Innhold

Midlertidig ansettelse: I hvilke situasjoner er det ingen karantene?

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f oppheves 1. juli 2022. Det betyr at virksomheter fortsatt kan benytte den generelle adgangen til midlertidig ansettelse frem til 1. juli 2022, såfremt vilkårene er oppfylt. Endringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen har trådt i kraft.

Arbinn vil oppdateres når endringen har trådt i kraft.

Det gjelder ikke noen karanteneperiode i de tilfellene arbeidstaker selv går til oppsigelse med fratreden før ansettelsesperioden er over. Det samme gjelder dersom arbeidstaker arbeider ut avtaleperioden, men velger å takke nei til videre fast ansettelse eller en midlertidig ansettelse på annet grunnlag. Karantenen inntrer som et klart utgangspunkt heller ikke når vedkommende får et videre ansettelsesforhold etter avtaleperiodens utløp.