Innhold

Hvilke kunder kan omfattes av en kundeklausul?

I motsetning til for konkurranseklausuler må ikke arbeidsgiver vurdere hvorvidt virksomheten har noe særlig behov for å avtale og gjøre gjeldende en kundeklausul.

En kundeklausul kan imidlertid bare gjøres gjeldende overfor arbeidstaker for tidligere arbeidsgivers kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsgivers plikt til redegjørelse inntrer, se Arbeidsmiljølovens § 14 A-4 (2). Tilknytningsvilkåret om at arbeidstaker må ha hatt kontakt med eller ansvar for kunden, må være oppfylt overfor enhver kunde kundeklausulen skal omfatte.

Forarbeidene tilsier at det ikke stilles strenge krav til når en arbeidstaker kan sies å ha "hatt kontakt med" en kunde. Dersom arbeidstakeren har vært i et forhandlingsmøte med kunden er dette antageligvis tilstrekkelig. Generell kundepleie og oppfølging av kunden i et eksisterende avtaleforhold er også ment å omfattes i følge forarbeidene.

At arbeidstakeren har hatt "ansvar for" kunden er i følge forarbeidene ment å "fange opp overordnede ansatte som har myndighet til å binde arbeidsgiver, for eksempel i forbindelse med kontraktsinngåelse og forhandlinger, men som ikke selv tar del i den løpende kundepleien".

Forbudet mot å kontakte kunder omfatter både direkte og indirekte kontakt for det formål å rekruttere kunder til ny arbeidsgiver eller virksomhet.