Innhold

Lønnstilskudd ved avbrutt permittering

kvinnelig kantinearbeider

Ordningen gjelder for ansatte som tas tilbake i arbeid etter å ha vært helt eller delvis permitterte. Illustrasjon: iStock.

Staten har etablert en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med lønnstilskuddsordningen er å forsterke etterspørselen etter arbeidskraft på vei ut av krisen og bidra til at bedrifter kan forberede seg for en tid hvor det igjen kan være mer normal aktivitet.

Ordningen gjaldt i første omgang for fem måneder i 2020. Den ordningen er utløpt, og fristen for å søke om tilskudd er løpt ut.

Den nye ordningen gjelder lønnstilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i arbeid i perioden 15. mars til 31. august 2021. 

Hva går ordningen ut på?

Bedrifter kan søke om et kronebeløp for hver permittert arbeidstaker som tas tilbake i arbeid. Ordningen gjelder egne ansatte som var permitterte 5. mars 2021. I tillegg må den ansatte ha vært permittert på minst én av datoene 15. november 2020, 1., 15., eller 31. desember 2020, eller 15. januar 2021.

Hvilken periode gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for periodene 15. mars til 30. april, 1. mai til 30. juni og 1. juli til 31. august.

Hvilke arbeidsgivere kan søke?

 • Arbeidsgiver som er organisert som selskap (for eksempel aksjeselskap) eller enkeltpersonforetak. Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 15 prosent.
 • Institusjoner og organisasjoner med begrenset skatteplikt (lovdata.no). For institusjoner eller organisasjoner med begrenset skatteplikt (lovdata.no) er det ikke krav om omsetningsfall.

Søkere må utøve lovlig aktivitet: De må ha de registreringer, tillatelser, godkjenninger og bevillinger som er nødvendige, og de må ikke være under konkursbehandling. Riktige opplysninger må være korrekt registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

For å få tilskudd må skatter og avgifter med forfall før 29. februar 2020 være betalt. Skattemelding for 2019 må være levert. Arbeidsgivere kan heller ikke få lønnskostnadene til den ansatte dekket av andre ordninger, for eksempel fra folketrygden.

Hvilke ansatte gjelder ordningen for?

Ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021. I tillegg må den ansatte ha vært permittert på minst én av datoene 15. november 2020, 1., 15., eller 31. desember 2020, eller 15. januar 2021.

Hvor stort er tilskuddet?

Størrelsen på tilskuddet for en ansatt som tas tilbake graderes etter hvor lenge den ansatte har vært i arbeid i perioden, stillingsprosent, permitteringsgrad og nedgang i omsetning.

Selskap og enkeltpersonforetak

Selskap og enkeltpersonforetak som har hatt nedgang i omsetning på minst 15 prosent, kan motta inntil 25 000 kroner per måned for en ansatt som tas tilbake fra permittering.

 • Beløpet på 25 000 kroner gjelder når nedgangen i omsetning er på 70 prosent eller mer. Beløpet blir redusert lineært med nedgang i omsetningsfall, til 10 000 kroner hvis nedgangen er 15 prosent. Er nedgang i omsetning mindre enn 15 prosent, får man ikke tilskudd.
 • Tilskuddet beregnes for tre perioder i 2021: mars/april, mai/juni og juli/august. Bedrifter kan søke for én eller flere perioder.
 • Nedgang i omsetningen måles mot tilsvarende perioder i 2019. Det gjelder egne regler for selskaper som er etablert mindre enn to år før den perioden man søker tilskudd for og for selskaper som har fusjonert eller fisjonert.
 • For perioden 15. mars til 30. april er maksimalt støttebeløp 9,4 mill. kroner. For perioden 1. mai til 30. juni er beløpet 12,5 mill. kroner. For perioden juli til 31. august er beløpet 12,5 millioner. Totalt gis maksimalt 21,9 millioner kroner for støtteperioden 15. mars til 31. august 2021.
 • Maksimumsbeløpene gjelder samlet for alle selskaper i et konsern som søker tilskudd. Et konsern kan dessuten søke om tilskudd som om konsernet var ett foretak. Da slår man sammen omsetning og kostnader for den norske delen av konsernet.

Institusjoner og organisasjoner med begrenset skatteplikt

Institusjoner og organisasjoner med begrenset skatteplikt, og som ikke driver skattepliktig virksomhet, kan søke om tilskudd per måned på 15 000 kroner per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. For disse er det ikke noe krav at omsetningen har falt.

Driver man skattepliktig virksomhet, kan man velge om man vil bruke denne måten å beregne på, eller den måten som gjelder for selskap. Støtte for den enkelte ansatte kan ikke være høyere enn 125 prosent av lønnen før permittering.

Lærlinger

For lærlinger kan tilskuddet ikke være høyere enn 15 000 kroner per måned.

Gradering av tilskuddet

Størrelsen på tilskuddet blir dessuten gradert etter:

 • den ansattes stillingsprosent 5. mars 2021
 • reduksjon i permitteringsgrad når den ansatte tas tilbake
 • hvor stor andel av perioden 15. mars til 31. august 2021 den ansatte har vært i arbeid, begrenset til 108 dager. Tar man en ansatt tilbake, kan vedkommende altså permitteres på nytt i perioden, f.eks. hvis det kommer nye smitteverntiltak. Man er ikke "i arbeid" de dagene man er permittert, i ulønnet permisjon eller helt sykemeldt etter arbeidsgiverperioden. Hvis den ansatte som er tatt tilbake har avviklet ferie i støtteperioden, må den ansatte arbeide et tilsvarende antall dager som feriedagene mellom 1. september til 31. oktober 2021.
 • det blir ikke utbetalt tilskudd for en ansatt som mottar mindre enn 80 prosent av beregnet tilskudd som lønn, for den perioden det søkes om tilskudd.

Andre vilkår

 • Arbeidsgiver kan ikke gjennomføre nye permitteringer, si opp eller redusere arbeidstiden til andre ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 15. mars til 31 august 2021.

Hvor søker man?

Søknader sendes elektronisk til Skatteetaten. Søknadsportalen er stengt sommeren 2021, men åpner igjen 1. september 2021.

Fra 1. september 2021 kan du søke for periodene mars/april og mai/juni. Endelig søknadsfrist for disse periodene er 30. september 2021.

Fra 1. oktober 2021 kan du søke for perioden juli/august. Endelig søknadsfrist for denne perioden er 31. oktober 2021.

Søknaden skal inneholde opplysninger som kan ha betydning for fastsetting av tilskuddet, slik som opplysninger om omsetning på ulike tidspunkt og informasjon om de ansatte det søkes tilskudd for. Tilskuddsmyndigheten vil kunne be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon fra søkeren, og innhente nødvendige opplysninger fra andre offentlige myndigheter, banker mv.

Opplysninger og vedtak kan bli offentliggjort.

Skattedirektoratet vil være klageinstans.

Les mer om ordningen (skatteetaten.no).