Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker?

Mann som sitter på kjøkken og jobber på laptop

Om personen som utfører arbeid for din bedrift er arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker, har betydning for hvilke rettigheter og plikter denne personen har. I denne artikkelen forklarer vi deg forskjellen mellom de to tilknytningsformene.

I korte trekk er forskjellen at:

 • Arbeidstaker utfører arbeid i noen andres tjeneste, mens
 • Selvstendig oppdragstaker utfører arbeid i sin egen tjeneste. Selvstendig oppdragstakere kalles også for selvstendig næringsdrivende eller enkeltpersonsforetak.

Den sentrale forskjellen er altså i hvem sin tjeneste arbeidet utføres. Rettspraksis gir anvisning på at det må gjøres en konkret vurdering av det aktuelle tilknytningsforholdet. Det grunnleggende vurderingstemaet er om det foreligger et slikt avhengighets- og underordningsforhold at vedkommende blir å klassifisere som arbeidstaker etter vernelovgivningen. Det er ikke alltid like lett å skille, særlig når både arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere kan utføre samme type arbeid. Det er de reelle faktiske forholdene som bestemmer om en person er arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker. Det betyr at det ikke spiller noen rolle hva man kaller tilknytningsforholdet.

Arbeidstaker

Styrende for utfallet av vurderingen er graden av behov for vern. I den skjønnsmessige vurderingen er det særlig syv kriterier som har blitt vektlagt i rettspraksis:

 • Arbeidstaker er underordnet arbeidsgiver: Det er arbeidsgiver som leder og kontrollerer arbeidet, og arbeidstaker må underordne seg dette.
 • Arbeidsgiver har risiko for resultatet av arbeidet: Arbeidstaker får lønn for utført arbeid, uavhengig av resultatet.
 • Arbeidstaker må selv utføre arbeidet: Arbeidstaker kan ikke betale andre for å utføre arbeidet sitt.
 • Arbeidsgiver står for nødvendig utstyr: Det er arbeidsgiver som skaffer utstyret som trengs for at arbeidstaker utfører arbeidet, og gjør dette utstyret tilgjengelig for arbeidstaker. Eksempler på slik utstyr er arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler.
 • Arbeidstaker får lønn for arbeidet sitt.
 • Arbeidsforholdet er noenlunde stabilt, og kan sies opp med bestemte frister.
 • Personen som utfører arbeid, arbeider i hovedsak for én arbeidsgiver.
Oppdragstaker

En person som er selvstendig næringsdrivende kjennetegnes ofte ved at:

 • Arbeidet skjer under egen ledelse og kontroll: Personen har stor frihet og fleksibilitet knyttet til når og hvordan arbeidet utføres/tjenestene leveres.
 • Personen har ansvaret for resultatet i virksomheten.
 • Personen kan ha egne arbeidstakere.
 • Har et fast sted der virksomheten drives.
 • Har den økonomiske risikoen for virksomheten og bruker egne driftsmidler.
 • Personen kan ha flere oppdragsgivere.
Forskjeller mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker

Her er noen typiske forskjeller mellom arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere:

 • Ledelse av arbeidet: Arbeidsgiver leder arbeidet for arbeidstaker. Selvstendig oppdragstaker har eget ansvar for å lede arbeidet.
 • Kontroll over arbeidet: Arbeidsgiver kontrollerer arbeidet for arbeidstaker. Selvstendig oppdragstaker har hele ansvaret for å gjennomføre arbeidet, herunder kontrollering av arbeidet.
 • Ansvar for resultatet: Arbeidsgiver har ansvar for resultatet for arbeidstaker. Selvstendig oppdragstaker må selv stå inne for resultatet.
 • Kontraktens varighet: Arbeidstaker har en løpende arbeidskontrakt som gjelder frem til den sies opp (eller løper ut for midlertidige ansatte). Selvstendig oppdragstaker har en avgrenset kontrakt som gjelder i en bestemt periode.
 • Hvem som plikter å utføre arbeid: Arbeidstaker må selv utføre arbeidet. Selvstendig oppdragstaker kan velge om vedkommende selv vil utføre arbeidet eller få noen andre til å gjøre det.
 • Fordeling av arbeidet: Arbeidsgiver fordeler arbeidet for arbeidstaker. Selvstendig oppdragstaker har hele ansvaret for å gjennomføre arbeidet, herunder fordeling av arbeidet.
 • Vikar: For arbeidstaker, sørger arbeidsgiver for vikar. Selvstendig oppdragstaker har eget ansvar for personell.
 • Utstyr: Arbeidsgiver har ansvar for utstyr og lokale for arbeidstaker. Selvstendig oppdragstaker holder normalt utstyr selv.
 • Vederlag: Arbeidstaker får lønn for arbeidet tid. Selvstendig oppdragstaker får kontraktspris hvis arbeidet er gjort som avtalt. Selvstendig oppdragstaker har den økonomiske risikoen.
 • Oppsigelse: Arbeidsmiljølovens regler gjelder for oppsigelse av arbeidstaker. For selvstendig oppdragstaker gjelder avtalemessig oppsigelse.
 • Skatt: Arbeidsgiver foretar skattetrekk for arbeidstaker. Selvstendig oppdragstaker har selv ansvar for å trekke skatt og merverdiavgift (mva).

At det skal foretas en konkret vurdering av det aktuelle tilknytningsforholdet innebærer at relevansen og vekten av disse forskjellene vil kunne variere fra sak til sak. Oversikten over de tradisjonelle momentene er av den grunn heller ikke uttømmende.

Forskjellige rettigheter

Her er en oversikt over rettighetene arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker har, hvis de oppfyller vilkårene:

 • Uføretrygd: Begge har rett til uføretrygd.
 • Sykepenger: Begge har rett til sykepenger. Arbeidstaker har rett til 100% sykepenger fra første dag, mens selvstendig oppdragstaker har rett til 80 % etter 16 dager.
 • Arbeidsavklaringspenger: Begge har rett til arbeidsavklaringspenger.
 • Pleiepenger: Begge har rett til pleiepenger.
 • Omsorgspenger for sykt barn: Arbeidstaker har rett til omsorgspenger fra første dag. Selvstendig oppdragstaker har rett til omsorgspenger etter 10 dager.
 • Tjenestepensjon (privat): Arbeidstaker har obligatorisk tjenestepensjon. Selvstendig oppdragstaker har frivilling tjenestepensjon.
 • Dagpenger: Arbeidstaker har rett til dagpenger fra tredje dag. Selvstendig oppdragstaker har ikke rett til dagpenger.
 • Yrkesskadetrygd: Arbeidstaker har rett til yrkesskadetrygd. Det har ikke selvstendig oppdragstaker, men det er mulig å kjøpe forsikring som dekker dette.
 • Yrkesskadeforsikring: Arbeidstaker er dekket av yrkesskadeforsikring, ikke selvstendig oppdragstaker.
 • Arbeidsmiljøloven: Arbeidstaker er beskyttet av arbeidsmiljøloven, blant annet av regler om HMS, arbeidstid, permisjon og stillingsvern. Selvstendig oppdragstaker er ikke beskyttet av arbeidsmiljølovens regler, unntatt noen regler om HMS og diskriminering.

Grensedragningen arbeidstaker/oppdragstaker kan være krevende å foreta. I rettspraksis er det eksempler på at arbeidsgivere er blitt idømt betydelige erstatningssummer som følge av at arbeidstakere over tid er blitt feilaktig klassifisert som oppdragstakere i virksomheten. Hvis du er usikker på om en person som utfører arbeid for deg er arbeidstaker eller oppdragstaker, eller lurer på hvilken tilknytningsform du skal velge for å utføre et arbeid, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat i din landsforening.