Innhold

 • Tjenestepensjoner

  Tjenestepensjonsordninger er sparing som gjøres for å supplere den pensjonen man får fra det offentlige gjennom folketrygden. De fleste bedrifter er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

 • Avtalefestet pensjon - AFP

  Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en tilleggsytelse til folketrygdens alderspensjon. For å få rett til AFP må man være bundet av en tariffavtale der AFP inngår.

 • Slik fungerer folketrygdens alderspensjon

  Pensjonsreformen i Folketrygden i 2011 innførte nye regler for alderspensjon, med en gradvis innfasing av nytt regelverk.

 • Etterlattepensjon

  Etterlattepensjonsordningen gir pensjon til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn, dersom arbeidstakeren går bort.

 • Uførepensjon

  Uførepensjon for private tjenestepensjonsordninger er regulert av tjenestepensjonsloven, og er i kraft fra 1. januar 2016. Det er gitt en frist til 31. desember 2016 for endring av eksisterende uførepensjonsordninger til å være tilpasset nytt regelverk.