Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvordan bli lærlingbedrift?

To lærlinger og sjefen deres på en byggeplass.

Det er fylkeskommunens opplæringsavdeling som styrer ordningen, og det finnes en rekke økonomiske tilskudd til bedrifter med lærlinger.

For å bli godkjent som lærebedrift må du ha: 
  1. En virksomhet som kan dekke innholdet i læreplanen for faget
  2. En person som har en bakgrunn i faget, og som kan godkjennes som faglig leder

Om bedriften ikke fullt ut kan godkjennes som lærebedrift, kan et samarbeid med et opplæringskontor eller en opplæringsring være løsningen.

Hvordan finne en lærling?
  • I noen fylker vil du ved å være godkjent lærebedrift hvert år få tilbud om lærlinger fra fylkeskommunen, eller fra opplæringskontorene.
  • I noen fylker får elevene en liste over godkjente lærebedrifter, og oppfordres til selv å kontakte bedriftene for å be om læreplass.
  • Du kan annonsere at du ønsker å ta inn lærlinger.

 

Tilskuddsordningene

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for bedrifter som tar inn lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater eller kandidater til "fagbrev på jobb". Tilskuddene er ment å dekke det arbeidet og ansvaret bedriften tar på seg ved opplæringen. Utgangspunktet for tilskuddene er hva en elev koster pr. år i videregående skole.  De vanligste tilskuddene er nevnt under. Tilskudd gis for opplæringsdelen av læretiden. Man regner at ca. halve læretiden defineres som opplæring, den andre halvparten defineres som verdiskaping.

1) Basistilskudd 1

  • Tilskuddet utbetales for lærlinger og lærekandidater med rett til videregående opplæring, se opplæringsloven § 3-1.  

Dette er det vi vanligvis omtaler som fullt lærlingtilskudd. Dette er til vanlig ungdom under 21 år eller eldre som ikke har tatt ut retten sin til videregående opplæring.

2) Basistilskudd 2

  • Tilskuddet utbetales for lærlinger som har fylt 21 år, og som tegner lærekontrakt, eller for andre lærlinger som har brukt opp retten sin til videregående opplæring.

Basistilskuddene gis for opplæringsåret, men fordeles over læretiden, typisk ett tilskudd delt over to år. Unntaket er praksisbrevkandidater, som får fullt basistilskudd 1 for begge år, fordi man regner begge årene som opplæring. Tilskuddet gis også til bedrifter som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb. 

3) Ekstra tilskudd for lærlinger med særskilt behov

Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. Tilskuddet skal være med på å dekke kostnader med opplæringen som ikke dekkes av de ordinære basistilskuddene.

Oversikt over tilskuddene 

Opplæringskontoret

Når bedriften er medlem i et opplæringskontor skrives lærekontrakten mellom lærlingen og kontoret. Bedriften har fortsatt arbeidsgiveransvaret og må skrive en arbeidsavtale med lærlingen. Ved endringer i opplæringsforholdet, er det opplæringskontoret som sitter med ansvaret for lærlingen, og må finne en annen lærebedrift til henne. Eksempler på slike endringer er omstrukturering eller nedbemanning som gjør at du ikke lenger kan tilby lærlingen forsvarlig opplæring.

Fordi opplæringskontorene tilbyr mye bistand og praktisk støtte, melder de aller fleste lærebedrifter seg inn i et opplæringskontor, men det er ikke et krav.  Opplæringskontorene eller opplæringsringene finansieres gjennom læretilskuddet.

Det er § 4-3 i opplæringsloven, samt §§ 11-1 til 11-3 i forskrift til opplæringsloven som regulerer forholdet mellom opplæringskontor/-ring og lærebedriften.


Hva er en opplæringsring?

En opplæringsring er en enklere konstruksjon enn et opplæringskontor. Lærlingen tegner lærekontrakt med bedriften, men kan flyttes for kortere perioder til andre bedrifter i ringen for å få opplæring i læreplanmål som ikke "moderbedriften" har mulighet til. Ved å samarbeide slik kan flere bedrifter gi lærlingene en fullstendig opplæring. Opplæringsringer driftes også av midler via læretilskuddet.

Lærekontrakt og arbeidsavtale

En lærekontrakt er en skriftlig avtale mellom lærlingen og bedrift/opplæringskontoret. Se § 4-5 i opplæringsloven. I lærekontrakten forplikter bedriften/opplæringskontoret seg til å gi opplæring i både fagspesifikk og generell del av læreplanen. Fylkeskommunen godkjenner lærekontrakten.

En arbeidsavtale skrives mellom lærlingen og bedriften selv om bedriften er medlem i et opplæringskontor. Arbeidsavtalen omhandler det vanlige forholdet mellom bedrift og ansatt, vedrørende taushetsplikt, arbeidstid, lønn, reglement ol.