Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvor lang oppsigelsestid har arbeidstaker?

En oppsigelse kan komme fra arbeidsgiver eller arbeidstaker, men hvor lenge skal arbeidstakeren være i arbeid etter at oppsigelsen er levert?

Lovens hovedregel er én måned

Oppsigelsesfristen i et arbeidsforhold vil ofte være regulert i selve arbeidsavtalen. Oppsigelsesfristens lengde følger av arbeidsmiljøloven § 15-3. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned, regnet fra den første i neste måned etter at oppsigelsen fant sted. Hovedregelen er kun et utgangspunkt. Det betyr at unntak kan følge av lov, tariffavtale eller individuell avtale. Avtale kan ikke innebære at arbeidstaker får kortere oppsigelsesfrist enn han/hun ville hatt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I oppsigelsestiden består arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på samme måte som tidligere.

Eksempel: Kari (35) sier opp sitt ansettelsesforhold i bedriften etter tre år i bedriften. Hun har ingen særskilt regulering av oppsigelsestid i arbeidskontrakten eller tariffavtalen. Oppsigelsen ble levert til arbeidsgiver 3. mai. Det betyr at Karis siste arbeidsdag er 30. juni, da Kari har én måned oppsigelsestid, og oppsigelsestiden regnes fra den første i neste måned.

 Utvidet oppsigelsestid for arbeidstakere med lang ansettelsestid

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven må suppleres med de mer detaljerte reglene i arbeidsmiljøloven som utvider oppsigelsestiden avhengig av ansettelsestid og alder. Nedenfor finnes en oversikt over de ulike oppsigelsesfristene som gjelder for de ulike aldersgruppene avhengig av ansettelsestid.

Arbeidstakers alder Under 50 år 50-54 år 55-60 år Over 60 år
Ansettelsestid
Under 5 år 1 måned 1 måned 1 måned 1 måned
Over 5 år 2 måneder 2 måneder 2 måneder 2 måneder
Over 10 år 3 måneder 4 måneder 5 måneder 6 måneder

Disse fristene gjelder i utgangspunktet uavhengig av om oppsigelsen kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker med følgende unntak:

  • De lengre fristene for ansatte over 50 år og mer enn ti års ansettelsestid gjelder kun ved oppsigelse fra arbeidsgiver.
  • Ved egenoppsigelse kan arbeidstaker kreve at arbeidsforholdet opphører etter tre måneder, med mindre annet er avtalt.
Avtale om oppsigelsestid i arbeidsavtale eller tariffavtale

Loven åpner likevel opp for at loven kan fravikes ved avtale eller tariffavtale. Det er derfor ikke uvanlig med lenger oppsigelsestid enn én måned. Det er viktig å være oppmerksom på følgende:

• Avtale om kortere oppsigelsesfrist enn det som fremgår av loven kan kun inngås mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale før oppsigelsestidspunktet.
Etter oppsigelsestidspunktet kan det inngås avtale om kortere eller lengre oppsigelsestid. En slik avtale bør inngås skriftlig.

Prøvetid

Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Dersom arbeidstaker sies opp i denne perioden, vil oppsigelsen regnes fra dato til dato.

Svangerskaps-, fødsels-, eller foreldrepermisjon

En oppsigelse som gis under svangerskaps-, fødsels-, eller foreldrepermisjon begynner først å løpe etter at permisjonstiden er utløpt.

Permitterte

Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan si opp sitt ansettelsesforhold med 14 dagers varsel regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uavhengig av hva som ellers fremgår av lov og arbeidsavtale.

Den kortere oppsigelsestiden gjelder ikke dersom arbeidstaker mottar vederlag fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.

Fratreden uten oppsigelsestid
Hovedavtalen mellom LO og NHO har en egen regulering i § 7-6 (3). Hovedavtalen gjelder for arbeidere i bedrifter som er bundet av Hovedavtalen LO-NHO. Hvis følgende vilkår er oppfylt, vil arbeidstaker kunne fratre uten oppsigelsesfrist:

  • Arbeidstaker må ha vært permittert sammenhengende mer enn tre måneder
  • Det må ikke være satt noe spesielt tidspunkt for permitteringens opphør
  • Årsaken til fratredelsen må være at arbeidstaker skal gå over i annet arbeid

Ulykke, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser

Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig å innstille driften, og arbeidstaker derfor sies opp, kan oppsigelsesfristen overfor arbeidstakere ved det arbeid som må innstilles, settes ned til 14 dager regnet fra hendelsen. Er gjeldende oppsigelsesfrist kortere enn 14 dager, gjelder denne.

Oppsigelsesfristen kan ikke settes ned ved arbeidsgivers død eller konkurs, og heller ikke ved arbeidsstans som skyldes at arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som arbeidsgiver skal stille til rådighet, ikke kan brukes. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren selv er skyld i arbeidsstansen.

Les mer om ferie og oppsigelsestid