Innhold

Skadeforsikring

Sjåfør i en lastebil

Næringslivsforsikring og flere andre skadeforsikringer.

NHO Forsikring tilbyr de fleste skadeforsikringer og kan tilpasse en forsikringsløsning spesielt til din bedrift for å redusere risikoen for et økonomisk tap dere ikke ønsker og/eller ikke klarer å bære.

Forsikring handler om risikoavlastning og minimere et potensielt økonomisk tap som følge av en uforutsett hendelse som rammer virksomheten. 

Under kan du lese om noen av forsikringene vi mener bør være relevant for din bedrift.

Næringslivsforsikring

Næringslivsforsikring er en fleksibel løsning for små og mellomstore bedrifter, med mål om å sikre driften dersom noe plutselig og uforutsett skulle skje.

Avhengig av bedriftens behov dekker forsikringen:
maskiner, inventar, løsøre, varer og driftsavbrudd mot skader som skyldes brann, vann, tyveri, hærverk og naturskade. Har bedriften kostbare maskiner kan det være hensiktsmessig å sikre seg dersom det skulle oppstå teknisk/mekanisk svikt i disse ved å tegne egen maskinforsikring og også maskinskadeavbrudd dersom bedriften som følge av samme tekniske/mekaniske svikt på enkelte eller alle maskinene resulterer i tapt omsetning.

I tillegg til å sikre de fysiske eiendelene en bedrift har, samt driftsresultatet dersom det skulle skje en skade som hindrer normal drift, er det meget viktig med en ansvarsforsikring. Alle bedrifter som utfører en tjeneste eller produserer og/eller selger en vare bør tegne en alminnelig ansvarsforsikring (bedrifts- og produktansvar). Dersom et produkt eller en ansatt volder skade på tredjeparts person eller eiendom vil bedriften kunne bli holdt erstatningsansvarlig.

En alminnelig ansvarsforsikring går inn og dekker det økonomiske kravet (som fort kan bli høyt) bedriften vil få rettet mot seg etter en slik skade. Bedrifter som selger en tjeneste som ikke innebærer fysisk utførelse (eks. konsulentvirksomhet og regnskapsfirmaer) bør tegne en formueskadeforsikring (også kalt profesjonsansvar).

Næringsbyggforsikring

Næringsbyggforsikring dekker skader som skyldes brann, vann, tyveri og hærverk og naturskade, samt andre plutselige og uforutsette skader som kan ramme en bygning. I tillegg til å forsikre selve verdien av bygget er også huseieransvar, hageanlegg, tyveri og ran av nøkler, glass og skiltskade, og bygningsmessig tilleggsinnredning dekket. Forsikringen omfatter også utgifter knyttet til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter en skade, økte utgifter pga. prisstigning og merutgifter ved påbud fra offentlige myndigheter. Dersom bygget leies ut er det viktig å inkludere en husleietapsdekning som kan erstatte tapt husleie dersom en erstatningsmessig skade umuliggjør videre utleie.

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte. Forsikringen omfatter blant annet underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentforfalskning.

Transportforsikring

Alle bedrifter som kjøper, selger, eller på andre måter har gods som fraktes fra ett sted til ett annet, bør sikre godset gjennom en transportforsikring. En transportforsikring sikrer vareeier mot økonomisk tap dersom godset blir skadet eller går tapt under transport eller naturlig opphold i transporten. Transportør har kun en begrenset erstatningsplikt, så å tro at transportøren dekker skader som oppstår underveis vil kunne by på ubehagelige overraskelser.

En transportforsikring vil ikke bare erstatte godsets egenverdi, men også forventet fortjeneste. I tillegg til å forsikre varer og eget utstyr transportert av en ekstern transportør kan man også forsikre egne varer og eget utstyr som man selv frakter i egne biler.

Prosjektforsikring

Avhengig av behovet kan en bedrift enten tegne en prosjektforsikring som dekker alle prosjekter i løpet av et år eller forsikre ett enkelt prosjekt. Forsikringen sikrer at bedriftens økonomiske interesser ivaretas i forbindelse med et prosjekt og gir erstatning dersom arbeidet blir rammet av en plutselig og uforutsett skade.

Forsikringen omfatter utført arbeid som bedriften har forsikringsplikt for, inkludert nybygg, rehabilitering, ombygging, reparasjon, samt visse monterings-, demonterings- og installasjonsarbeider.

Prosjektforsikring er en tingforsikring som sørger for å tilbakeføre utført arbeid til den stand det var før en skade ved å dekke utgifter til material, arbeidsstyrke ect. I tillegg til å dekke de verdier bedriften faktisk har puttet inn i prosjektet kan forsikringen også omfatte materialer, varer og utstyr som er losset på kontraktstedet eller som er under transport med egen bil, samt maskiner, verktøy og hjelpeutstyr man trenger for å kunne utføre arbeidet.

Fordeler med NHO Forsikring

Ved å samle bedriftens forsikringer i NHO Forsikring vil du få ett kontaktpunkt å forholde deg til. Din rådgiver i NHO Forsikring avdekker forsikringsbehovet til din bedrift, håndterer alle forsikringene gjennom året og ved fornyelse, og bistår i et evt. skadeoppgjør. NHO Forsikring gir deg en trygghet ved å sørge for at bedriften din er riktig forsikret og gir dere muligheten til å kunne legge all fokus på egen drift, uten å måtte bekymre dere for forsikring.

Få tilbud på NHO Forsikring

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send epost til post@nhoforsikring.no.

Se andre forsikringer NHO Forsikring tilbyr din bedrift

Bli medlem i NHO, og kjøp forsikring i dag!