Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Avtalefestet pensjon - AFP

Nærbilde av to Nordsjøarbeidere. Foto.

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en tilleggsytelse til folketrygdens alderspensjon. For å få rett til AFP må man være bundet av en tariffavtale der AFP inngår.

AFP-ordningen er en komplisert ordning med en rekke vilkår. For mer informasjon og fullstendig regelverk, se www.afp.no. Denne fremstillingen er ment å gi en oversikt over hovedtrekkene i systemet. 

Merk at det ikke er gitt at hele foretaket er omfattet av AFP-ordningen, det avgjørende er hvor tariffavtalen er gjort gjeldende.

For å kunne få rett til AFP, må den ansatte minst fylle følgende krav:

• Må på uttakstidspunktet og i de siste tre årene før dette tidspunktet ha vært ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er tilsluttet Fellesordningen for AFP.

• Ansiennitetsperiode: Ved fylte 62 år må den ansatte ha vært med i ordningen i minst syv av de siste ni årene.

          For årskullene 1944-1954 vil det gjelde følgende overgangsregler:
          - 1944-51:   3 av siste 5 år
          - 1952:   4 av siste 6 år
          - 1953:   5 av siste 7 år
          - 1954:   6 av siste 8 år
          - 1955 eller senere: 7 av siste 9 år

 • På uttakstidspunktet må den ansatte ha en årsinntekt på mer enn 1 G. Vedkommende må også ha hatt en inntekt over 1 G det foregående inntektsåret. 

 • For ansiennitetsperioden og de tre siste årene før man tar ut AFP må man ha hatt minst en 20 % stilling.

 • De som har mottatt uførepensjon etter fylte 62 år kan ikke få ny AFP. For de som er født mellom 1944 og 1948 gjelder egne regler.

Hvordan kan man ta ut AFP?
  • Det tidligst mulige tidspunkt er måneden etter fylte 62 år.
  • For å starte uttak av AFP før 70 år må man også starte uttak av alderspensjon fra folketrygden.
  • Det er ikke mulig å ta ut gradert uttak av AFP.
  • Samtidig uttak av alderspensjonen fra folketrygdens alderspensjon kan imidlertid være gradert.
  • For å kunne starte uttak av AFP og alderspensjon fra folketrygden før 67 år må opptjeningen være høy nok. Kravet er at pensjonsnivået ved 67 år (inkl. livsvarig del av evt. AFP) minimum tilsvarer nivået på full garantipensjon.
NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema