Innhold

Hvor lenge kan en kundeklausul gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidstakeren?

De samme tidsbegrensningene som for konkurranseklausuler gjelder for kundeklausuler.

Dette innebærer at en kundeklausul ikke i noe tilfelle kan gjøres gjeldende lenger enn ett år regnet fra opphør av arbeidsforholdet. Ettårsfristen vil normalt beregnes fra utløpet av oppsigelsesfristen se Arbeidsmiljølovens § 14 A-4 (2) andre setning jf. § 14 A-1 (4) andre setning, men enkelte unntak gjelder. F.eks. vil avskjedstidspunktet være utgangspunktet for beregningen ved avskjedigelse av arbeidstakeren.

Et annet eksempel på at det ikke er klart at utløpet av oppsigelsesfristen vil utgjøre utgangspunktet for ettårsfristen er tilfellet der arbeidstaker og arbeidsgiver inngår en avtale om at arbeidstaker skal fratre sin stilling før oppsigelsesfristens utløp.  I så fall vil det oppstå en periode mellom fratreden og utløpet av den opprinnelige oppsigelsesfristen. Spørsmålet om når arbeidsforholdet formelt anses avsluttet i slike tilfeller slik at ett års fristen begynner å løpe, må bero på en konkret vurdering. Skjæringstidspunktet etter denne vurderingen er det tidspunktet begge parters rettigheter og plikter etter avtalen er opphørt.