Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tilsyn og forvaltningsloven

Alle bedrifter må forholde seg til offentlig sektor og følge lovpålagte plikter. Bedrifter har rettigheter i møte med forvaltningen. Forvaltningsloven gir grunnleggende rettigheter til bedrifter, slik som rett til veiledning, forhåndsvarsel av vedtak, klagerett og omgjøring av vedtak. Tilsyn er en særlig viktig offentlig oppgave. Gode statlige tilsyn gir et viktig bidrag til et velfungerende næringsliv, utvikling av beste praksis og rettferdig konkurranse. Tilsynene har forskjellige virkeområder, og hvilke tilsynsmyndigheter man er i kontakt med varierer fra bransje til bransje. Det finnes likevel noen felles trekk, og NHO jobber aktivt for at statlige tilsyn skal bli bedre slik at det blir en god dialog mellom tilsynsmyndigheter, bedrifter og næringsliv.

Om tilsyn

Har jeg krav på varsel før tilsynet kommer på besøk?

Som hovedregel gir tilsynet et skriftlig varsel til bedriften om at det planlegges et tilsyn på bedriften, og et tidspunkt for dette. God praksis er også at tilsynet i varselet opplyser om hva som er hovedtema for tilsynsbesøket, slik at bedriften kan legge til rette for en god gjennomføring av tilsynsbesøket. Unntaksvis kommer tilsynet uanmeldt. God praksis tilsier at tilsynspersonellet skal henvende seg til leder av virksomheten eller den som fungerer i dennes fravær. Det er klagerett på beslutningen om å gjennomføre uanmeldt tilsyn etter Forvaltningslovens § 15

Hvordan bør jeg forberede meg på gjennomføringen av et tilsyn?

Bedriften har mye å vinne på å være godt forberedt når inspektører fra tilsynene kommer. Bedriften bør på forhånd gjennomgå dokumentasjon og interne retningslinjer for det som er tema for tilsynet. Videre bør dokumentasjonen gjøres lett tilgjengelig for inspektørene. Et generelt råd er at førsteinntrykket teller mye, så et ryddig lokale er vel anvendt tid. Videre bør bedriften ta en sjekk på om forhold som er påpekt i tidligere tilsynsrapporter er kvittert ut og rettet opp. Enkelte virksomheter har erfart at tilsynet ønsker å kontrollere mer enn de faktisk har hjemmel for. I så fall bør bedriften innhente juridisk bistand eller kontakte NHO-fellesskapet for bistand. 

Det angitte tidspunkt for tilsynet passer dårlig  - hvilke muligheter har jeg?

Ved varslede tilsyn vil inspektørene normalt være fleksible slik at bedriften ikke blir unødig forstyrret i driften. Det er derfor god grunn til å be kontaktpersonen i tilsynet om finne ny tid som passer bedre for bedriften.   

Hvem skal tilsynet henvende seg til når det ankommer?

God praksis tilsier at tilsynspersonellet skal henvende seg til leder av virksomheten eller den som fungerer i dennes fravær.

Har jeg krav på å få vite hva tilsynet har funnet av avvik før tilsynet avsluttes?

Beste praksis er å avholde sluttmøte etter endt tilsynsbesøk. Formålet med sluttmøtet er å oppsummere tilsynsbesøket og sikre at rapporten som skal utarbeides bygger på riktig fakta og juridiske vurderinger. Bedriften bør så tidlig som mulig signalisere at den ønsker å få gjennomført et sluttmøte for å forebygge at rapporten inneholder faktiske feil.

Hvilke reaksjoner kan jeg forvente dersom det konstateres lovbrudd (avvik)?

Det er viktig for bedriften å rette opp avvik (brudd på regelverk) så raskt som mulig. Det er alltid en forventning tilsynet har til bedriften. Lovbruddets alvorlighetsgrad avgjør hvilken reaksjon tilsynet ellers tar i bruk. Normalt er det tilstrekkelig å påpeke bruddet og la det være med det når det dokumenteres at bedriften har rettet forholdet. Ved mer alvorlige overtredelser kan det gis pålegg med frist for retting av forholdet, med tilhørende varsel om tvangsmulkt dersom retting ikke finner sted. Enkelte tilsyn har også hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr, som er en straffeliknende sanksjon. I særlig alvorlige tilfeller kan konsesjoner og tillatelser trekkes tilbake. Øverst på reaksjonsstigen er politianmeldelse med etterfølgende foretaksstraff eller personlig straffeansvar. Ved bruk av inngripende sanksjoner bør bedriften innhente juridisk bistand. 

Kan jeg gi tilbakemelding til Arbeidstilsynet etter tilsynsbesøket?

Arbeidstilsynet har etablert en ordning for å gi tilbakemeldinger etter gjennomført tilsyn. Etter alle varslede tilsyn, skal Arbeidstilsynet sende e epost til bedriften der man blir bedt om å svare på spørsmål i en liten undersøkelse om gjennomføring av tilsynet. Det er meningen at bedriftene skal få tilsyn på tema som oppleves relevant for bedriftens HMS-forhold, at man får læring og et grunnlag for forbedring av arbeidsmiljøforhold etter tilsyn.

Man kan også komme med kommentarer i fritekst.

Erfaringene fra bedriftene vil være nyttige for Arbeidstilsynet, så NHO oppfordrer sine bedrifter til å gi ros og ris etter tilsyn.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt