Innhold

Tilskuddsordning for arbeidsgivere ved avbrutt permittering

Før sommeren ble det innført en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet. Ordningen gjaldt i første omgang tilskudd for juli og august.

Regjeringen har foreslått at arbeidsgivere kan få tilskudd for månedene oktober, november og desember 2020. Forslaget fourtsetter at en ansatt man søker tilskudd for var helt eller delvis permittert 31. august, og at den ansatte blir tatt tilbake i arbeid før starten av oktober, november eller desember.

Forslaget innebærer at den ansatte ikke kan permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021. Arbeidsgiver kan heller ikke gjennomføre nye permitteringer, si opp eller redusere arbeidstiden til andre ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 31. august 2020 til og med 1. januar 2021.

Utover dette vil ordningen være den samme som for juli og august. Les mer om ordningen her.

Stortinget skal behandle forslaget før vi vet hva den endelige ordningen går ut på.

Beskrivelsen nedenfor gjelder for ordningen slik den gjaldt for juli og august.

Hva går ordningen ut på?

Ordningen har så langt gått ut på at bedrifter kan søke om et kronebeløp per månedsverk når man tar permitterte tilbake i arbeid. Ordningen gjaldt egne ansatte, som var permitterte 28. mai 2020 (før ordningen ble annonsert ved arbeidsdagens utløp), og som ble tatt tilbake i jobb før 1. juli eller før 1. august 2020.

Hvilken periode gjelder ordningen for?

Ordningen gjaldt for juli og august i 2020. Man kan søke for begge månedene eller bare for august.

Hvilke arbeidsgivere kan søke?
  • Arbeidsgiver som er organisert som selskap (for eksempel aksjeselskap) eller enkeltpersonforetak. Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent.
  • Institusjoner og organisasjoner med begrenset skatteplikt (lovdata.no). For institusjoner eller organisasjoner med begrenset skatteplikt er det ikke krav om omsetningsfall.

Søkere må utøve lovlig aktivitet: De må ha de registreringer, tillatelser, godkjenninger og bevillinger som er nødvendige, og de må ikke være under konkursbehandling. Riktige opplysninger må være korrekt registrert i Arbeidsgiver- og arbeids takerregisteret.

For å få tilskudd må forfalte skatter og avgifter være betalt. Arbeidsgivere kan heller ikke få lønnskostnadene til den ansatte dekket av andre ordninger, for eksempel fra folketrygden.

 

Hvilke ansatte gjelder ordningen for?

Ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020. For å søke tilskudd for en ansatt, må han eller hun være tilbake i arbeid i minst like høy stillingsprosent som før permitteringen.

Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden man søker tilskudd for.

En ansatt man søker tilskudd for kan ikke være under oppsigelse, sies opp, eller permitteres på nytt før 1. oktober 2020. Den ansatte kunne avvikle ferie i den perioden man søker for.

Arbeidsgivere som skal søke tilskudd, kan ikke permittere på nytt, sagt opp eller redusert arbeidstiden til andre ansatte i lignende stillinger mellom 28. mai og 1. september 2020. Lignende stillinger er de som "fullt ut eller i ikke ubetydelig grad fyller samme funksjoner".

Hvor stort er tilskuddet?

Størrelsen på det totale tilskuddet varierer avhengig av hvor mange permitterte som er tatt tilbake, stillingsprosent, permitteringsgrad og nedgang i omsetning.

  • Selskap og enkeltpersonforetak som har hatt nedgang i omsetning på 30 prosent eller mer, sammenlignet med tilsvarende måned i 2019, kan for hver måned motta 15 000 kroner per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering.

    Nedgangen i tar utgangspunkt i en beregnet omsetning for juli og august 2020. I denne beregningen ser man på den faktiske omsetningen i samme måned i 2019, justert opp eller ned med endring i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Denne beregnede omsetningen sammenlignes deretter med faktisk omsetning i juli og august 2020, for å finne den nedgangen i omsetning som er grunnlaget for tilskuddet.

    Den beregnede omsetningen for juli og august 2020 kan ikke være høyere enn fem ganger faktisk omsetning i samme måneder i 2019. Den kan heller ikke settes mer enn 20 prosent lavere.

    Er nedgangen i omsetning etter denne beregningen mindre enn 30 prosent, graderes tilskuddet per månedsverk etter størrelsen på omsetningsfallet etter følgende formel: Tilskuddet i kr per månedsverk = (omsetningsfall i prosent – 10)/100 * 75 000. Er nedgangen i omsetning mindre enn ti prosent, har man ikke rett på tilskudd.

  • Institusjoner og organisasjoner med begrenset skatteplikt, og som ikke driver skattepliktig virksomhet, kan søke om tilskudd per måned på 10 000 kroner per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. For disse er det ikke noe krav at omsetningen har falt. Driver man skattepliktig virksomhet, kan man velge om man vil bruke denne måten å beregne på, eller den måten som gjelder for selskap.

De beløpene man har beregnet blir redusert etter stillingsprosent da man permitterte og permitteringsgrad per 28. mai 2020. For en ansatt i halv stilling blir beløpet altså halvert. Hvis permitteringsgraden var 50 prosent, blir beløpet ytterligere halvert.

For lærlinger kan tilskuddet ikke være høyere enn 10 000 kroner per måned.

Hvor søker man?

Søknader sendes elektronisk til Skatteetaten. Søknadsportalen åpner i oktober, og søknad må sendes  senest 5. november 2020. 

Søknaden skal inneholde opplysninger som kan ha betydning for fastsetting av tilskuddet, slik som opplysninger om omsetning på ulike tidspunkt og informasjon om de ansatte det søkes tilskudd for. Tilskuddsmyndigheten vil kunne be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon fra søkeren, og innhente nødvendige opplysninger fra andre offentlige myndigheter, banker mv.

Opplysninger og vedtak kan bli offentliggjort.

Skattedirektoratet vil være klageinstans.

Når vil tilskuddet bli utbetalt?

Utbetalingen skal skje snarest, og senest innen tre uker etter at det er fattet vedtak om utbetaling av tilskudd.

Les mer om ordningen (skatteetaten.no)