Innhold

Tjenestepensjoner

Om obligatorisk tjenestepensjon

Hva er innskuddsfritak?

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikringsdekning for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Dekningen innebærer at den ansatte sikres fortsatt sparing til alderspensjon ved arbeidsuførhet. Sparing fra innskuddsfritaksdekningen stanser ved fylte 67 år.

Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Dersom den ansatte går over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, trer innskuddsfritaksdekningen inn og leverandøren overtar ansvaret for sparingen.

Hva skjer når den ansatte slutter?

Når den ansatte slutter, skal det normalt utstedes et pensjonskapitalbevis. Frem til 31.12.2020 er det et krav om minst 12 måneders medlemskap i innskuddspensjonsordningen for at den ansatte skal ha rett til å ta med seg sitt pensjonskapitalbevis. Hvis arbeidsforholdet opphører før det har gått 12 måneder, tilbakeføres midlene til bedriftens innskuddsfond.

Per ble ansatt i bedriften i august 2020, og slutter i desember 2020. Per omfattes derfor av de "gamle" reglene. Det betyr at han ikke får med seg sin pensjonsopptjening.

Den 1. januar 2021 fjernes kravet om minst 12 måneder ansettelsestid. Endringen innebærer at ansatte som slutter etter denne datoen får med seg sin pensjonskapital selv ved kortere ansettelsestid enn 12 måneder.

Kari ble ansatt i bedriften i august 2020, men slutter i januar 2021. Kari slutter etter den nye lovens ikrafttredelse, og vil derfor få med seg sin pensjonsopptjening.

Et pensjonskapitalbevis inneholder den kapital den ansatte har opptjent i løpet av tiden vedkommende har vært medlem av innskuddspensjonsordningen hos den enkelte arbeidsgiver.

Dette pensjonskapitalbeviset er en selvstendig avtale mellom den ansatte og pensjonsleverandøren. Det er den ansatte som er ansvarlig for kostnadene når arbeidsforholdet er avsluttet.

Pensjonskapitalbeviset kan flyttes til andre pensjonsleverandører, og har man flere kan disse slås sammen.

Obligatorisk tjenestepensjon: Hva med skatt?

Bedriften får fullt inntektsfradrag for innskudd og kostnader. De ansatte er fritatt for å lønnsinnberette både innbetalinger og avkastning. Utbetalt alderspensjon vil bli beskattet som pensjonsinntekt.

 

Obligatorisk tjenestepensjon: Må bedriftene betale arbeidsgiveravgift på innskuddet?

Ja, bedriften må betale arbeidsgiveravgift av innskuddet. 

Obligatorisk tjenestepensjon: Skal midlertidige ansatte være med i ordningen?

Ansatte som arbeider for en kortere periode, og som ikke kommer inn under definisjonen for vikar, skal behandles som øvrige faste ansatte. 

Obligatorisk tjenestepensjon: Hva med vikarer?

En vikar er en person som erstatter en annen person i en avtalt tidsperiode, f.eks. erstatning for en som har ferie, er sykmeldt, eller har permisjon. Kredittilsynet (Finanstilsynet) har uttalt at midlertidige ansatte på korte vikariater kan likestilles med sesongarbeidere mht. opptak i ordningen.

Obligatorisk tjenestepensjon: Hva med sesongarbeidere?

Med sesongarbeid forstås arbeid som utføres periodisk i visse årstider ut fra naturgitte svingninger og forutsetninger. Sesongarbeidere skal tas opp i ordningen dersom det arbeid som er utført for bedriften i hvert av de tre foregående årene før etablering av pensjonsordningen minst utgjør 20 % av fulltidsstilling.

NHO Pensjon gir alle bedrifter like gode avtaler uansett størrelse, og uavhengig om bedriften er nyetablert eller veletablert. Midlene i NHO pensjon investeres etter strenge bærekraftskriterier.  

Ønsker du mer informasjon om NHO Pensjon tilpasset din bedrift?