Innhold

Det er ikke knyttet direkte sanksjoner til å unnlate å oppfylle plikten når lovens vilkår er oppfylt. Imidlertid vil en slik nektelse tale i arbeidsgivers disfavør i en eventuell senere klagesak for likestillings- og diskrimineringsombudet. Det vil da kunne bli opp til arbeidsgiveren å sannsynliggjøre at det likevel ikke foreligger diskriminering.