Innhold

Koronasmitte og taushetsplikt/personvern

Koronapandemien utfordrer hele samfunnet, arbeidsplassene og hver enkelt av oss. Det pågår i den forbindelse også en debatt om taushetsplikt for diagnoser og fravær fra arbeid, og hva som gjelder under en pandemi.

Det ligger forpliktelser hos helsevesen, arbeidsgivere og den enkelte ved en pandemi. Myndigheter gir oss råd i denne spesielle situasjonen: 

Datatilsynet skriver på sine nettsider

«Personvernregelverket har regler om at arbeidsgivere kan behandle særlige kategorier av personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Når det gjelder koronaviruset, er det viktig å være klar over følgende:

 • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
 • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" er ikke å regne som en helseopplysning.
 • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning.»

Om korona og personvern hos datatilsynet

 

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

"For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.

 • Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.
 • Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.
 • Kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
 • Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet i verneområdet."

Arbeidstilsynet.no: Tiltak i arbeidslivet mot smitte

 

Smittevernloven sier noe om ansvaret hver enkelt av oss har ved smitte

Kap. 5. Plikter for smittede personer – tvangstiltak

§ 5-1. Plikter for en person som er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom

"Den som har grunn til å anta at han selv eller noen han har omsorgen for, er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, skal snarest gi beskjed til lege og oppsøke legen for nødvendig undersøkelse.

En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har plikt til å gi nødvendige opplysninger om hvem smitten kan være overført fra. Dersom overføringen kan ha skjedd ved miljøsmitte, f.eks. drikkevann, matvarer eller dyr, har vedkommende også plikt til å opplyse om dette. Dessuten har vedkommende plikt til å opplyse hvem han eller hun selv kan ha overført smitten til. Opplysningene skal gis til den undersøkende legen eller til kommunelegen."

Smittevernloven 5-1

 

Tillit
Alle aktører har et ansvar for å forebygge utbredelsen av smitte ved pandemi. Det krever klare og faktabaserte råd fra myndigheter og fagpersoner, til befolkningen. Det krever også et tillitsbasert og godt samarbeid mellom aktørene i arbeidslivet. Her står norsk arbeidsliv i en gunstig posisjon, preget av godt samarbeid mellom partene på alle nivå. Vårt samfunns- og arbeidsliv er også preget av høy tillit. 

I denne situasjonen betyr det konkret når det gjelder arbeidstakeres informasjon til arbeidsgivere: 

 • Det er ikke taushetsbelagt å informere arbeidsgiver om at man er i karantene 
 • Det er ikke taushetsbelagt å informere om at man har vært eksponert for smitte
 • Ansatte har en medvirkningsplikt for forebyggende tiltak på arbeidsplassen 

 Arbeidsgiver trenger informasjon om arbeidstakeres smitte for bl.a. å:

 • Gjøre risikovurdering overfor arbeidsplassen og mulig smitte av andre ansatte
 • Registrere koronarelatert fravær, det er en forutsetning for å få refusjon
 • Tilrettelegge arbeidet for personer i karantene eller isolasjon som ikke har redusert arbeidsevne 

Dette er den største dugnaden de fleste av oss har opplevd. Resultatet vil avhenge av en samlet innsats fra alle aktørene. Gjennom vårt samarbeid mellom partene og mellom partene og myndighetene har vi de beste forutsetningene for å komme ut av denne krevende tiden på en, etter forholdene, god måte. 

Medlemmer med spørsmål relatert til koronaviruset

Se råd fra NHOs advokater på nho.no

Se også informasjon her på Arbinn. Medlemmer kan kontakte oss via chat og telefon.
Kontaktinformasjon for spørsmål og hjelp om innlogging på Arbinn.no

Medlemsmøter med oppdateringer fra NHO og myndigheter. Vi har også medlemsmøter om ledelse.  Se medlemsmøter direkte eller i opptak