Innhold

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Innleie

Når kan bedriften benytte innleie for å dekke arbeidskraftsbehov? I de fleste tilfeller kan bedrifter velge å benytte innleie i stedet for å ansette midlertidig. Dette gjelder likevel ikke for alle grunnlagene i loven. Reglene er også forskjellige ved innleie fra bemanningsbyrå, og innleie fra en annen bedrift, som ikke først og fremst driver med utleie. Les NHOs innleieveileder som gir deg all informasjonen du trenger for å foreta en lovlig innleie.


Likebehandlingsprinsippet

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid. Les mer om likebehandlingsprinsippet

Reglene for innleie og entreprise

I denne veilederen guider vi deg gjennom hvilke krav loven stiller for at det skal være adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som følger med slike ordninger.

Innleie og bonus

Omfattes bonus av "lønn" i henhold til likebehandlingsprinsippet?

Når det gjelder bonus, må det foretas en konkret vurdering av om bonusordningen er lønn. Vurderingen er som utgangspunkt om ordningen er et vederlag for arbeid.

Individuelle bonusordninger

Utbetaling etter bonusordninger som gis basert på den enkeltes arbeidsinnsats, vil som den klare hovedregel anses som vederlag for arbeid, og derved lønn. Det må likevel foretas en nærmere vurdering av om ordningen omfattes av likebehandlingsprinsippet. Det avgjørende vil være om vedkommende ville hatt krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet o.l.

Kollektive bonusordninger

Bonusordninger kan være av svært ulik karakter og ha forskjellige formål. Her angis noen utgangspunkter, men det er viktig å vurdere den enkelte ordning konkret.
Ordninger som helt eller delvis er avhengig av en arbeidsinnsats på gruppe- eller virksomhetsnivå vil også som hovedregel anses som et vederlag for arbeid. Det kan eksempelvis være ordninger som gir bonus avhengig av at en enhet eller et selskap samlet sett oppnår visse fastsatte mål. Ordningen vil gjerne virke som en belønning for en innsats på gruppenivå. Også her vil det være avgjørende om den innleide ville hatt krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet, o.l.

Bonus eller andre ordninger som ikke er basert på oppnåelse av mål eller resultater der arbeidsinnsats på gruppenivå inngår, må vurderes annerledes. Slike vil som hovedregel ikke ansees å være et vederlag for en arbeidsinnsats, og derved falle utenfor lønnsbegrepet. Typiske eksempler på dette er ordninger med hel eller delvis overskuddsdeling.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt