Innhold

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

Dispensasjon kan kun innvilges dersom LO eller YS og NHO er enige. En anbefaling fra tillitsvalgte eller landsforening er ikke bindende for hovedorganisasjonene.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

Dersom bedriften vurderer at en streik vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan det sendes en søknad om dispensasjon fra streiken.

Søknaden må begrunnes og inneholde følgende opplysninger:

  • Overenskomstens navn og/eller nummer
  • Hvilken landsforening bedriften er medlem i
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet)

Dispensasjonssøknader sendes til landsforening i NHO.

Følg for øvrig med på NHOs nettsider for oppdateringer i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Ta kontakt med bedriftens landsforening for nærmere veiledning.

Oversikt over NHOs landsforeninger