Innhold

Har arbeidstakeren krav på kompensasjon for avtale om kundeklausul?

Nei.

Arbeidstaker får heller ikke ekstra kompensasjon der arbeidsgiver pålegger arbeidstaker en kombinasjon av en kunde- og konkurranseklausul.

Det er likevel adgang for arbeidsgiver og arbeidstaker til eventuelt å avtale en kompensasjon for slike kundeklausuler.

Når har arbeidsgiver en forpliktelse til å gi redegjørelse for om og i hvilken grad en kundeklausul vil gjøres gjeldende?

Dersom arbeidstakeren mottar en skriftlig forespørsel fra arbeidstaker har arbeidsgiver en forpliktelse til innen fire uker å gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en kundeklausul vil bli gjort gjeldende se Arbeidsmiljølovens § 14 A-4 (3)

Også dersom en arbeidstaker sier opp, blir sagt opp eller avskjediget og det ikke allerede foreligger en bindende redegjørelse, skal arbeidsgiver på eget tiltak avgi slik redegjørelse dersom kundeklausulen kan gjøres gjeldende, se Arbeidsmiljølovens § 14 A-4 (3) andre setning, jf. § 14 A-2 (2).

Dersom arbeidsgiveren selv sier opp arbeidstakeren, skal redegjørelsen gis samtidig med oppsigelsen. Dersom arbeidsgiveren avskjediger arbeidstakeren skal redegjørelse gis innen en uke etter avskjeden. Ved arbeidsgivers oppsigelse eller avskjed stiller Arbeidsmiljøloven krav til arbeidsgivers forutgående saksbehandling. I denne forbindelse er det naturlig at arbeidsgiver også tar stilling til om og i hvilken grad en kundeklausul skal gjøres gjeldende.

Dersom arbeidstakeren selv sier opp regnes fireukersfristen fra tidspunktet oppsigelse er inngitt til arbeidsgiveren.