Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva er hybridpensjon?

Unge mennesker skaper teknologi. Foto.

Hybridpensjon er en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, og reguleres av tjenestepensjonsloven.

Pensjonsordningen skal etter loven omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 13 år og som har rapporteringspliktig lønn.

Sparingen skjer ved å bygge opp en pensjonsbeholdning gjennom årlige innskudd. Innskuddene beregnes som en prosent av lønn, men for å sikre lik pensjon for kvinner og menn er det høyere sparing for kvinner.

Det kan avtales at den enkelte ansatte skal betale en del av det årlige innskuddet. Om en ansatt dør, vil pensjonskapitalen tilfalle de øvrige forsikrede, og bidra til å øke disses pensjoner. 

Alle år med pensjonsopptjening teller med.

Beregning av pensjonsgrunnlaget

Pensjonsgrunnlaget beregnes i utgangspunktet ut fra den lønn opp til 12 G vedkommende mottar fra bedriften. Det kan avtales andre beregningsmåter, herunder at det skal ses bort fra overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og andre varierende og midlertidige tillegg. Tillegg som fremstår som faste skal medregnes i lønnen. Mange typer tillegg er i praksis blitt ansett som "faste", som for eksempel nattillegg og  skifttillegg.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2023 utgjør grunnbeløpet 118 620 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Grenser for innskudd

Det kan ikke betales inn et høyere innskudd enn 7 prosent av lønn opp til 12 G. Det kan innbetales et tilleggsinnskudd for lønn i intervallet 7,1 G til 12 G på maksimalt 18,1 prosent av lønn.

Merk at det skilles på årlige innskudd for kvinner og menn. Da kvinner har lengre forventet levealder, må det innbetales et høyere årlig innskudd for kvinner enn for menn, slik at det gis en lik pensjonsytelse for lik lønn.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for kostnadene i en hybridpensjonsordning.

Regulering av pensjon under opptjening

I hybridpensjonsordninger opereres det med en såkalt "nullgaranti". Dette innebærer at pensjonsleverandøren skal garantere for at pensjonsordningens midler ikke reduseres som følge av negativt avkastningsresultat.

Det kan avtales at det skal skje en årlig regulering av pensjonsbeholdningen. Slik regulering kan enten beregnes på bakgrunn av økningen i grunnbeløpet i folketrygden, alternativt i samsvar med den gjennomsnittlige  lønnsutviklingen i bedriften.

Hva skjer når den ansatte slutter?

Et medlem som slutter i bedriften og blir meldt ut av pensjonsordningen beholder sin rett til pensjonsbeholdningen så lenge vedkommende har vært medlem i 12 måneder eller mer. Det utstedes et pensjonsbevis.

Pensjonsbeviset utgjør et eget rettsforhold mellom innehaveren og pensjonsleverandøren.

Hva får man i pensjon?

Størrelsen på alderspensjonen avhenger av hvor stor pensjonsbeholdning den ansatte har ved uttak av alderspensjon. Denne fordeles på forventet gjenstående levetid ut fra pensjonsordningens beregnede delingstall, og gir da summen av årlig pensjon.

Uttak kan skje når som helst mellom fylte 62 og 75 år, og pensjonen kan tas ut helt eller delvis. Det er også mulig å jobbe fullt ut ved siden av at man mottar alderspensjon. Alderspensjon fra en hybridpensjonsordning kan enten utbetales livsvarig, eller med opphør ved fylte 80 år. Uansett må pensjonen utbetales i minst 10 år. En person som tar ut alderspensjon ved 72 år, må altså minst få utbetaling til fylte 82 år.