Innhold

Permittering

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og bedriften mener situasjonen kun er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode.

Noe du savner?

Kontakt oss på arbinn@nho.no og etterlys det som mangler.

Veileder

Disse sju skrittene må du følge dersom du er nødt til å gjennomføre en permittering.

Spørsmål og svar om permittering

Kan permitterte gjøre noe arbeid/korte oppdrag mens de er permittert?

Ja. Etter Hovedavtalen § 7-3 nr. 7 kan permitterte inntas til kortvarige oppdrag, men arbeidsperioden må ikke strekke seg ut over seks uker. Varer arbeidet mer enn seks uker, vil videre permittering anses som en ny permittering. Dermed kreves ny varselfrist på 14 dager, og ny arbeidsgiverperiode med lønn. Korte arbeidsperioder i permitteringsperioden går ikke til fradrag i den tiden det kan permitteres. Om permitteringen skal være i 20 uker, og en medarbeider er inne og jobber i to av dem, blir altså ikke permitteringen forlenget til 22 uker. Dette betyr også at dersom en permittering passerer 30 uker, påløper de vanlige fem nye dagene med lønnsplikt også dersom vedkommende har jobbet i to uker i løpet av 30-ukersperioden.

Hva skjer med ferie i permitteringstiden?

Utgangspunktet er at ferie skal avvikles som normalt om man er permittert, i hvert fall når det gjelder ferie som allerede er avtalt før permitteringen varsles. Partene kan selvsagt bli enige om å flytte ferien etter de reglene som Ferieloven setter. Feriefravær stopper for øvrig virkningen av permitteringen både når det gjelder betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn. I forbindelse med ferieavviklingen skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger for den aktuelle ferien.

Hva skjer ved jul, påske og helligdager?

Helligdager og høytidsdager inngår i den totale permitteringslengden. Dersom permitteringen er kortere enn seks uker, vil imidlertid ikke NAV betale dagpenger for periodene 20. desember til 1. januar og palmesøndag til andre påskedag.

Bedriften kan skriftlig søke NAV om dispensasjon fra dette. Dette kan du lese om her.

Hva skjer ved oppsigelse av permitterte?

Hvis man ser at man ikke vil kunne beskjeftige videre en del av de som er permittert, må de sies opp. De må da tas inn igjen ut oppsigelsestiden. Arbeidsgiver må da måtte påregne å betale lønn fra den dato oppsigelsen blir meddelt og ut oppsigelsestiden. Etter NHOs oppfatning vil det imidlertid være adgang for arbeidsgiver til da å permittere andre som midlertidig ikke kan beskjeftiges i den perioden de oppsagte skal arbeide i oppsigelsestiden.

Kan jeg benytte rullerende permittering?

Ja, det er adgang til å iverksette rullerende permittering. Dette kan for eksempel skje ved at man permitterer arbeidstakerne annenhver dag eller annenhver uke. Dette regnes som 50 % permittering av den enkelte, og utløser full arbeidsgiverperiode for hver av de permitterte.

"Kvoten" for permittering vil dessuten forbrukes dobbelt så fort som ved 100 % permittering, idet delvis permittering regnes likt med hel permittering ved forbruk av de 30 ukene i løpet av 18 måneder hvor det kan permitteres uten lønn.

Kan jeg utsette en varslet permittering?

Ønsker man å utsette en varslet permittering, kan man det, men må si ifra til de det gjelder så raskt som mulig. Det går åpenbart en grense for hvor lenge man kan utsette iverksettelsen. Man kan ikke holde folk løpende varslet om permittering slik at de til enhver tid kan sendes hjem på kortere varsel enn 14 dager. Det vil også være viktig at utsettelsen gis til en bestemt dato. Ikke "vi får se i morgen".

Kan jeg forlenge en allerede iverksatt permittering?

Ja, i utgangspunktet kan en iverksatt permittering forlenges innenfor fristen på totalt 52 uker i løpet av de siste 18 måneder. (Det gjelder lønnsplikt de første to ukene (ti arbeidsdagene), og etter 30 uker uten lønn inntrer en ny periode på en uke (fem dager) med lønnsplikt.) Dette er selvsagt dersom permitteringen er gitt "inntil videre" eller det er tatt forbehold om forlengelse. Også når sluttidspunktet er angitt omtrentlig eller usikkerhet om sluttidspunktet er markert for eksempel ved å angi permittering "i første omgang" el., kan permitteringen forlenges uten nytt varsel.

Dersom permitteringens varighet uttrykkelig er angitt til en bestemt dato eller et bestemt antall dager/uker, vil det nok være nødvendig med en ny drøftelse med de tillitsvalgte og deretter et nytt varsel om forlengelsen. Gjøres dette i tide skulle det derimot ikke utløse noen ny arbeidsgiverperiode.

Må det betales ny arbeidgiverperiode dersom permitteringen utvides i prosent?

Dersom permitteringen utvides, for eksempel fra 50 % til 100 %, er det vår oppfatning at det ikke skal betales ny arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiverperioden er 10 arbeidsdager uavhengig av permitteringsgraden. Det er da ikke noen grunn til at en senere endring skulle utløse ny arbeidsgiverperiode. En utvidelse av permitteringsgraden vil nok likevel kreve nytt møte med tillitsvalgte og et nytt varsel til den enkelte med 14 dagers frist, jf. Hovedavtalens kap VII.

  1. Dette må arbeidsgiver betale når ansatte permitteres

    Når varselsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i 10 arbeidsdager.

  2. Permittering av sykmeldte

    Også sykmeldte arbeidstakere kan permitteres. Men sykmelding påvirker både hvem som skal betale sykepenger, og hva arbeidstakeren skal motta.

  3. Permittering under arbeidskonflikt

    Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streik?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt