Innhold

Innreiserestriksjoner

Strenge innreiserestriksjoner gjelder i Norge for å begrense risiko for spredning av koronavirus. I utgangspunktet vil kun nordmenn, og utlendinger som er bosatt i Norge, få anledning til innreise. Nye, viktige unntak av betydning for arbeidsgivere beskrives nedenfor.

Regjeringen innfører en søknadsbasert ordning ved innreise for "strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere". Sjøfartsdirektoratet mottar søknad fra 20. februar kl 10 via egen nettside og Altinn.  

Innreisende utenlandske arbeidere må dokumentere at arbeidsgiver har søkt og fått godkjent innkvartering fra Arbeidstilsynet f.o.m 22. februar. For øvrig skjerpes krav om karantenehotell.

Strengere regler ved ankomst til Norge (regjeringen.no, Pressemelding 19.02.2021)

Ny innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere (regjeringen.no, Pressemelding 19.02.2021)

Ny forskrift om søknadsbasert innreise for utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter

Ny forskrift med krav til oppholdssted som arbeidsgiver sørger for (karantene)

Innkvartering skal godkjennes på forhånd (regjeringen.no, Pressemelding 19.02.2021)

Nærmere om de nye innreiserestriksjonene  

Regjeringen viderefører 19. februar 2021 strenge innreiserestriksjoner for utlendinger. Hovedregelen med få unntak er stengte grenser for å begrense antallet som reiser til Norge.

Regjeringen oppretter samtidig en snever søknadsbasert unntaksordning for "strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere". En bedrift kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som har teknisk kompetanse, og skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og som har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker om unntak.

Det er et vilkår for innvilgelse av søknaden at vedkommende skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet, at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Sjøfartsdirektoratet administrerer ordningen, og åpner søknadsportalen 20. februar kl . 10 og besvarer også spørsmål knyttet til søknaden. Se nærmere krav til søknaden her.

Bedriftene må se unntaksordningen i sammenheng med skjerpet krav til bosted for utenlandske arbeidere i karantene. Arbeidsgiver må søke Arbeidstilsynet om å få godkjent bosted for utenlandske arbeidere. Regelen trer i kraft mandag 22. februar. Før innreisende kan dokumentere vedtak om slik godkjenning, gjelder hovedregelen om karantenehotell.

Regjeringen varsler skjerpet praktisering av bortvisning. Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen hjemler bortvisning uten nærmere vurdering av individuell smittefare. Utlendinger som ikke omfattes av ett av unntakene i loven eller forskrift gitt i medhold av loven, vil bli bortvist, og skal forlate riket uten ugrunnet opphold.

Ved innreise må også utlendingslovens vilkår for innreise må være oppfylt. Det er f.eks. et krav om visum for visumpliktige utlendinger, og dette vilkåret vil fortsatt gjelde selv om det kan være praktiske utfordringer knyttet til å fremsette søknad om visum. Videre gjelder utlendingslovens krav om i hvilke tilfeller det er behov for oppholdstillatelse.

I midlertidig lov om innreiserestriksjoner og forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger er det angitt unntak for enkelte grupper som likevel gis adgang til Norge.

Revidert Rundskriv G04/2021 om innreiserestriksjoner for utlendinger gir nærmere informasjon praktisering av innreiseregelverket.

For arbeidsgivere betyr dette at blant annet følgende grupper vil ha adgang til innreise:

 • Nordmenn: Alle norske borgere
 • Personer som er bosatt i Norge: Utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven i tråd med lovens § 2 (1) bokstav a
  • Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.
 • Strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere: Unntaksordning for bedrifter som forutsetter fullstendig søknad og godkjenning av Sjøfartsdirektoratet. Prioritering av søknadsbehandlingen vil skje med utgangspunkt i samfunnsmessige hensyn.
 • Kritiske samfunnsfunksjoner: Utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov etter lovens § 2 (1) bokstav c
 • Helsepersonell: Helsepersonell fra Sverige eller Finland som jobber i helse- og omsorgstjenesten i Norge i tråd med forskriftens § 2 (1) bokstav e
  • Unntaket omfatter helsepersonell bosatt i Sverige eller Finland, det vil si både borgere av Sverige og Finland og andre utlendinger bosatt i disse landene. Unntaket gjelder ikke for andre utlendinger som kun reiser gjennom Sverige eller Finland på vei til Norge. Helsepersonell fra andre land kan kun reise inn i Norge dersom de anses som strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, se lovens § 2 (1) bokstav c.
 • Gods- og persontransport: Utlending som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag i tråd med forskriftens 3 (1) bokstav d
 • Sjømenn: Sjømenn på vei til eller fra aktiv tjeneste med ID slik det følger av forskriftens 3 (1) bokstav j
 • Luftfart: Innehaver av gyldig luftfartssertifikat på vei til eller fra aktiv tjeneste i tråd med forskriftens § 3 (1) bokstav i
 • Internasjonale organisasjoner: Ansatte i internasjonale organisasjoner eller ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid, som er på oppdrag eller på vei til eller fra oppdrag i tråd med forskriftens § 3 (1) bokstav l

Se andre unntak i:

Det finnes mer informasjon på Utlendingsdirektoratets hjemmeside (udi.no)

Spørsmål og svar om innreise (regjeringen.no)

Særlig om kritisk samfunnspersonell

Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan gis unntak fra innreiserestriksjoner hvis tilstedeværelse i Norge er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov». Det betyr at

 • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen, og
 • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner må dokumentere ved innreise at oppdraget kvalifiserer til unntaksbestemmelsen. Arbeids- eller oppdragsgiver må derfor sørge for dokumentasjon på at vedkommende har en kritisk samfunnsfunksjon.

Myndighetene har utarbeidet et skjema som skal hjelpe virksomheten din å oppfylle dokumentasjonskravet og liste over kritiske samfunnsfunksjoner.

Karantene og krav om test

De nye innreiserestriksjonene kommer i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene. Du kan lese mer om dette her: Regler for karantene og innreise.

Les mer
Om innreise til Norge (regjeringen.no) 

Innreiserestriksjoner: aktuelle spørsmål og svar

Flere av våre utenlandske ansatte kommer nå ikke inn i landet – kan vi permittere?

Bedriften må ha saklig grunn for permittering. Kravet om saklig grunn knytter seg til forhold i virksomheten, for eksempel at arbeidsoppgavene faller bort, at man mangler innsatsfaktorer for å få utført arbeidet o.l. Forhold som kun knytter seg til den enkelte ansatte, som at vedkommende ikke kommer inn i landet, gir derimot i seg selv ikke grunnlag for å permittere disse.

Dersom bedriften ikke kan gjennomføre arbeidsoppdrag fordi man mangler sentralt personell fra utlandet, slik at de øvrige ikke får gjort sitt arbeid, kan dette gi saklig grunnlag for permittering av øvrige ansatte. Dette kan også gjelde situasjoner der bedrift A ikke kan utføre sitt arbeid fordi bedrift B ikke kan utføre sin nødvendige del av oppdraget, f.eks. grunnet mangel på arbeidskraft. Hvorvidt det er saklig grunnlag for å permittere må vurderes i den enkelte sak, og man må følge gjeldende saksbehandlingsregler – se nærmere om permittering her.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?

Det klare utgangspunktet er at det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid.

Når det er på det rene at myndighetenes innreiserestriksjoner på utreisetidspunktet (per tiden 2 uker) medfører at arbeidstaker ikke vil kunne stille på jobb til avtalt tid, er NHOs oppfatning at arbeidsgivere i utgangspunktet kan pålegge arbeidstaker ikke å reise ut av landet. Arbeidstaker setter seg da bevisst i en situasjon der arbeidsplikten ikke kan oppfylles. Det må likevel foretas en vurdering ut fra lengden på innreiserestriksjonen til enhver tid, og det må gjennomføres en dialog på den enkelte arbeidsplass for å se hvordan man eventuelt kan løse utfordringene før slikt pålegg eventuelt gis.

Når det gjelder arbeidstakere der begge parter har basert arbeidsforholdet på pendling til Norge eller der arbeidstaker har sin nære familie i utlandet, oppfordres det særlig til at partene på den enkelte arbeidsplass har dialog og ser på smidige løsninger for dette.

Brudd på et rettmessig pålegg kan medføre disiplinære reaksjoner.

Har arbeidstaker rett på lønn eller sykepenger når vedkommende ikke stiller på arbeid grunnet innreiseforbud?

Lønn

Dersom arbeidstakeren ikke kan stille på arbeid og levere arbeidsytelsen, og fjernarbeid ikke er mulig, har vedkommende ikke krav på lønn.

I en situasjon der innreiserestriksjonene hindrer arbeidstakerne i å stille på arbeid, oppfordrer NHO til å se på løsninger i form av ferieavvikling, avspasering, permisjoner eller lignende.

Innreiserestriksjoner vil være lovlig fravær i arbeidsforholdet.

Sykepenger

Dagens regler gir ikke arbeidstaker rett til sykepenger i disse tilfellene. Arbeidstakers rett til sykepenger forutsetter bl.a. arbeidsuførhet. Smitte eller antatt smitte av koronavirus kan gi rett til sykepenger. Pålegg om myndighetspålagt karantene kan også gi rett til sykepenger

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?