Innhold

Lønnstilskudd ved avbrutt permittering

kvinnelig kantinearbeider

Ordningen gjelder for ansatte som tas tilbake i arbeid etter å ha vært helt eller delvis permitterte. Illustrasjon: iStock.

Staten har etablert en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet.

Ordningen gjaldt i første omgang tilskudd for juli og august 2020, men den gjelder nå også for oktober, november og desember 2020. Din bedrift kan kun søke om tilskudd for den enkelte ansatte i én av periodene; enten juli og/eller august, eller oktober, november og/eller desember.

Informasjonen nedenfor gjelder for oktober, november og desember 2020. Når det gjelder ordningen for juli og august, anbefaler vi å lese på Skatteetatens sider (skatteetaten.no). Søknadsfristen for juli og august var 5. november. Søknadsfristen er endelig, og det er ikke mulig å søke om tilskudd for disse månedene nå.

Hva går ordningen ut på?

Ordningen går ut på at bedrifter kan søke om et kronebeløp per månedsverk når man tar permitterte tilbake i arbeid. Ordningen gjelder egne ansatte, som var permitterte 31. august 2020, og som blir tatt tilbake i jobb før 1. oktober, 1. november eller 1. desember 2020.

Hvilken periode gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for oktober, november og desember i 2020. Man kan søke for én eller flere av månedene.

Hvilke arbeidsgivere kan søke?

  • Arbeidsgiver som er organisert som selskap (for eksempel aksjeselskap) eller enkeltpersonforetak. Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent.

  • Institusjoner og organisasjoner med begrenset skatteplikt (lovdata.no). For institusjoner eller organisasjoner med begrenset skatteplikt (lovdata.no) er det ikke krav om omsetningsfall.

Søkere må utøve lovlig aktivitet: De må ha de registreringer, tillatelser, godkjenninger og bevillinger som er nødvendige, og de må ikke være under konkursbehandling. Riktige opplysninger må være korrekt registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

For å få tilskudd må forfalte skatter og avgifter være betalt. Arbeidsgivere kan heller ikke få lønnskostnadene til den ansatte dekket av andre ordninger, for eksempel fra folketrygden.

Hvilke ansatte gjelder ordningen for?

Ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 31. august 2020. For å søke tilskudd for en ansatt, må han eller hun være tilbake i arbeid i minst like høy stillingsprosent som før permitteringen.

Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden man søker tilskudd for.

En ansatt man søker tilskudd for kan ikke være under oppsigelse, sies opp, eller permitteres på nytt før 1. februar 2021. Den ansatte kan avvikle ferie i den perioden man søker for.

Arbeidsgivere som skal søke tilskudd vil ikke få adgang til å permittere på nytt, si opp eller redusere arbeidstiden til andre ansatte i lignende stillinger mellom 31. august 2020 og 1. januar 2021. Lignende stillinger er de som "fullt ut eller i ikke ubetydelig grad fyller samme funksjoner". 

 

Hvor stort er tilskuddet?

Størrelsen på det totale tilskuddet varierer avhengig av hvor mange permitterte som er tatt tilbake, stillingsprosent, permitteringsgrad og nedgang i omsetning.

  • Selskap og enkeltpersonforetak som har hatt nedgang i omsetning på 30 prosent eller mer, kan motta 15 000 kroner per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Bedriften kan få tilskuddet utbetalt for totalt tre måneder (oktober, november og desember) per ansatt.

    Slik finner du omsetningsfallet for tilskuddsmåneden (skatteetaten.no)

    Er nedgangen i omsetning etter denne beregningen mindre enn 30 prosent, graderes tilskuddet per månedsverk etter størrelsen på omsetningsfallet etter følgende formel: Tilskuddet i kr per månedsverk = (omsetningsfall i prosent – 10)/100 * 75 000. Er nedgangen i omsetning mindre enn ti prosent, har man ikke rett på tilskudd.
  • Institusjoner og organisasjoner med begrenset skatteplikt, og som ikke driver skattepliktig virksomhet, kan søke om tilskudd per måned på 10 000 kroner per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. For disse er det ikke noe krav at omsetningen har falt. Driver man skattepliktig virksomhet, kan man velge om man vil bruke denne måten å beregne på, eller den måten som gjelder for selskap.

De beløpene man har beregnet blir redusert etter stillingsprosent da man permitterte og permitteringsgrad per 31. august 2020. For en ansatt i halv stilling blir beløpet altså halvert. Hvis permitteringsgraden var 50 prosent, blir beløpet ytterligere halvert.

For lærlinger kan tilskuddet ikke være høyere enn 10 000 kroner per måned.

Hvor søker man?

Søknader sendes elektronisk til Skatteetaten. Søknadsskjema for oktober, november og desember blir tilgjengelig 1. februar 2021. Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Søknaden skal inneholde opplysninger som kan ha betydning for fastsetting av tilskuddet, slik som opplysninger om omsetning på ulike tidspunkt og informasjon om de ansatte det søkes tilskudd for. Tilskuddsmyndigheten vil kunne be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon fra søkeren, og innhente nødvendige opplysninger fra andre offentlige myndigheter, banker mv.

Opplysninger og vedtak kan bli offentliggjort.

Skattedirektoratet vil være klageinstans.

Når vil tilskuddet bli utbetalt?

Utbetalingen skal skje snarest, og senest innen tre uker etter at det er fattet vedtak om utbetaling av tilskudd.

Les mer om ordningen (skatteetaten.no)