Innhold

Permittering

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og bedriften mener situasjonen kun er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode. Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode.

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakere på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode. Denne veilederen hjelper deg å gjennomføre en permitteringsprosess.

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Maler til bruk ved permittering

Alminnelige permitteringer

 • Protokoll fra drøftingsmøte ved permittering - Minutes from consultation meeting — lay-offs

  Se veilederen i dokumentet for å fylle ut riktig.

 • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel / Notice of lay-off due to work shortage

  Permitteringsbrevet må utformes konkret og ut fra omstendighetene. Varslet gis skriftlig til den enkelte med mindre man lokalt blir enige om annet, jf. Hovedavtalen § 7-4 nr.1.

 • Permittering ved arbeidsmangel (utvidelse av permitteringsgrad)

  Dette permitteringsvarselet benyttes for tilfeller hvor arbeidstaker allerede er delvis permittert (under 100%), men der det er behov for å utvide permitteringsgraden (f.eks. fra 50% til 100%).

 • Permittering ved arbeidsmangel (forlengelse av permittering)

  Dette permitteringsvarselet benyttes der permitteringen må forlenges.

 • Protokoll fra drøftingsmøte ved permittering utover seks måneder

  Malen kan benyttes ved drøftelser med tillitsvalgte i forbindelse med behov for permittering utover seks måneder.

Permittering i forbindelse med streik ved lønnsoppgjør

 • Protokollmal - drøftelser ved permittering grunnet streik i egen bedrift
 • (Streik) Betinget permitteringsvarsel ved arbeidsstans i egen bedrift

  Dette varsel benyttes når bedriftens egne ansatte kan bli tatt ut i streik.

 • (Streik) Individuelt permitteringsvarsel ved streik

  Dette permitteringsbrevet brukes i bedrifter som allerede har hengt opp et betinget permitteringsvarsel, og hvor 14 dagers fristen i det betingede varselet har gått ut.

 • Protokollmal - drøftelser ved permittering grunnet streik i annen bedrift

  Se veiledning i dokumentet.

 • (Streik) Permitteringsvarsel ved arbeidsstans hos bedriftens kunder/leverandører

  Dette formularet benyttes når det er streik hos bedriftens kunder/leverandører og bedriften må gå til permittering

Spørsmål og svar om permittering

Hvem kan permitteres?

Flere av våre utenlandske ansatte kommer nå ikke inn i landet – kan vi permittere?

Bedriften må ha saklig grunn for permittering. Kravet om saklig grunn knytter seg til forhold i virksomheten, for eksempel at arbeidsoppgavene faller bort, at man mangler innsatsfaktorer for å få utført arbeidet o.l. Forhold som kun knytter seg til den enkelte ansatte, som at vedkommende ikke kommer inn i landet, gir derimot i seg selv ikke grunnlag for å permittere disse.

Dersom bedriften ikke kan gjennomføre arbeidsoppdrag fordi man mangler sentralt personell fra utlandet, slik at de øvrige ikke får gjort sitt arbeid, kan dette gi saklig grunnlag for permittering av øvrige ansatte. Dette kan også gjelde situasjoner der bedrift A ikke kan utføre sitt arbeid fordi bedrift B ikke kan utføre sin nødvendige del av oppdraget, f.eks. grunnet mangel på arbeidskraft. Hvorvidt det er saklig grunnlag for å permittere må vurderes i den enkelte sak, og man må følge gjeldende saksbehandlingsregler – se nærmere om permittering her.

Kan vi permittere ansatte som sitter i karantene?

Ja, virksomheter er ikke avskåret fra å permittere ansatte som sitter i karantene. Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn. Utvelgelsen av ansatte for permittering må også være saklig; karantene gir ikke i seg selv saklig grunn til å permittere vedkommende.

Myndighetsbestemt karantene kan gi grunnlag for sykepenger dersom det hindrer arbeidstaker i å utføre arbeid. Pasienter som bryter myndighetenes reiseråd, og må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger.

Kan arbeidstakere som tar ut omsorgsdager/"hjemme med sykt barn-dager" permitteres?

Ja, arbeidstakere som tar ut omsorgsdager/"hjemme med sykt barn-dager" kan permitteres såfremt vilkårene for permittering foreligger og det er foretatt en saklig utvelgelse.

En ansatt kan ha rett til omsorgspenger i varslingsperioden (normalt 14 dager) før iverksettelse av permitteringen. Når permitteringen iverksettes, betaler arbeidsgiveren lønn i arbeidsgiverperioden (10 dager). Arbeidstakeren vil deretter kunne ha krav på dagpenger fra NAV.

Kan arbeidstakere i foreldrepermisjon permitteres?

Ja, arbeidstakere i foreldrepermisjon kan også permitteres såfremt vilkårene for permittering foreligger og det foretatt en saklig utvelgelse.

En arbeidstaker som er i foreldrepermisjon når permittering varsles, vil motta foreldrepenger i varslingsperioden før permittering iverksettes (normalt 14 dager, jf. Hovedavtalen § 7-3). Arbeidstakeren vil deretter motta foreldrepenger fra NAV under permitteringen.

Varer permitteringen lenger enn foreldrepermisjonen, legges arbeidsgiverperioden (10 arbeidsdager) etter utløpet av foreldrepermisjonen. Dette innebærer at arbeidsgiver betaler lønn i 10 dager etter foreldrepermisjonen. Deretter går arbeidstakeren normalt over på dagpenger.

Dersom bedriften etter avtale eller praksis dekker differansen mellom full lønn og foreldrepenger fra NAV (som er begrenset oppad til 6 G), skal arbeidsgiver dekke differansen i arbeidsgiverperioden (10 dager).

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2021 utgjør grunnbeløpet 106 339 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Kan en arbeidstaker som har permisjon permitteres?

Ja, arbeidstakere som har permisjon kan permitteres hvis vilkårene for permittering foreligger.

Permitteringsvarselet skal gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker med mindre bedriften og tillitsvalgte blir enige om noe annet. Bedriften og tillitsvalgte kan f.eks. avtale at permitteringsvarselet skal skje ved oppslag på bedriften. Les mer om varslingsfristen ved permittering her.

Varslingsfristen løper fra arbeidstidens slutt etter at konferanse er avholdt med tillitsvalgte og permitteringsvarselet er utstedt. Det er derfor viktig at ansatte med permisjon varsles om permitteringen. Ved fravær kan det være hensiktsmessig å avtale med tillitsvalgte at permitteringsvarselet skal sendes per e-post. Varslingsfristen regnes etter kalenderdager, slik at varslingsfristen løper til tross for fraværet.

Permisjonen stopper for øvrig virkningen av permitteringen både når det gjelder betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn.

Les mer om foreldrepermisjon og permittering her. 

Kan vi permittere sykemeldte arbeidstakere?

Ja, arbeidstakere som er sykmeldte kan permitteres.

Dersom den ansatte er syk når permitteringen varsles, eller blir det i løpet av varslingsperioden, løper varslingsfristen under sykemeldingen. Arbeidsgiver skal i samme periode betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven § 8-18 (4).

Ved iverksettelse av permitteringen, etter varslingsperioden, har den ansatte rett til sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver skal altså ikke betale noen arbeidsgiverperiode etter permitteringslønnsloven når arbeidstaker er syk. Arbeidsgiver plikter likevel å betale arbeidsgiverperioden på ti dager dersom den ansatte blir friskmeldt i løpet av permitteringsperioden. Sykemeldingen innebærer altså at arbeidsgiverperioden utsettes til etter friskmelding.

Hvordan beregnes arbeidsgiverperiode I ved permittering av en arbeidstaker som er delvis sykemeldt?

Les mer om permittering og sykdom her. 

Kan en arbeidstaker som avvikler ferie permitteres?

Ja, arbeidstakere som avvikler ferie kan permitteres hvis vilkårene for permittering foreligger.

Permitteringsvarselet skal gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker med mindre bedriften og tillitsvalgte blir enige om noe annet. Bedriften og tillitsvalgte kan f.eks. avtale at permitteringsvarselet skal skje ved oppslag på bedriften. Les mer om varslingsfristen ved permittering her.

Varslingsfristen løper fra arbeidstidens slutt etter at konferanse er avholdt med tillitsvalgte og permitteringsvarselet er utstedt. Det er derfor viktig at de ansatte som avvikler ferie varsles om permitteringen. Ved fravær kan det være hensiktsmessig å avtale med tillitsvalgte at permitteringsvarselet skal sendes per e-post. Varslingsfristen regnes etter kalenderdager, slik at varslingsfristen løper til tross for fraværet.

Feriefravær stopper for øvrig virkningen av permitteringen både når det gjelder betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn.

I forbindelse med ferieavviklingen skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger for den aktuelle ferien. Les mer om ferie i permitteringstiden her.

Arbeidsgiverperiode ved permittering

Må det betales ny arbeidsgiverperiode dersom permitteringen utvides i prosent?

Dersom permitteringen utvides, for eksempel fra 50 % til 100 %, er det vår oppfatning at det ikke skal betales ny arbeidsgiverperiode I. Arbeidsgiverperiode I utgjør 10 fulle arbeidsdager uavhengig av permitteringsgraden. Se hvordan man beregner arbeidsgiverperioden ved delvis permittering her. 

Det er da ikke noen grunn til at en senere endring skulle utløse ny arbeidsgiverperiode I. En utvidelse av permitteringsgraden vil nok likevel kreve nytt møte med tillitsvalgte og et nytt varsel med 14 dagers frist, jf. Hovedavtalens kap VII.

Hvordan beregnes arbeidsgiverperiode I ved permittering av en arbeidstaker som er delvis sykemeldt?

Ved permittering av en delvis sykmeldt arbeidstaker, vil arbeidsgivers lønnsplikt under arbeidsgiverperioden baseres på den prosentandelen arbeidstaker ville ha jobbet uten en permittering. Man tar altså utgangspunkt i den arbeidsføre prosentandelen. Dette kan illustreres slik: Arbeidsgiverperiode I (10 dager) x (dagstimetall x arbeidsfør del).

En arbeidsgiver som permitterer en arbeidstaker som er 50 % sykmeldt med 100 % permitteringsgrad, og som normalt jobber 7,5 timer per dag, vil altså ha lønnsplikt i 37,5 timer. Formelen vil da se slik ut: Arbeidsgiverperiode I (10 dager) x (7,5 x 50 %).

Varsling ved permittering

Gjelder to dagers varslingsfrist ved permittering knyttet til korona-pandemien?

I Hovedavtalen mellom LO-NHO og i andre tilsvarende avtaler er varslingsfristen 14 dager. Ved uforutsette hendelser der driften må innstilles helt eller delvis gjelder en særlig regel om 2 dagers varslingsfrist.

NHO mottar mange spørsmål om den gjeldende situasjonen knyttet til korona-pandemien gir grunnlag for 2 dagers frist.

Det må alltid foretas en konkret vurdering av om situasjon gir grunnlag for å permittere med 2 dagers varsel. Det kan derfor ikke ut fra Hovedavtalen gis noen generell vurdering av at alle permitteringer der korona-pandemien gir driftsforstyrrelse kan varsles med 2 dagers frist.

Det forelå per 13. mars 2020 en svært spesiell og uforutsett situasjon der en rekke virksomheter akutt må innstille driften helt eller delvis som følge av de omfattende tiltakene fra myndighetens side. Dette tilsa som utgangspunkt at den særlige regel om permittering med frist på to dager kunne komme til anvendelse. Myndighetenes tiltak fikk en helt annen, mer omfattende og uforutsett effekt på driften i mange virksomheter enn det som var tilfellet før 12. mars 2020. Dette måtte like fullt vurderes i hver sak.

Den 18. mars 2020 uttalte LO følgende i Fri Fagbevegelse:
"LOs juridiske avdeling understreker at 14 dagers varslingsfrist er hovedregelen også i forbindelse med koronaviruset, men påpeker at de myndighetsbestemte tiltakene som ble innført sist torsdag, som gjorde at mange virksomheter måtte stenge dørene fra den ene dagen til den andre, taler for en varslingsfrist på to dager".

Senere tiltak fra myndighetenes side gjennom pandemiens ulike faser må etter NHOs syn vurderes konkret etter de samme linjer. 

Se: Dette må tillitsvalgte passe på når bedriften permitterer (frifagbevegelse.no)

NHO er gjort kjent med at enkelte tillitsvalgte hevder at permittering som følge av driftsproblemer knyttet til korona-pandemien generelt ikke gir grunnlag for 2 dagers frist, eller at de har fått beskjed fra sitt forbund om at det er 14 dagers frist som er gjeldende og er bedt om å presisere dette i protokoll lokalt. NHO vil understreke at en generell holdning om at 2 dagers fristen ikke kommer til anvendelse ikke er i tråd med Hovedavtalen. NHO understreker videre at partene lokalt plikter å ha reelle drøftelser om hvilken frist som er rett ut fra den faktiske situasjonen i hver enkelt virksomhet.


Dersom bedriften oppfatter at de tillitsvalgte følger en overordnet retningslinje uten reelle drøftelser, ber vi om at dette meddeles din landsforening.
Eksempler på at to dagers fristen kan komme til anvendelse kan være at det oppstår akutt råvaremangel, at oppdrag kanselleres eller utsettes, at serveringssteder o.l. helt eller delvis lukkes som følge av tiltak fra myndighetene grunnet virusutbruddet.

Bedriften må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte. Bedriften og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles (intranett eller oppslag på annet vis), men blir man ikke enige, må den enkelte gis skriftlig varsel.

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet, se nærmere om dette på nav.no.

Permitteringer som følge av koronaviruset (nav.no)

Vi anbefaler våre medlemmer å kontakte sin landsforening for råd.

Permittering (arbinn.no)

Kan jeg utsette en varslet permittering?

Ønsker man å utsette en varslet permittering, kan man det, men man må gi beskjed til de som berøres så raskt som mulig. Det går åpenbart en grense for hvor lenge man kan utsette iverksettelsen. Er utsettelsen på mer enn 4 uker, bør man normalt gi
nytt varsel.

Man kan ikke holde folk løpende varslet om permittering slik at de til enhver tid kan sendes hjem på kortere varsel enn 14 dager.

Det er viktig at en utsettelse gis til en bestemt dato. Man kan altså ikke skrive "vi får se i morgen".

Kan det benyttes betinget permitteringsvarsel?

Et permitteringsvarsel skal normalt være ubetinget. Dette betyr at permitteringsvarselet ikke kan inneholde betingelser om at en permittering vil bli iverksatt om noe skjer eller ikke skjer. Det eneste unntaket for å bruke et betinget permitteringsvarsel er ved konflikt i egen bedrift.

Les mer om konflikt i egen bedrift

Dersom forholdene endrer seg, kan det gi grunnlag for å utsette permitteringen kortvarig. I slike tilfeller er det ikke nødvendig med nytt varsel med 14 dagers frist. Utsettelsen må likevel klargjøres i form av en ny fastsatt dato (ikke inntil videre). Dersom utsettelsen strekker seg utover fire uker, bør det gis nytt varsel. Konsekvensen av dette er at det løper en ny varslingsfrist.

Selv om bedriften bruker ubetinget varsel, kan varselet også trekkes tilbake når som helst før permitteringen iverksettes.

Les mer om permittering og få tilgang til maler

Ferie og permittering

Hva skjer med ferie i permitteringstiden?

NHO legger til grunn at varselfristen etter Hovedavtalen løper også der en ansatt har ferie. Det betyr at det kan varsles permittering til en som avvikler ferie.

Utgangspunktet er at ferie skal avvikles som normalt om man er permittert, i hvert fall når det gjelder ferie som allerede er avtalt før permitteringen varsles. Partene kan selvsagt bli enige om å flytte ferien etter de reglene som ferieloven setter.

Feriefravær stopper for øvrig virkningen av permitteringen både når det gjelder betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn.

I forbindelse med ferieavviklingen skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger for den aktuelle ferien.

 Les mer om utbetaling av feriepenger til permitterte arbeidstakere

Kan vi fastlegge ferieperioden for en permittert arbeidstaker?

Ja. Ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie gjelder også under permittering.

Bedrifter som har permittert ansatte fastsetter ferie for disse som normalt. Varslingsfrist for ferie er som hovedregel to måneder før ferien starter. Ferie kan fastlegges etter kortere varslingsfrist ved "særlige grunner". Driftsutfordringer knyttet til koronapandemien kan etter omstendighetene utgjøre slike særlige omstendigheter.

Fastsettelse av ferie skal drøftes med de ansatte, og der man ikke kommer til enighet fastsetter arbeidsgiver ferietiden inne for lovens grenser. Det betyr eksempelvis at arbeidstaker har krav på hovedferie på 18 dager mellom 1. juni og 30. september.

Dersom arbeidstaker fortsatt er permittert når ferietiden inntrer, innebærer ferie et avbrudd i permitteringen. Ferie avvikles som normalt, og arbeidstakeren har rett på feriepenger. Den tiden det avvikles ferie inngår heller ikke i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden.

Permitteringsperiode
 
Den maksimale perioden som arbeidsgiver kan være fritatt for lønnsplikt under permittering er redusert fra 49 uker til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder med virkning fra 1. juli 2021. Det betyr at en arbeidstaker kan være permittert opp til 28 uker (arbeidsgiverperiode I i tillegg til fritak fra lønnsplikt i 26 uker) i en periode på 18 måneder for nye permitteringer fra og med 1. juli 2021.
 
Hvor lenge arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt, avhenger altså av om arbeidstaker er permittert før eller etter 1. juli 2021:
 
Nye permitteringer fra og med 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

For nye permitteringstilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering fra og med 1. juli 2021.


Permitteringer iverksatt før 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Denne grensen gjelder ikke i perioden 19. februar 2021 til 30. september 2021. Det betyr at arbeidsgivere kan permittere i lengre enn 49 uker frem til 30. september 2021, forutsatt at de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt.  

En permittering som er iverksatt før 1. juli 2021, men som utvides i omfang eller forlenges i varighet i tide etter 1. juli 2021, omfattes av reglene som gjaldt før 1. juli 2021I enkelte tilfeller må endringen varsles med 14 dagers frist. Les mer om utvidelser og forlengelser av permitteringer her.

 Det er viktig at arbeidsgiver er oppmerksom på at ferie skal fastlegges også for ansatte som er permittert. I motsatt fall risikeres en opphopning av ferie som må tas ut på et senere tidspunkt i ferieåret.

Les mer om utbetaling av feriepenger til permitterte arbeidstakere

Må arbeidsgiver varsle NAV før permittering?

Ved permittering av minst ti ansatte eller flere over en periode på 30 dager skal arbeidsgiver varsle NAV.

Arbeidsgiver skal i slike tilfeller så tidlig som mulig, og senest samtidig med at arbeidsgiver kaller inn til drøftelser, gi NAV melding om permitteringene.

NAV har utviklet en ny digital løsning for dette: Permitteringskjema - innloggede tjenester for arbeidsgiver (nav.no)

NAV oppfordrer også arbeidsgivere som skal permittere færre enn 10 personer om å benytte den nye løsningen. Da vil det være lettere for NAV å kunne følge opp arbeidsgivere som trenger bistand, og få et mer komplett bilde av omfanget av permitteringer.

Se NAV.no for nærmere informasjon:
Permittering og oppsigelse (nav.no)

Lønn og andre ytelser

Er perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt forlenget i forbindelse med koronapandemien?

Ja. Under koronapandemien har perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt blitt endret flere ganger.

Permitteringsperiode
 
Den maksimale perioden som arbeidsgiver kan være fritatt for lønnsplikt under permittering er redusert fra 49 uker til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder med virkning fra 1. juli 2021. Det betyr at en arbeidstaker kan være permittert opp til 28 uker (arbeidsgiverperiode I i tillegg til fritak fra lønnsplikt i 26 uker) i en periode på 18 måneder for nye permitteringer fra og med 1. juli 2021.
 
Hvor lenge arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt, avhenger altså av om arbeidstaker er permittert før eller etter 1. juli 2021:
 
Nye permitteringer fra og med 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

For nye permitteringstilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering fra og med 1. juli 2021.


Permitteringer iverksatt før 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Denne grensen gjelder ikke i perioden 19. februar 2021 til 30. september 2021. Det betyr at arbeidsgivere kan permittere i lengre enn 49 uker frem til 30. september 2021, forutsatt at de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt.  

En permittering som er iverksatt før 1. juli 2021, men som utvides i omfang eller forlenges i varighet i tide etter 1. juli 2021, omfattes av reglene som gjaldt før 1. juli 2021I enkelte tilfeller må endringen varsles med 14 dagers frist. Les mer om utvidelser og forlengelser av permitteringer her.


Les mer om aktuelle lovendringer for arbeidsgivere grunnet korona

Hvilke rettigheter har utenlandske faglærte arbeidstakere i Norge som har lovlig opphold knyttet til arbeidsforholdet og som nå permitteres/sies opp?

Spørsmålet om utenlandske arbeidstakeres stilling under covid-19-pandemien ved permittering ble allerede i mars diskutert med Arbeids- og sosialdepartementet, som ga følgende svar:

"Alle som bor eller arbeider i Norge, er som hovedregel medlem i folketrygden, og utlendinger kan i utgangspunktet få de samme rettigheter til ytelser som norske borgere. I dagpengeregelverket er det noen vilkår som gjør at noen grupper utlendinger likevel ikke får rett til dagpenger.

EØS-borgere kan få rett til norske dagpenger ved å arbeide i Norge og tjene opp rett til dagpenger på samme måte som norske borgere, dvs. gjennom å fylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger. For å ha rett til ytelser fra folketrygden, kreves det medlemskap. Som hovedregel blir man medlem i folketrygden enten gjennom å bo eller arbeide i Norge, og man anses omfattet allerede etter én dags arbeid. For at en EØS-borger skal kunne få dagpenger fra Norge, må vedkommende (som hovedregel) ha arbeidet i Norge og ha blitt arbeidsledig her. En arbeidsløs EØS-borger som verken er bosatt i Norge eller har arbeidet her, kan altså ikke få rett til norske dagpenger uten å ha vært i arbeid i Norge først.

Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av EUs forordning om koordinering av trygdeytelser (EC883/2004), "trygdeforordningen". Hovedregelen etter denne er at man skal ha dagpenger fra siste arbeidsland, dvs. fra Norge, dersom man sist jobbet i Norge. Det gjelder imidlertid særlige regler om hvilket land som skal utbetale dagpenger for flere grupper som arbeider samtidig i flere land.

Arbeidstakere som er utsendt til Norge, er medlem i trygdeordningen i det landet de er utsendt fra. De har dermed ikke rett til dagpenger fra Norge.

Tredjelandsborgere, dvs. borgere fra land utenom EU/EØS og Norden, må ha oppholdstillatelse for å oppholde seg og arbeide i Norge. Oppholdstillatelser til faglærte gir som hovedregel tillatelse til å ta en bestemt type arbeid, og gis for inntil tre år.

For å kunne få dagpenger må en være reell arbeidssøker, dvs. være villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i Norge, uavhengig av om det er heltid eller deltid, jf. folketrygdloven § 4-5. Utlendinger med faglærttillatelser vil som følge av begrensningene i tillatelsen, ikke kunne fylle vilkåret om å være reell arbeidssøker i dagpengeregelverket, ettersom de ikke vil kunne ta "ethvert arbeid".

Det betyr at tredjelandsborgere med faglærttillatelse normalt ikke oppfyller vilkårene for dagpenger ved permittering eller arbeidsløshet.

Det er vedtatt to forskrifter som gjør midlertidige endringer i regelverket for å sikre faglærte arbeidstakere rett til opphold og dagpenger i Norge under permittering under covid-19-pandemien.

Rett til opphold for faglærte arbeidstakere
Dersom en faglært arbeidstaker med lovlig opphold i tråd med utlendingsforskriften §§ 6-1 eller 6-11(a) (1) blir helt eller delvis permittert i perioden 12. mars – 31. oktober 2020, kan vedkommende oppholde seg i landet inntil oppholdstillatelsen utløper. Kravet til underhold av en selv eller familiemedlemmer med oppholdstillatelse kan sikres gjennom dagpenger.

Det kan etter søknad innvilges ny oppholdstillatelse i permitteringsperioden for den permitterte og familiemedlemmene, men tillatelsen skal ikke gis for en lengre periode enn arbeidsforholdets lengde og ikke vare utover 31. oktober 2020.

Les mer om dette i utlendingsforskriften § 6-11 a. (lovdata.no).

Rett til dagpenger for permitterte faglærte utlendinger
For permitterte faglærte utlendinger med gyldig oppholdstillatelse i tråd med utlendingsforskriften § 6-1 eller 6-11 a (2) er det gjort midlertidig unntak fra kravene om yrkesmessig og geografisk mobilitet for å ha krav på dagpenger. Blir slike arbeidstakere permittert i perioden 4. mai - 31. oktober 2020, kan de motta dagpenger uten krav om yrkesmessig eller geografisk mobilitet.

Dagpenger kan ikke utbetales etter at oppholdstillatelsen utløper, med mindre arbeidstakeren har ny søknad til behandling hos utlendingsmyndighetene.

Vi ønsker å betale våre ansatte full lønn under permittering. Kan vi det?

Nei, vår vurdering er at arbeidsgiver ikke kan dekke mellomlegget mellom ytelsene fra NAV og reell lønn dersom bedriften først går til det skritt å permittere.

Formålet med permitteringsinstituttet er å suspendere arbeidsforholdet. Det innebærer at arbeidsgiver  fritas fra sin lønnsplikt fordi det er et saklig begrunnet behov, og arbeidstaker fritas fra sin arbeidsplikt. Å dekke et mellomlegg innebærer en form for hybrid: Arbeidsgiver fritas bare delvis fra sin lønnsplikt, mens arbeidstaker er helt fristilt fra sin arbeidsplikt. Har arbeidsgiver evne til delvis sysselsetting og lønn, må det heller benyttes delvis permittering av flere ansette.

Selv om arbeidsgiver skulle velge å gjøre dette frivillig, er det etter vår oppfatning utfordrende sett opp mot dagpengereglene.

Formålet med dagpengeinstituttet/ytelser under permittering er å sikre delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet, jf. folketrygdloven § 4-1. For å få rett til dagpenger må arbeidstakeren derfor ha tapt arbeidsinntekt, jf. § 4-3, som også slår fast at "[m]edlemmet anses ikke å ha tapt inntekt dersom vedkommende for det aktuelle tidsrommet har krav på lønn". Dersom arbeidsgiver betaler lønn mens vedkommende har krav på dagpenger, er det derfor tvilsomt om grunnvilkåret for rett til dagpenger er oppfylt.

Fra 1. mars 2021 er det fastsatt i dagpengeforskriften § 6-3 at dagpenger vil reduseres ved lønnsutbetaling fra permitterende arbeidsgiver.

Har våre ansatte rett til å beholde firmabil eller andre naturalytelser under permittering?

Nei. Under permitteringen vil arbeidsgivers lønnsplikt bortfalle når arbeidsgiverperioden er utløpt – da er arbeidsforholdet midlertidig opphørt, "suspendert". Dette innebærer at arbeidsgiver også skal stoppe andre ytelser som telefon eller firmabil/bilgodtgjørelse.

Hvis arbeidstaker fortsetter å motta skattepliktige naturalytelser under permittering, skal fordelen rapporteres på vanlig måte i a-meldingen, og arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift av ytelsen. Ansatte som beholder firmabil under permittering, skal derfor i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Les mer på Skatteetatens sider.

Ved omfattende permitteringer, som f.eks. ved koronaepidemien, kan det likevel være ønskelig for begge parter og praktisk hensiktsmessig at ansatte opprettholder for eksempel telefon i en periode. 

NHO med flere har forelagt spørsmålet om naturalytelser i permitteringsperioden påvirker arbeidstakers dagpengeutbetalinger for Arbeids- og sosialdepartementet som har gitt følgende svar:

"Det er et vilkår for å kunne få dagpenger at man har tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsløshet. Etter § 4-3, første ledd, tredje punktum anses søkeren ikke for å ha tapt inntekt "dersom vedkommende for det aktuelle tidsrom har krav på lønn". Etter gjeldende praksis regnes ikke naturalytelser fra arbeidsgiver som lønn iht. § 4-3, selv om dette anses som lønnsinntekt etter skattereglene.

Hovedformålet med dagpenger er å kompensere for tap av arbeidsinntekt ved arbeidsledighet. Etter folketrygdloven § 4-13 får derfor dagpengemottakere som tar arbeid avkortet dagpengeutbetalingen mot alle faktiske arbeidede timer i både lønnet og ulønnet arbeid. Folketrygdloven § 4-13 åpner ikke for å kunne avkorte etter inntekt i tilfeller der stønadsmottakeren får naturalytelser eller har arbeidsinntekt uten å arbeide."

Fra 1. mars 2021 er det fastsatt i dagpengeforskriften § 6-3 at Nav reduserer arbeidstakers dagpenger ved økonomiske ytelser fra arbeidsgiver som gis med sikte på å kompensere for tap i arbeidsinntekt. Dagpenger skal likevel ikke reduseres mot naturalytelser arbeidstaker hadde tre måneder forut for iverksettingen av permitteringen. Det betyr at Nav vil kunne redusere enkelte naturalytelser som arbeidstaker ikke hadde tre måneder før permitteringen.

Meldes den ansatte ut av innskuddspensjonsordningen ved permittering?

Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver betaler en bestemt prosent eller beløp, beregnet på grunnlag av den ansattes lønn, til den ansattes pensjon. Dette kommer i tillegg til folketrygdens pensjon.

Les mer om innskuddspensjon

Hovedregelen er at arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen ved permittering. Dette innebærer at arbeidsgivers kostnader opphører, og arbeidstaker får utstedt et pensjonskapitalbevis. Hvis lovens hovedregel fravikes, skal dette fremgå av pensjonsavtalen.

Når bedriftens risikodekning(er) ikke gjelder, er det viktig for den permitterte å være klar over at man selv må kjøpe fortsettelsesforsikring hvis man ønsker å være dekket i tilfelle man blir syk i perioden som permittert. Innskuddsfritak er en lovpålagt risikodekning som sørger for at sparingen til alderspensjon fortsetter hvis man blir ufør, men det er opp til bedriften om avtalen også har dekningene uførepensjon og/eller etterlattedekning. Leverandørene har plikt til å tilby fortsettelsesforsikring, og skal informere de permitterte om muligheten.

En del bedrifter har fra tidligere ikke valgt hovedregelen, men har en avtale der de permitterte blir stående i pensjonsordningen, og der sparingen fortsetter basert på den lønn man hadde før permitteringstidspunktet, og med fortsatte risikodekninger.

Som alternativ til løsningene over er det, som del av krisetiltakene, vedtatt et alternativ der permitterte kan bli stående i ordningen, samtidig som sparing og risiko opphører for perioden. Bedriften må da dekke administrasjons- og forvaltningskostnader. Det åpnes også for en noe utvidet mellomvariant der sparingen stanser mens risikodekningene løper videre. I disse løsningene blir det ikke utstedt pensjonskapitalbevis, og den permitterte slipper å betale for administrasjon og forvaltning.

Hva bør bedriftene gjøre:

 • Sjekk avtalen som bedriften har med pensjonsleverandøren og finn ut om det er angitt om de permitterte skal meldes ut av ordningen, eller om de skal bli stående med fortsatt sparing og risikodekninger. Hovedregelen er at de permitterte meldes ut av ordningen, og hvis ikke annet er angitt er det dette som gjelder.

 • Vurder hva bedriften ønsker. Se tabell nedenfor. Ta kontakt med leverandør for dialog om eventuell endring av avtale og mulige løsninger.

 • Åpne tabell om pensjon (pdf)
 Varighet

Det midlertidige regelverket gjelder til og med 30. september 2021.

#005

 

Ta kontakt med leverandør hvis bedriften har ytelsespensjon eller hybrid tjenestepensjon.

 Se brev fra LO og NHO

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver.

En forutsetning for å kunne få omsorgspenger er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Ved permittering og arbeidsfritak i mer enn 14 dager sammenhengende, mister arbeidstaker retten til omsorgspenger fra arbeidsgiveren.

Om en ansatt som har vært permittert har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren etter at permitteringen er opphørt, avhenger av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

 • Permittert og fritatt for arbeid i mer enn 14 dager: arbeidstaker må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver.
 • Permittert og fritatt for arbeid i mindre enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt. Arbeidstaker kan ha krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til omsorgspenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler omsorgspenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan arbeidsgiveren miste retten til refusjon fra Nav. Arbeidsgiver har ikke plikt til å forskuttere omsorgspenger hvis arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene om opptjeningstid.

Arbeidstaker kan ha rett til omsorgspenger fra Nav selv om vedkommende ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte Nav.

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

En forutsetning for å kunne få sykepenger er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Ved permittering og arbeidsfritak i mer enn 14 dager sammenhengende, mister arbeidstaker retten til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Om en ansatt som har vært permittert har rett til sykepenger fra arbeidsgiveren etter at permitteringen er opphørt, avhenger av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

 • Permittert og fritatt for arbeid i mer enn 14 dager: arbeidstaker må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver.
 • Permittert og fritatt for arbeid i en kortere periode enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt. Arbeidstaker kan ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler sykepenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan arbeidsgiveren miste retten til refusjon fra NAV. Arbeidsgiver har ikke plikt til å forskuttere sykepenger hvis arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene om opptjeningstid.

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra NAV selv om vedkommende ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Dagpenger og lønnskompensasjon

Har lærlinger rett til dagpenger under permittering?

Lærlinger er både ansatt og skoleelever, og har rett til dagpenger som andre. Noen av vilkårene for rett til dagpenger gjelder ulikt for permitterte lærlinger. Det er også ulike regler ut fra når lærlingen ble permittert.

Lærlinger som har mistet lærlingplassen eller blitt permittert under covid-19-pandemien, og som fortsetter med utdanningen i dagpengeperioden, kan ha rett til dagpenger. Grunnvilkårene for dagpenger under permittering er:

  1.    Søker må være medlem i folketrygden og som hovedregel oppholde seg i Norge

Alle personer med bosted i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden, og kravet reiser derfor ikke utfordringer ved permittering av lærlinger.

  2.   Permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke

Dersom bedrift og tillitsvalgte er enige om permitteringsgrunnlaget, volder dette vilkåret ikke praktiske utfordringer.

Les mer om permittering


  3.    Søker oppfyller minstekrav til arbeidsinntekt

For lærlinger gjelder det for tiden ingen nedre inntektsgrense.

 •  For inntekt opptil 1,5 G ytes dagpenger med 100 %.
 •  For inntekt mellom 1,5 G og 6 G ytes dagpenger med 62,4 % av inntekten.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2021 utgjør grunnbeløpet 106 339 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Nav legger til grunn inntekten lærlingen hadde på tidspunktet for permittering eller bortfall av lærlingplassen.

Dagpengene reduseres forholdsmessig hvis lærlingen er delvis permittert.

De økte dagpengesatsene oppheves 1. oktober 2021.

  4.    Den permitterte har fått redusert arbeidsinntekt og arbeidstiden

Lærlinger må, som øvrige arbeidstakere, tape arbeidsinntekt for å ha rett til dagpenger.

Lærlingens arbeidstid må være redusert med minimum 40 % av sin alminnelige arbeidstid i meldekortperioden for å få rett til dagpenger. 

  5.    Fritatt fra kravet om å være reell arbeidssøker

 • Lærlinger er  fritatt fra kravet om å være aktive arbeidssøkere.
 • Retten til dagpenger faller ikke bort selv om den permitterte lærlingen er i et utdannings- eller opplæringsløp.

  6.    Krav om melde- og møteplikt

Alle dagpengemottakere plikter å inngi meldekort og stille til møter med Nav. Det er unntak der møter ikke kan avholdes grunnet Covid-19-restriksjoner.

Varighet

Dagpenger innvilget i tråd med den midlertidige forskriftens § 2-6 gis frem til og med 30. september 2021.

Lærlinger som er innvilget dagpenger før 1. oktober 2021, kan fortsette å motta dagpenger etter den midlertidige forskriftens § 2-6 i inntil 52 uker, men ikke lenger enn til og med 31. desember 2021. Folketrygdloven § 4-15 første ledd gjelder ikke.

 

Lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere

Permitterte arbeidstakere hadde med virkning fra 20. mars 2020 krav på "full lønn" i 20 dager. Denne perioden var delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og Nav (18 dager). Les mer om ordningen som nå er avviklet.

Arbeidsgiver betalte full alminnelig lønn (altså ikke begrenset til 6 G) i 2 dager frem til 1. september 2020. Fra og med dag 3 til og med dag 20 betalte Nav kompensasjon for tapt lønn inntil 6 G (NOK 599 148) etter denne ordningen. Etter dag 20 kunne arbeidstaker ha dagpengerettigheter. Denne artikkelen tar for seg de 18 dagene som ble utbetalt fra Nav etter lønnskompensasjonsordningen som utløp 31. august 2020.

Lønnskompensasjonsordningen var uttømmende regulert i forskrift av 29. mai 2020 (opphevet). Forskriften skulle sikre en helautomatisk ordning, der arbeidstaker fikk lønnskompensasjon utbetalt basert på opplysninger Nav innhentet fra arbeidsgiver.

#005

Illustrasjon: NAV


Hvem fikk lønnskompensasjon?

Lønnskompensasjon ble gitt til alle arbeidstakere som hadde rett til permitteringslønn fra arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven, og hadde fått redusert antallet dager med permitteringslønn som følge av den midlertidig reduserte arbeidsgiverperioden. Les mer om arbeidsgiverperioden ved permittering. Det ble ikke stilt krav om:

 • medlemskap i folketrygden
 • at arbeidstaker har rett til dagpenger

Det betød at eksempelvis studenter og ansatte over 67 år var omfattet av ordningen.

Forskriften gjaldt også for Svalbard.

Ordningen gjaldt ikke for ansatte i fiskeforedlingsbedrifter.

 

Arbeidsgivers rapporteringsplikt

Arbeidsgiver måtte rapportere både via A-ordningen og via nav.no.

Arbeidsgiver rapporterte inn datoen for når permitteringen startet (og eventuelt sluttet) og permitteringsgraden til Aa-registrert gjennom A-ordningen.

Etter dag 20 skulle arbeidsgiver også registrere opplysninger om alle ansatte som var permitterte i Nav sin portal (NAV.no). Her finner du informasjon om rapporteringsplikten. (NAV.no)

På bakgrunn av disse opplysningene beregnet Navs system "reell permitteringsgrad" og hvilken ytelse arbeidstakeren hadde krav på. Lønnskompensasjonen ble utbetalt automatisk fra Nav til arbeidstakeren.

Unnlot arbeidsgiver å melde inn opplysningene, og Nav ikke hadde tilstrekkelig informasjon til å beregne lønnskompensasjonen, kunne den permitterte selv fremsette krav om lønnskompensasjon.

Arbeidsgiver skulle ikke forskuttere lønnskompensasjon. Dersom arbeidsgiver hadde forskuttert lønnskompensasjon i form av lønn i permitteringsperioder som startet før 20. april 2020, ville arbeidsgiver ha krav på refusjon for inntil 18 dager. Refusjonskravet per dag var oppad begrenset til 6 G delt på 260. Refusjonskravet må fremmes til Nav innen 31. august 2020.

Her finner du Navs portal som utløser lønnskompensasjon til permitterte og refusjon til arbeidsgivere (NAV.no)

 

Beregning og utbetaling av lønnskompensasjon

Lønnskompensasjon ble utbetalt fra Nav til den enkelte arbeidstaker som et engangsbeløp etterskuddsvis. Lønnskompensasjon kunne bare gis én gang for permittering fra samme arbeidsgiver.

Nav fastsatte en dagsats for lønnskompensasjon som tilsvarte brutto permitteringslønn per dag etter permitteringslønnsloven, oppad begrenset til 6 G delt på 260. Ved fastsetting av reell permitteringsgrad tok systemet hensyn til permitteringsgrad, hvor mye vedkommende hadde jobbet og perioder med sykepenger eller omsorgspenger. Ferieavvikling eller utbetaling av feriepenger påvirket ikke ytelsen.

Lønnskompensasjonen ble beregnet fra dag tre etter at permitteringen startet – også for delvis permitterte arbeidstakere. Det betød at arbeidsgiverperioden og lønnskompensasjonsperioden helt eller delvis kunne overlappe ved delvis permittering.

Lønnskompensasjonen ble betalt i inntil 18 kalenderdager. Med kalenderdager menes mandag til fredag. Alle arbeidstakere som var omfattet av ordningen fikk dagsatsen fem dager per uke. Dette gjaldt uavhengig av om arbeidstakeren skulle arbeidet eller hatt fri disse dagene. Hvilken arbeidstidsordning den enkelte hadde var derfor ikke av betydning for ytelsen – for eksempel hadde man krav på ytelsen selv om arbeidstiden regelmessig lå i helgen. Det var heller ikke av betydning når stønadsperioden startet.

Dersom permitteringen ble avsluttet eller den permitterte ble tatt inn igjen i arbeid for resten av 18-dagersperioden, stanset lønnskompensasjonen fra dagen etter permitteringen ble avbrutt.

For arbeidstakere som hadde mottatt permitteringslønn fra arbeidsgiver i mer enn to dager før den 20. mars 2020, åpnet forskriften for at de kunne få lønnskompensasjon for å dekke eventuelle hull i stønadsperioden før de hadde krav på dagpenger.

Les mer om lønnskompensasjon til permitterte (NAV.no)

Kan eller må vi som arbeidsgiver nå forskuttere dagpenger under permittering?

Nei, du skal ikke forskuttere lønn til ansatte for permitteringer som startet 20. april eller senere. Nav refunderer ikke lønn for permitteringer som starter etter denne datoen. 

27. mars 2020 ble det besluttet at Nav skal kunne forskuttere deler av dagpengene frem til søknad om dagpenger er ferdig behandlet og utbetaling skal skje. Forskuddet omfatter 60 prosent av dagpengegrunnlaget, men Nav vil holde tilbake 25 prosent av forskuddet til forskuddstrekk for skatt. Ved delvis permittering reduseres forskuddet i tråd med oppgitt permitteringsgrad.

Arbeidstakeren må uansett søke om dagpenger og søke særskilt om forskuttering. Forskudd utbetales for én måned av gangen fra den datoen det er søkt om forskudd.

Når en søknad om dagpenger er innvilget, trekkes en bestemt prosentsats fra fremtidige dagpengeutbetalinger inntil hele forskuddet er avregnet. Dersom en søknad om dagpenger avslås, vil utbetalingen av forskudd stanses. Nav kan videre kreve at arbeidstakeren tilbakebetaler for mye utbetalt forskudd.

Se mer om dette hos Nav: Du kan søke om forskudd på dagpenger (nav.no)

Vil tidlig uttak av tjenestepensjon medføre reduksjon av dagpengene?

Ja, ansatte som mottar dagpenger og har startet uttak fra en privat tjenestepensjonsordning bør være oppmerksomme på at dagpengene vil samordnes med pensjonen. Det betyr at dagpengene reduseres. Det vil derfor være fornuftig å utsette uttaket av tjenestepensjon.

Mottak av offentlig tjenestepensjon eller offentlig AFP samtidig med dagpenger vil også medføre samordning med dagpengene.

Personer som tar ut alderspensjon fra folketrygden eller privat AFP vil derimot kunne få dagpenger uten at det medfører samordning mot disse pensjonsytelsene.

Personer som mottar dagpenger og som har startet uttak av pensjon fra en privat tjenestepensjonsordning bør kontakte sin pensjonsleverandør for å sjekke muligheten for å stanse uttak av pensjonen.

NHO er i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om denne problemstillingen.

Utbetaling av dagpenger stanser ved 67 år.

Vil permitterte ansatte over 67 år få dagpenger?

Ansatte som er 67 år eller eldre vil ikke få dagpenger.

Fra 67 år har alle rett til uttak av alderspensjon. Regelverket er utformet med tanke på et helhetlig samspill mellom ulike ytelser fra folketrygden. Dersom man har startet uttak av alderspensjon fra folketrygden fordi man er uten jobb i en periode, kan man velge å stanse utbetalingen igjen på et senere tidspunkt.

Husk likevel at ansatte over 67 år ikke er unntatt fra reglene om permittering, og at det løper arbeidsgiverperiode som normalt dersom disse permitteres.

Kan permitterte eller arbeidsledige ta utdanning og fortsatt motta dagpenger?

Ja, det er innført en midlertidig adgang til å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3

Permitterte som ikke mottar ytelser fra Statens Lånekasse kan ha rett til å kombinere dagpenger og utdanning/opplæring forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring eller utdanning  med dagpenger og få dette godkjent. Den midlertidige ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring. Dersom dagpengemottakeren har startet på et lengre opplæringsløp, og fremdeles er uten arbeid på det tidspunktet denne midlertidige ordningen opphører (30. september 2021), må dagpengemottakeren regne med å måtte søke særskilt om å kombinere dagpenger og utdanning etter de ordinære unntaksreglene. Les mer på Nav.no

Regjeringen foreslår å implementere en ny, varig ordning for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. 

Les mer om permittering
Les mer om kompetansehevende tiltak for dagpengemottakere, #delingsdugnad 

Hva skjer ved jul, påske og helligdager under en permittering?

Tidligere var regelverket slik at ved permitteringer betalte NAV som utgangspunkt ikke dagpenger for periodene 20. desember til 1. januar og palmesøndag til andre påskedag. Bedriften kunne søke NAV om dispensasjon fra dette.

Ved midlertidig forskrift 20. mars 2020, ble bestemmelsen opphevet slik at det nå er dagpengerettigheter som normalt for høytidene, uten behov for dispensasjonssøknad.

Helligdagsgodtgjørelse

Uke-, dag-, time eller akkordlønnede arbeidstakere som kommer inn under tariffavtalens bestemmelser om helligdagsgodtgjørelse (A-ordningen), har i henhold til avtalen krav på utbetaling av helligdagsgodtgjørelse selv om de er permitterte. Dersom arbeidstakerne mottar dagpenger for disse dagene, kommer dette etter NHOs oppfatning til fradrag i helligdagsgodtgjørelsen. Det betyr at arbeidsgiver kun skal utbetale helligdagsgodtgjørelse som overstiger dagpengeutbetalingen fra Nav.

Arbeidstaker risikerer likevel at helligdagsgodtgjørelsen fra arbeidsgiver fører til en reduksjon i dagpengeutbetalingen fra Nav i tråd med dagpengeforskriften § 6-3.

Andre spørsmål om permittering

Kan bedriften bruke permittering som følge av koronaviruset?

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelser og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Eksempler:

 • At bedriften ikke får levert nødvendige råvarer eller leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stoppes
 • At det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir, eller fordi prosjekter og leveringer utsettes i tid.
 • At kunder avslutter oppdrag før tiden eller kansellerer allerede inngåtte kontrakter.
 • At aktiviteten stenges ned eller begrenses grunnet smittevernhensyn.

Bedriften må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for permittering. Vi anbefaler våre medlemmer å kontakte sin landsforening for råd dersom de er i tvil.

Permittering (arbinn.no)

Kan jeg benytte delvis/rullerende permittering?

Ja, det er adgang til å iverksette rullerende permittering, der permitteringsbyrden fordeles mellom flere arbeidstakere. Dette kan for eksempel skje ved at man permitterer arbeidstakerne annenhver dag eller annenhver uke. Dette regnes som 50 % permittering av den enkelte, og utløser full arbeidsgiverperiode for hver av de permitterte. Det er viktig å merke seg at lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Følgende eksempel illustrer arbeidsgivers lønnsplikt ved delvis permittering av en heltidsstilling:
• Stillingsprosent: 100%
• Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 timer mandag til fredag
• Permitteres: 50 % ( 3,75 t hver dag ) f.o.m. mandag i uke 1
• En arbeidsdag = 7,5 t

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av fredagen i uke 4. Eksempelet illustrer at det tar 20 arbeidsdager, ikke 10 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er oppfylt ved 50% permittering av en 100 % stilling. Flere eksempler finnes i Navs vedlegg til rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering.

"Kvoten" for permittering vil dessuten forbrukes dobbelt så fort som ved 100 % permittering, idet delvis permittering regnes likt med hel permittering når man skal beregne hvor lenge en arbeidstaker kan være permittert.

Permitteringsperiode
 
Den maksimale perioden som arbeidsgiver kan være fritatt for lønnsplikt under permittering er redusert fra 49 uker til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder med virkning fra 1. juli 2021. Det betyr at en arbeidstaker kan være permittert opp til 28 uker (arbeidsgiverperiode I i tillegg til fritak fra lønnsplikt i 26 uker) i en periode på 18 måneder for nye permitteringer fra og med 1. juli 2021.
 
Hvor lenge arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt, avhenger altså av om arbeidstaker er permittert før eller etter 1. juli 2021:
 
Nye permitteringer fra og med 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

For nye permitteringstilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering fra og med 1. juli 2021.


Permitteringer iverksatt før 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Denne grensen gjelder ikke i perioden 19. februar 2021 til 30. september 2021. Det betyr at arbeidsgivere kan permittere i lengre enn 49 uker frem til 30. september 2021, forutsatt at de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt.  

En permittering som er iverksatt før 1. juli 2021, men som utvides i omfang eller forlenges i varighet i tide etter 1. juli 2021, omfattes av reglene som gjaldt før 1. juli 2021I enkelte tilfeller må endringen varsles med 14 dagers frist. Les mer om utvidelser og forlengelser av permitteringer her.

Hvem bestemmer arbeidstiden ved delvis permittering?

Permittering innebærer at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Les mer om permittering her. Fritak for arbeidsplikten under permittering kan skje i en sammenhengende periode (hel permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering).

Ved delvis permittering vil arbeidsgiver, enten ved avtale eller ved bruk av styringsretten, fastsette når den delvise permitteringen skal tas ut. Driftsmessige forhold vil kunne gi et saklig grunnlag for å fastsette om den delvise permitteringen skal skje ved å ta ut hele dager eller deler av dager.

Arbeidsgiver må også kunne endre plasseringen av arbeidstiden ved delvis permittering så lenge dette ikke strider mot arbeidsavtale eller tariffavtaler, og er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Grensen for denne endringsadgangen krever en konkret vurdering

Kan jeg forlenge en allerede iverksatt permittering?

Ja, i utgangspunktet kan en iverksatt permittering forlenges innenfor den perioden arbeidsgiver kan fritas for lønnsplikt (se informasjon nedenfor). Dette er selvsagt dersom permitteringen er gitt "inntil videre" eller det er tatt forbehold om forlengelse. Også når sluttidspunktet er angitt omtrentlig eller usikkerhet om sluttidspunktet er markert for eksempel ved å angi permittering "i første omgang" el., kan permitteringen forlenges uten nytt varsel og ny arbeidsgiverperiode. 

Permitteringsperiode
 
Den maksimale perioden som arbeidsgiver kan være fritatt for lønnsplikt under permittering er redusert fra 49 uker til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder med virkning fra 1. juli 2021. Det betyr at en arbeidstaker kan være permittert opp til 28 uker (arbeidsgiverperiode I i tillegg til fritak fra lønnsplikt i 26 uker) i en periode på 18 måneder for nye permitteringer fra og med 1. juli 2021.
 
Hvor lenge arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt, avhenger altså av om arbeidstaker er permittert før eller etter 1. juli 2021:
 
Nye permitteringer fra og med 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

For nye permitteringstilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering fra og med 1. juli 2021.


Permitteringer iverksatt før 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Denne grensen gjelder ikke i perioden 19. februar 2021 til 30. september 2021. Det betyr at arbeidsgivere kan permittere i lengre enn 49 uker frem til 30. september 2021, forutsatt at de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt.  

En permittering som er iverksatt før 1. juli 2021, men som utvides i omfang eller forlenges i varighet i tide etter 1. juli 2021, omfattes av reglene som gjaldt før 1. juli 2021I enkelte tilfeller må endringen varsles med 14 dagers frist. Les mer om utvidelser og forlengelser av permitteringer her.

Dersom permitteringens varighet uttrykkelig er angitt til en bestemt dato eller et bestemt antall dager/uker, vil det nok være nødvendig med en ny drøftelse med de tillitsvalgte og deretter et nytt varsel om forlengelsen. Gjøres dette i tide skulle det derimot ikke utløse noen ny arbeidsgiverperiode.

Hva skjer ved oppsigelse av permitterte?

Hvis man ser at man ikke vil kunne beskjeftige videre en del av de som er permittert, må de sies opp. De må da tas inn igjen ut oppsigelsestiden. Arbeidsgiver må da måtte påregne å betale lønn fra den dato oppsigelsen blir meddelt og ut oppsigelsestiden. Etter NHOs oppfatning vil det imidlertid være adgang for arbeidsgiver til da å permittere andre som midlertidig ikke kan beskjeftiges i den perioden de oppsagte skal arbeide i oppsigelsestiden.

Les mer om oppsigelse under permittering.

Kan permitterte gjøre noe arbeid/korte oppdrag mens de er permittert?

Som en følge av den spesielle situasjonen som har oppstått under koronapandemien, er det fastsatt en utvidet adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker frem til 30. september.

Ja. Etter Hovedavtalen § 7-3 nr. 7 kan permitterte inntas til kortvarige oppdrag, men arbeidsperioden må ikke strekke seg ut over seks uker. Varer arbeidet mer enn seks uker, vil videre permittering anses som en ny permittering. Se midlertidig uvidelse nedenfor. Dermed kreves ny varselfrist på 14 dager, og ny arbeidsgiverperiode med lønn. Korte arbeidsperioder i permitteringsperioden går ikke til fradrag i den tiden det kan permitteres. Om permitteringen skal være i 20 uker, og en medarbeider er inne og jobber i to av dem, blir altså ikke permitteringen forlenget til 22 uker. 

Utvidet adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker

Som en følge av den spesielle situasjonen som har oppstått under koronapandemien, er det fastsatt en utvidet adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker frem til 30. september. Det betyr at permitterte kan arbeide hos en permitterende arbeidsgiver i inntil 10 uker, uten at videre permittering skal regnes som ny permittering med krav om ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger. En slik arbeidsperiode medregnes ikke i maksimumsperioden for permittering. Vær oppmerksom på at dette er det motsatte av ordningen i Hovedavtalen § 7-3 nr. 7, hvor arbeidsperioden ikke går til fradrag i maksimumsperioden for permittering.

Bruk av denne utvidede adgangen til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker forutsetter at det foreligger lokal enighetsprotokoll om at Hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid.

For øvrig gjelder fortsatt Hovedavtalens regel om muligheten for arbeid i inntil seks uker – uten slik enighetsprotokoll – som før.

Nav behandler dagpengesøknader i tråd med dette regelverket med virkning fra 8. mai 2021.


Unntak for vikarer

Det er unntak for permitterte som tas inn som vikarer for andre ansatte med lovlig fravær i mer enn seks uker. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å utstede nytt permitteringsvarsel hvis permitteringen fortsetter etter vikariatet. Arbeidstaker skal likevel få et varsel så tidlig som mulig, og senest tre dager før arbeidsperioden utløper. Det er ingen formkrav til slike varsler, men det anbefales at varselet gis skriftlig.

NHOs oppfatning er at det ikke skal betales en ny arbeidsgiverperiode ved slike vikariater. Dersom det betales ny arbeidsgiverperiode, vil vikariatet ikke medregnes i permitteringsperioden.

Forlenges prøvetiden ved permittering?

Reglene om forlengelse av prøvetid står i arbeidsmiljøloven § 15-6 (4). Her står det blant annet at det ikke er adgang til å forlenge prøvetiden dersom fraværet er "forårsaket av arbeidsgiver". Spørsmålet er derfor om permittering er "forårsaket av arbeidsgiver", slik at prøvetiden ikke kan forlenges.

Permittering er en helt særegen regel, som gir arbeidsgiver rett til å suspendere arbeidsforholdet midlertidig. Arbeidsforholdet består, selv om arbeidstaker er fritatt for å arbeide og arbeidsgiver er fritatt for å betale lønn. Etter vår oppfatning taler de beste grunner for at prøvetiden ved permittering også suspenderes – på samme måte som arbeidsforholdet som sådan – og starter å løpe igjen ved gjenansettelse. Gode grunner taler for en slik løsning, i det en arbeidstaker under permitteringen ikke kan oppfylle formålet med prøvetiden – nemlig å vise sin tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at spørsmålet ikke har vært prøvd for domstolene.

Hvordan påvirkes ansattes mulighet til AFP dersom de blir permittert?

Dersom ansatte er permittert innenfor rammene av permitteringslønnsloven, vil de opparbeide seg ansiennitet i ordningen, forutsatt at de hadde gjort det om de ikke var permittert.

Les mer
Reglene til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (afp.no)

Vær oppmerksom på at:

Arbeidstakere må registrere seg på nav.no som arbeidssøkere
for å kunne søke om dagpenger under permittering.

Merk at arbeidstakere som er permittert som følge av koronaviruset ikke er påkrevd
å legge ved "Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08-04)"
ved søknad om dagpenger.

Medlemmer med spørsmål relatert til koronaviruset

Koronapandemien: Nyttig informasjon og verktøy

Se også informasjon her på Arbinn. Medlemmer kan kontakte oss via chat og telefon.
Kontaktinformasjon for spørsmål og hjelp om innlogging på Arbinn.no

Medlemsmøter med oppdateringer fra NHO og myndigheter. Vi har også medlemsmøter om ledelse.  Se medlemsmøter direkte eller i opptak

For de fleste er en slik prosess noe fremmed og ukjent. Les mer om hvordan en slik prosess gjennomføres i denne veilederen.

Noe du savner her?

Kontakt oss på arbinn@nho.no og fortell hvordan vi kan bli bedre.