Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innleie av arbeidskraft

Send oss dine innspill og erfaringer om innleie

Illustrasjonsbilde av hender rundt et bord.
Vi ønsker å høre dine erfaringer, meninger og innspill om regelverket. Hvordan fungerer det i praksis hos din bedrift?

Når vi møter politikere eller media for å snakke om innleie, trenger vi ekte eksempler fra bedrifter som din. Vi ønsker oss derfor at du sender oss innspill på e-post. Ikke nøl med å dele! Vi vil høre flest mulig stemmer og erfaringer.

Husk at hvis du trenger hjelp i konkrete innleiesaker, er juridisk rådgivning inkludert i NHO-medlemskapet.

Innleie

Når kan bedriften benytte innleie for å dekke arbeidskraftsbehov?
I de fleste tilfeller kan bedrifter velge å benytte innleie i stedet for å ansette midlertidig. Dette gjelder likevel ikke for alle grunnlagene i loven. Reglene er også forskjellige ved innleie fra bemanningsbyrå, og innleie fra en annen bedrift, som ikke først og fremst driver med utleie. Les NHOs innleieveileder som gir deg all informasjonen du trenger for å foreta en lovlig innleie.

Utvidet fortrinnsrett til hel stilling for deltidsansatte

Fra 1. januar 2023 har deltidsansatte en utvidet fortrinnsrett til hel stilling. Utvidelsen går i hovedtrekk ut på at:

 • Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse eller innleie i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.
 • Deltidsansatte har fortrinnsrett til ekstravakter og lignende i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

Du kan lese hele den nye aml. § 14-3 (2) i endringsforskriften. Les mer om denne endringen i Regjeringens pressemelding.


Likebehandlingsprinsippet

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid.
Les mer om likebehandlingsprinsippet

Innleiereglene er strammet inn fra 1. april 2023.

Les alt om endringene på vår samleside.

Endringene går i hovedsak ut på:

 • Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter er opphevet. Det er gitt unntak for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjeneste og spesialister som utfører rådgivning- og konsulenttjenester
 • Det er forbudt å leie inn fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
 • Alle innleide har fått rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år.
 • Grensen mellom innleie og entreprise er tydeliggjort.

Innleie fra bemanningsforetak kan heretter skje til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som er bundet av tariffavtale med de større fagforeningene (fagforeninger med innstillingsrett). Innen forbudet mot innleie for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen, er det ikke lenger mulig å leie inn fra bemanningsforetak.

Reglene for innleie og entreprise

I denne veilederen guider vi deg gjennom hvilke krav loven stiller for at det skal være adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som følger med slike ordninger.

Tilknytningsformer for ansettelser og annen arbeidskraft

Når en bedrift har behov for å få utført arbeid, kan dette skje enten ved at bedriften ansetter arbeidstakere, eller ved at virksomheten knytter til seg arbeidskraft på annen måte (heretter kalt tilknytningsform). Det finnes ulike tilknytningsformer og de vanligste er:  

 • Fast eller midlertidig ansettelse i heltid- og/eller deltidsstilling
  Hovedregelen er at ansettelser av arbeidstakere skal skje i faste stillinger på heltid. Det er viktig at bedriften kjenner til og kun ansetter midlertidig i de tilfeller det er tillatt å ansette midlertidig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. Virkningen av en ulovlig midlertidig ansettelse kan være at arbeidstakeren krever fast ansettelse og/eller erstatning, jf. arbeidsmiljøloven § 14-11.
   
  Hvis du vurderer å ansette på deltid, må du dokumentere behovet og drøfte med de tillitsvalgte før du beslutter deltidsansettelse. Les mer her.
   
 • Innleie av arbeidstakere fra en annen virksomhet eller fra et bemanningsforetak. 
  En innleid arbeidstaker er ansatt hos en arbeidsgiver ("utleiebedriften"), men leies - for en kortere eller lengre periode - ut til en annen virksomhet ("innleiebedriften") for 
  å utføre arbeid under innleiebedriftens ledelse og instruksjon.  

 • Selvstendig oppdragstaker, inkludert kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende (uten ansatte)
  Det vil si enkeltpersoner som uten egne ansatte utfører arbeid i oppdrag for en virksomhet uten å være arbeidstaker. Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for denne gruppen, med noen få unntak. Oppdraget reguleres gjerne av en kommersiell kontrakt mellom to næringsdrivende, dvs. ikke en ansettelseskontrakt.
  Les mer om forskjellen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker.

 • Frilansere/andre som mottar lønn fra oppdrag de utfører for en virksomhet.
  I folketrygdloven er frilanser definert som «enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Denne gruppen vil normalt ikke anses for å være arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, og arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke for denne gruppen, med noen få unntak.
   

 • Kjøp av tjenester fra andre virksomheter, herunder entrepriser.
  Det er da tjenesteleverandøren/entreprenøren som er arbeidsgiver for de som utfører arbeidet. 
   

Som arbeidsgiver er det svært viktig å kjenne til hvilke regler som gjelder for de ulike tilknytningsformene, da det gjelder ulikt regelverk for ulike tilknytningsformer. Les mer om tilknytningsformer her. 

Innleie og bonus

Omfattes bonus av "lønn" i henhold til likebehandlingsprinsippet?

Når det gjelder bonus, må det foretas en konkret vurdering av om bonusordningen er lønn. Vurderingen er som utgangspunkt om ordningen er et vederlag for arbeid.

Individuelle bonusordninger

Utbetaling etter bonusordninger som gis basert på den enkeltes arbeidsinnsats, vil som den klare hovedregel anses som vederlag for arbeid, og derved lønn. Det må likevel foretas en nærmere vurdering av om ordningen omfattes av likebehandlingsprinsippet. Det avgjørende vil være om vedkommende ville hatt krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet o.l.

Kollektive bonusordninger

Bonusordninger kan være av svært ulik karakter og ha forskjellige formål. Her angis noen utgangspunkter, men det er viktig å vurdere den enkelte ordning konkret.
Ordninger som helt eller delvis er avhengig av en arbeidsinnsats på gruppe- eller virksomhetsnivå vil også som hovedregel anses som et vederlag for arbeid. Det kan eksempelvis være ordninger som gir bonus avhengig av at en enhet eller et selskap samlet sett oppnår visse fastsatte mål. Ordningen vil gjerne virke som en belønning for en innsats på gruppenivå. Også her vil det være avgjørende om den innleide ville hatt krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet, o.l.

Bonus eller andre ordninger som ikke er basert på oppnåelse av mål eller resultater der arbeidsinnsats på gruppenivå inngår, må vurderes annerledes. Slike vil som hovedregel ikke ansees å være et vederlag for en arbeidsinnsats, og derved falle utenfor lønnsbegrepet. Typiske eksempler på dette er ordninger med hel eller delvis overskuddsdeling.

Maler, protokoller og avtaler for innleie

 • Protokoll og avtale om tidsbegrenset innleie (tariffbundne)

  Denne malen kan du bruke hvis din virksomhet har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett og dere skal leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak.

  Før dere leier inn arbeidskraften, må dere drøfte med de tillitsvalgte. Det skal skrives protokoll fra drøftingene. Deretter kan dere inngå skriftlig avtale.

  Dokumentetet inneholder en mal for både protokoll og avtale, samt en enkel veiledning.

 • Protokoll fra årlig drøfting om bruk av innleie

  Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år, eller når en av partene krever det, drøfte bruken av innleid arbeidskraft, blant annet når den leies inn etter reglene i malen over. Denne protokollen dekker kravene i arbeidsmiljøloven.

  Merk at din tariffavtale kan ha ytterligere krav til drøfting. Ta kontakt med din landsforening hvis du er i tvil.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt