Innhold

Hva ligger i at arbeidsgivers virksomhet må ha et "særlig behov" for beskyttelse?

Vurderingen av hvorvidt virksomheten har et slikt "særlig behov", vil måtte gjøres på tidspunktet når konkurranseklausulen gjøres gjeldende.

Det er enkelte særlige momenter som typisk vil kunne være av betydning for denne vurderingen, f.eks:

  • Arbeidstakers stilling
  • Varigheten av ansettelsesforholdet
  • Graden av innsikt i kunde- og forretningshemmeligheter
  • Hva slags typer virksomheter forbudet gjelder for
  • Geografiske virkeområde

Det er særlig bedriftshemmeligheter og såkalt "knowhow" som er utviklet i virksomheten, som skal kunne beskyttes gjennom bruk av konkurranseklausuler.

Dersom arbeidstaker besitter kunnskap om bedriftshemmeligheter og knowhow, bør arbeidsgiver normalt sies å ha et særlig behov for vern mot konkurranse. Men selv om arbeidstaker har slike kunnskaper, innebærer ikke dette at arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse overfor virksomheter arbeidsgiver faktisk ikke er, eller i nærmeste fremtid vil komme, i konkurranse med. Dette gjelder både i geografisk og forretningsmessig forstand. Arbeidsgivere må dermed begrense konkurranseklausulen til de type virksomheter, forretningsområder og geografiske områder hvor virksomhetens særlige behov for vern mot konkurranse gjør seg gjeldende.