Innhold

Hvor lang tid i forveien må ferien fastsettes?

Arbeidstaker har krav på å få underretning om ferien så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien tas, med mindre særlige grunner er til hinder for det, se ferieloven § 6 (2). Det skal svært mye til for at det foreligger "særlige grunner", og det er ikke tilstrekkelig at det blir vanskelig eller upraktisk å overholde lovens varslingsregel.

Det fremgår av forarbeidene at dette er en ordensregel. Det vil si at arbeidstaker ikke kan motsette seg å ta ferien selv om denne regelen ikke er overholdt. Dersom arbeidsgiver ikke har underrettet arbeidstaker om tidspunktet for ferie, kan det etter omstendigheten medføre erstatningsplikt for økonomisk tap som måtte ha oppstått og en rimelig erstatning for velferdstap, se ferieloven §14.

Arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver varsel senest to uker før ferien tas.