Innhold

Dette er innskuddspensjon

Penger. Foto.

Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

Bedriften må ha kontaktinformasjon til de ansatte

Det er innført digitalt førstevalg i lov om innskuddspensjon. Dette innebærer at pensjonsleverandøren nå kan sende informasjon til ansatte digitalt, med mindre de har reservert seg mot dette. Dette er et viktig tiltak før innføringen av egen pensjonskonto, hvor ansatte skal motta informasjon om tidligere opptjening (pensjonskapitalbevis) og samling av denne sammen med bedriftens tjenestepensjonsordning.

Pensjonsleverandørene vil innhente kontaktinformasjon til de ansatte fra bedriften. Det er derfor viktig at bedriften skaffer kontaktinformasjon til alle ansatte som pensjonsleverandøren ber om.

Innskuddspensjonsordningen skal etter loven omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling.

Ordningen innebærer at arbeidsgiver betaler inn en viss prosent eller et visst beløp, beregnet på grunnlag av den ansattes lønn. I de fleste tilfeller foretas det ikke trekk i den ansattes lønn som en del av dette innskuddet, men det er åpnet for dette i loven, og det forekommer i enkelte ordninger.

Om en ansatt dør, tilfaller pensjonskapitalen normalt de etterlatte.

Alle år med pensjonsopptjening teller med.

Beregning av pensjonsgrunnlaget

Pensjonsgrunnlaget beregnes i utgangspunktet ut fra den lønn mellom 1 G og 12 G vedkommende mottar fra bedriften. Det kan også avtales sparing fra første krone (0 G), men dette er ikke like vanlig. Det kan avtales andre beregningsmåter, herunder at det skal ses bort fra overtid, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og andre varierende og midlertidige tillegg. Tillegg som fremstår som faste skal medregnes i lønnen. Mange typer tillegg er i praksis blitt ansett som "faste", som for eksempel nattillegg og skifttillegg.

Grenser for innskudd

Det er i lov og forskrift gitt maksimale grenser for hva innskuddet for de ansatte kan utgjøre.

Rammene gir anvisning på at det kan fastsettes ulike sparenivåer over og under et gitt knekkpunkt. Dette knekkpunktet var frem til 1. januar 2014 6 G. Fra dette tidspunkt ble det endret til 7,1 G, men det ble samtidig gitt en tilpasningsperiode frem til utløpet av 2016.

Maksimalsatser tilpasset nytt knekkpunkt er:

  • 7 prosent av lønn inntil 1 (/0) G og 12 G
  • Tillegg på 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

En annen måte å si dette på, er at maksimal sparing er 7 prosent opp til 7,1 G og 25,1 prosent mellom 7,1 G og 12 G.

Det er selvfølgelig anledning til å spare mindre enn maksimalsatsene, så lenge man holder seg innenfor kravet til obligatorisk tjenestepensjonsordning, som er 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Les mer om tjenestepensjon her.  

Man kan for eksempel spare  2 prosent mellom 1 G og 7,1 G + 10 % mellom 7,1 G og 12 G.

Det finnes alternative måter å strukturere innskuddsplanen på innenfor lovens rammer, f.eks. som et bestemt beløp per ansatt, men det absolutt vanligste er som en prosent av lønn. Merk at alle ansatte i samme tjenestepensjonsordning må ha samme type innskuddsplan.

Regulering av pensjon under opptjening

Pensjon under opptjening reguleres med avkastningen på pensjonsmidlene.

Hva skjer når den ansatte slutter?

Når den ansatte slutter, skal det utstedes et pensjonskapitalbevis. Forutsetningen er at den ansatte har vært medlem av innskuddspensjonsordningen i minst 12 måneder. Denne regelen faller bort fra 1. januar 2021. Da får ansatte som slutter pensjonskapitalbevis uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Et pensjonskapitalbevis inneholder den kapital den ansatte har fått tilført sin innskuddskonto i løpet av tiden vedkommende har vært medlem av tjenestepensjonsordningen hos den enkelte arbeidsgiver.

Dette pensjonskapitalbeviset utgjør et selvstendig rettsforhold mellom den ansatte og pensjonsleverandøren, og det er innehaveren av beviset som er ansvarlig for kostnadene. Normalt koster det noe mer å forvalte et pensjonskapitalbevis enn det arbeidsgiver betaler for forvaltning av tjenestepensjonsordningen.

Pensjonskapitalbeviset kan flyttes til andre pensjonsleverandører.

Hva får man i pensjon?

Størrelsen på den enkelte ansattes pensjon avhenger av hvor stor saldo/pensjonskapital det er på vedkommendes innskuddskonto når alderspensjonen skal tas ut. Saldoen består av innskuddene og den avkastningen det har vært på disse midlene i opptjeningsperioden. 

Uttak kan skje når som helst mellom fylte 62 og 75 år, og pensjonen kan tas ut helt eller delvis. Det er også mulig å jobbe fullt ut ved siden av at man mottar alderspensjon.

Alderspensjon fra en innskuddspensjonsordning skal i henhold til loven utbetales minst til fylte 77 år, men uansett ikke mindre enn 10 år. Hvis man tar ut alderspensjonen ved fylte 70 år, innebærer dette at utbetaling skal skje minst til fylte 80 år.

Pensjonen reguleres med avkastningen på de oppsparte midlene.

Innskuddsfritak

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikringsdekning for alle som har innskuddspensjon. Denne innebærer at den ansatte sikres fortsatt sparing til alderspensjon ved arbeidsuførhet.

Se mer om pensjon

Gå til startsiden i Arbinn