjektets omfang?

Prosjekter må ha et omfang som tilsvarer samlede prosjektkostnader på minst 4 mill. kroner for en prosjektperiode på mellom 2 og 4 år.

 

Hvor mye kan vi få?

Maksimal støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt er 16 mill. kroner. Enkelte temaer under utlysningen vil ha lavere maksimumsstøtte enn dette.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 80 prosent for innvilgede søknader.

 

Når er søknadsfristen?

Det er ingen fast søknadsfrist. Forskningsrådet mottar søknader løpende.

Forskningsrådet tar grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen

Mer informasjon om midlene finnes på regjeringens nettside.

Søknadsskjema til ordningen finnes på Norges Forskningsråds hjemmeside. Her finner du mer informasjon om krav til søknader med videre.