Innhold

Krav til styringsgruppe for bedriftens pensjonsordning

Bedrifter med minst 15 ansatte har krav om styringsgruppe. Styringsgruppen har rett til å uttale seg, men ikke bestemmelsesrett i saker som gjelder forvaltning og praktisering av bedriftens pensjonsordning.

Når må bedriften opprette en styringsgruppe?

Det er et krav om at det opprettes en styringsgruppe dersom bedriftens pensjonsordning omfatter minst 15 medlemmer.

Noen få bedrifter har pensjonsordning med kollektivt investeringsvalg; disse skal opprette styringsgruppe også hvis ordningen har færre enn 15 medlemmer. Kollektivt investeringsvalg innebærer at arbeidsgiver beslutter hvordan sparingen skal investeres, i motsetning til individuelt investeringsvalg der den ansatte selv beslutter dette.

Styringsgruppen skal bestå av minst tre personer. Minst en av personene skal velges av og blant medlemmene, dvs. de ansatte. Det kan for eksempel være en tillitsvalgt.

Krav om styringsgruppe gjelder uavhengig av hvilken type tjenestepensjonsordning bedriften har for sine ansatte; innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridpensjon. Det er regulert i henholdsvis innskuddspensjonsloven § 2-6, foretakspensjonsloven § 2-4 og tjenestepensjonsloven § 2-4.

Hva skal styringsgruppen behandle?

Styringsgruppen har rett til å uttale seg i saker som gjelder forvaltning og praktisering av bedriftens pensjonsordning, men har ikke bestemmelsesrett. Det betyr at styringsgruppen kan gi anbefalinger og råd, men det er ikke styringsgruppen som tar beslutninger.

Styringsgruppen skal behandle regelverket​ før det vedtas eller endres. Videre skal styringsgruppen uttale seg løpende når det gjelder forvaltning og praktisering av pensjonsordningen.

Med regelverket menes alle regler og vilkår for pensjonsordningen og medlemmenes rettigheter som er fastsatt i avtale mellom bedrift og pensjonsleverandør, samt tilhørende pensjonsplan.

Bedriften må påse at den for eksempel har tatt opp følgende i styringsgruppen:

  • endringer i innskuddssatser
  • overgang til ny pensjonsordning, for eksempel fra ytelsespensjon til innskuddspensjon
  • flytting av pensjonsordning til annen leverandør
  • eventuelle endringer i bedriftens uførepensjon eller etterlattepensjoner

For å ha en aktiv styringsgruppe, kan det være lurt å ha jevnlige møter om forhold som er aktuelle for ordningen, hvor man f.eks. kan ta opp temaer som:

  • sammensetning av individuelle investeringsvalgporteføljer og de ansattes muligheter til å gjøre endringer
  • utvikling i avkastning
  • inngangsprofil, dvs. standardvalget dersom ansatte ikke har gjort egne valg

Bedriften kan kontakte pensjonsleverandøren for informasjon om dette.

Dersom bedriften skal ha en styringsgruppe, skal ansatte få informasjon om denne og hvilke oppgaver den har.