Innhold

Personvern og GDPR

Innføring av ny personvernforordning fra 2018 (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av data, utstyr og sosiale medier er alle viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften.

 1. Artikkel, Personvern og GDPR

  Innføring av elektroniske styringsverktøy

  Mens bedriften har behov for å styre produksjonen og kontrollere ressursbruken, har ansatte krav på vern av sine personopplysninger. Denne veilederen tar sikte på å gi en oversikt over hvilke regler som regulerer bruk av elektroniske styringssystemer og kontrolltiltak.

 2. Artikkel

  Hva slags datadisiplin har de ansatte i din bedrift?

  Her kan du laste ned NHOs forslag til instruks for datadisiplin. Den dekker bruk av datautstyr, nettverk og datasystemer - inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner.

 3. Artikkel

  Veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet

  Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeidet en veileder som omhandler de mest sentrale bestemmelsene om kontroll og overvåking i arbeidslivet.

9 gode råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen

 1. Når du skal innføre kontrolltiltak - sørg for å starte prosessen i god tid. Forklar hvorfor og hvordan bedriften ønsker innføre ny teknologi.
 2. La de ansatte få komme med sine synspunkter tidlig i prosessen – lytt, evt. justere i forhold til dette.
 3. Legg arbeid i avveiningen mellom behovet for å ivareta bedriftens interesser, kontra hensynet til den enkeltes personvern. Kan målet nås på en mindre belastende måte? Skaff deg grundig kjennskap til hvilken informasjon systemet du ønsker faktisk genererer – det kan være mer enn ditt behov tilsier.
 4. I drøftelsene - fastsett tidspunkt for evaluering av tiltaket.
 5. Skriv referat fra møtet med de ansatte/tillitsvalgte der saken er drøftet.
 6. Vær bevisst på hva som nedfelles i eventuelle avtaler med tillitsvalgte om bruk av elektroniske verktøy.
 7. Vurder behovet for lagring og hvor lenge lagring er nødvendig.
 8. Vær forsiktig med kopling av data – vurder alltid om bruk av informasjonen er innenfor det opprinnelige formålet med tiltaket.
 9. Søk bistand om du er usikker!
 1. Artikkel

  Sosiale medier på jobb

  Sosiale medier har skapt enorme muligheter i mange bedrifter. Kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere er endret for alltid. Samtidig reiser verktøyene flere vanskelige personvernspørsmål.

 2. Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

  Kan arbeidsgiver kontrollere bruken av sosiale medier?

  I utgangspunktet må hvert enkelt tilfelle vurderes for seg.

 3. Artikkel

  Kan en ansatt kreve å få vite hva en kollega tjener?

  Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.