Innhold

Ubekvemme arbeidsstillinger

Hva er det?

Med ubekvemme arbeidsstillinger mener vi bøyde og vridde stillinger. Arbeidsstillingen forverres når deler av muskulaturen må arbeide statisk, når ledd belastes i ytterstilling, og/eller der avstanden mellom kropp og objekt er stor.

Ubekvemme arbeidsstillinger

Hva vet vi?

 • Arbeid i ubekvemme arbeidsstillinger kan over tid øke faren for å utvikle muskel- og skjelettplager
 • Over tid kan arbeid med ledd i ytterstillinger øke faren for leddplager

Ubekvemme arbeidsstillinger

Hvor kan man få smerter/ plager?

Vanlige steder er rygg, nakke, skulder og arm

Ubekvemme arbeidsstillinger

Eksempler på dette

 • Arbeidsoppgaver hvor råstoff og produkter håndteres manuelt og hvor man må innta ubekvem arbeidsstilling (f.eks. på produksjonslinjen)
 • Arbeidsoppgaver med manuell håndtering av produkter/esker som skal forflyttes til pall/hyller (f.eks. i pakkeavdelingen)
 • Ved for høye eller for lave arbeidsbord

Ubekvemme arbeidsstillinger

Hvor aktuelt er dette for oss (risiko)?

 • Hvor og når arbeides det i ubekvemme arbeidsstillinger?
 • Hvor lenge (varighet) og hvor ofte (hyppighet) arbeides det i ubekvemme arbeidsstillinger?

Ubekvemme arbeidsstillinger

Hvilke tiltak kan gjøres for å unngå plager/smerte?

 • Opplæring og bevisstgjøring om ergonomi og arbeidsstillinger
 • Rullere på arbeidsoppgaver
 • Variasjon i arbeidsstillinger
 • Hjelpemidler/utstyr (f.eks. kartipper)
 • Mikropauser (Dvs. små pauser fra noen sekunder til et par minutter)

Roller

Ansvar, plikter og oppgaver

Tillitsvalgt

En tillitsvalgt er valgt av medlemmer i fagforeningen sin, for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, samt å bistå medlemmene i enkeltsaker, f. eks ved lønnsforhandlinger eller konflikter.

Dersom de ansatte ikke er organisert i en fagforening, kan den tillitsvalgte være valgt av de ansatte i fellesskap for å representere dem overfor ledelsen.

 

Verneombudets oppgaver og ansvar

Verneombudet er ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål, og skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten. 

Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner, og følge opp at arbeidsgiveren oppfyller de pålegg og henstillinger som Arbeidstilsynet gir.

Du kan lese mer om verneombudets oppgaver i arbeidsmiljølovens § 6-2.

 

Arbeidstakers oppgaver og ansvar

Arbeidstakeren har medvirkningsplikt i HMS-arbeidet. Han/hun skal bruke påbudt verneutstyr og medvirke til å hindre ulykke og helseskade, samt underrette arbeidsgiver om farlige forhold, trakassering, skade eller sykdom.

Dette kan du lese mer om i arbeidsmiljøloven § 2-3.

Arbeidsgivers oppgaver og ansvar

Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, sikre arbeidsforhold og at bedriften ikke forurenser det ytre miljøet. Hun/han må kjenne til hvilke lovregler som gjelder, og må se til at krav i lover og forskrifter er oppfylt.

Dette kan du lese mer om i Arbeidsmiljølovens  §§ 2-1 og 2-2.

Bedriftshelsetjenesten

Hvilke virksomheter som skal ha bedriftshelsetjeneste er beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (lovdata.no), og baseres på hvilken næringskode bedriften er registrert med.

Virksomheter med økt risiko skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

BHTs mandat er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3.

BHT skal:

 • bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
 • ha kompetanse innenfor følgende fagområder i arbeidsmiljøet: Arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.
 • sammen med bedriften utarbeide en skriftlig plan for hva de skal gjøre, samt skrive rapport for utførte oppgaver, for eksempel årsrapport.

For ytterligere informasjon om BHTs rolle og oppgaver henvises det til kapittel 13 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

NHO har utarbeidet en veileder for valg og evaluering av bedriftshelsetjenester