Innhold

Kontraktsrett og korona

Utbruddet av koronaviruset kan gjøre at bedriften din ikke mottar varer eller tjenester som er bestilt. Det kan også gjøre at bedriften selv ikke kan levere varer eller tjenester som er solgt. I denne artikkelen får du en kort oversikt over reglene som gjelder, og noen praktiske tips.

Kontrakten

Forholdet til kontraktsparter er ikke bare juss. Men før man kontakter kunder eller leverandører for å diskutere endringer eller løsninger, er det lurt å vite hvilke juridiske rettigheter og forpliktelser bedriften har. Utgangspunktet for alle rettigheter og forpliktelser er det partene har avtalt. Det første man må gjøre er derfor å undersøke om kontraktene man har inneholder relevante bestemmelser.

I tillegg til kontrakten gjelder det lover og prinsipper som kan gjelde for den aktuelle kontrakten. Noen av disse gjelder uansett hva partene har avtalt, for eksempel er forbrukerkjøpslovens regler ufravikelige i avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere. Ellers er hovedregelen at den såkalte bakgrunnsretten får anvendelse dersom partene ikke har avtalt noe annet.

I ekstraordinære tilfeller kan en avtale helt eller delvis settes til side fordi det vil være urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende, jf. avtaleloven § 36. I avtaler mellom næringsdrivende er det svært sjelden at dette skjer, siden terskelen er høy og man regner med at næringsdrivende har et bevisst forhold til hvilke risikoer de påtar seg i avtaler. Konsekvensene av koronautbruddet er likevel så omfattende at det ikke kan utelukkes at denne regelen kan gjelde i noen saker.

Skal man inngå kontrakter, bør man vurdere å ha med bestemmelser om hva som skal skje hvis konsekvensene av koronautbruddet (eller annet) kan komme til å forsinke, hindre eller fordyre en leveranse. Det kan være i både kjøpers og selgers interesse å ha klarhet i dette.

Lovregler og ulovfestet rett – forsinkelse

Kjøpsloven har regler for kjøp av varer. Selger man til forbrukere, gjelder forbrukerkjøpsloven. Egne regler gjelder for visse tjenester, for eksempel husleie og salg av håndverkertjenester til forbrukere.

Kjøpsloven har blant annet bestemt at forsinket levering (eller uteblitt leveranse) gir kjøper rett til å kreve:

  • at kontrakten blir oppfylt (hvis det er mulig)
  • heving av kontrakten (hvis forsinkelsen er vesentlig)
  • erstatning (hvis forsinkelsen påfører tap)
  • tilbakeholdelse av kjøpesummen (inntil leveranse skjer)

Selv om en kontrakt ikke er regulert av en lov, vil man kunne se hen til blant annet lovregler for lignende kontrakter, ulovfestede prinsipper og bransjepraksis for å utfylle avtalen der den mangler regler om for eksempel konsekvenser av forsinkelse.

Les mer om de ulike rettighetene du som kjøper har ved en forsinkelse, hva force majeure innebærer og få en oversikt over praktiske tips. 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"