Innhold

Blir alle utenlandske arbeidstakere nå stanset på grensen, og må de eventuelt i karantene?

Artikkel

Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for hvem som kan reise inn i Norge, og hvilken bevegelsesfrihet utlendinger skal ha i tiden etter innreise.

I midten av mars ble det innført strenge innreiserestriksjoner og regler om innreisekarantene. Reglene har senere blitt endret en rekke ganger, hovedsakelig i form av oppmykninger. Ettersom formålet med reglene er å gi norske myndigheter et verktøy for å ha kontroll på smittespredningen og god helseberedskap, vil det trolig også i tiden fremover stadig gjøres tilpasninger i regelverket ut fra smittebildet i Norge og verden for øvrig.


Hvem blir stanset på grensen?

Utgangspunktet under pandemien er at utlendinger ikke har adgang til Norge, med mindre utlendingslovens vilkår for innreise er oppfylt i tillegg til at lov eller forskrift om innreiserestriksjoner åpner for innreise for den enkelte. Utlendinger som gis adgang til landet, skal som hovedregelen i karantene i 10 dager.

De strenge reglene innebærer at det er innreiserestriksjoner for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til Norge. Dette følger av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Loven er ikke til hinder for at norske borgere og nordiske borgere bosatt i Norge kan reise inn i Norge.

Utlendinger har bare rett til innreise dersom:

a) utlendingen er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven

b) utlendingen søker beskyttelse i riket (asyl) eller på annen måte påberoper en rett til internasjonal beskyttelse på grunn av fare ved forfølgelse mv., jf. utlendingsloven § 73

c) utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov

d) utlendingen er gitt oppholdstillatelse uten utsatt innreise, jf. § 3

e) utlendingen er gitt innreisevisum etter utlendingsloven § 12

f) utlendingen er gitt visum etter utlendingsloven § 10 av norsk vedtaksmyndighet etter 15. mars 2020.

I andre tilfeller kan en utlending gis rett til innreise dersom særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn.

Utlendinger som kommer til Norge eller har reist til Norge i strid med lovgivningen, kan bortvises.

For utlendinger med oppholdstillatelse etter utlendingsloven kan også adgangen til innreise utsettes inntil videre.

Unntak fra innreiserestriksjonene

Det er gjort viktige unntak fra innreiserestriksjonene i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Se oversikt nedenfor.

Unntak for utlendinger omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen mv.
EØS-borgere og borgere av Sveits er gitt adgang til innreise eksempelvis dersom de er grensearbeidere, arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende etter utlendingsloven § 112 første ledd bokstav a. Les mer om hvilke EØS-borgere og borgere av Sveits som gis adgang til innreise til Norge.

Unntak for innreise fra enkelte land og områder
Det er gjort unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som reiser fra enkelte land og områder. Det er eksempelvis gjort unntak for utlendinger som:

Unntak fra innreiserestriksjoner i andre tilfeller
Det finnes også enkelte typetilfeller som gir en utlending rett til innreise til Norge. Eksempler på dette er utlending som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag. Få en fullstendig oversikt her.

Unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger med oppholdstillatelse i Norge
Enkelte utlendinger med konkrete oppholdstillatelser kan ha rett til innreise som en følge av oppholdstillatelsen. Dette gjelder eksempelvis utlendinger med oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid. Få en fullstendig oversikt over hvilke oppholdstillatelser som kan gi rett til innreise.

Hvem skal i karantene ved ankomst til Norge?


Hovedregelen er at personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge, jf. § 5 i FOR-2020-03-27-470. Det betyr at personen skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Man kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Det er gjort noen unntak fra karanteneplikten. Disse gjennomgås nedenfor.

 

Unntak fra karanteneplikt for personer som stiger på og av norske fartøy i Norge

Det er gjort unntak for karanteneplikten for personer som stiger på og av norske fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser.


Unntak fra karanteneplikt for enkelte land og områder i Norden

Det er gjort unntak for karanteneplikt for personer som er bosatt i områder i Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland eller Åland og ankommer Norge. Tilsvarende gjelder for personer bosatt i Norge som besøker disse områdene, og returnerer til Norge.

Det er også gjort unntak fra karanteneplikten for personer som bor i områder nevnt over, og som kjører gjennom områder i Sverige som ikke er unntatt karanteneplikt, dersom de

  • reiser i eget kjøretøy på vei til eller fra Norge
  • er på vei til eller fra et område som er nevnt i første ledd
  • ikke overnatter i området
  • oppfyller kravene tila vstand og god smittehygiene under reisen
Unntak fra karanteneplikt for personer som ankommer Norge

Det er gjort unntak fra karanteneplikten for enkelte typetilfeller. Eksempler på slike typetilfeller som er unntatt fra karanteneplikten er personer som krysser grensen til Norge fra områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt, jf. covid-19-forskriften § 5, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted og mens de er i arbeid. Det er viktig å merke seg at unntaket ikke gjelder for personer som er på gjennomreise fra områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt.

Det er også gjort unntak for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av dette unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Få en oversikt over alle typetilfellene som er unntatt fra karanteneplikten:

- Unntak fra karanteneplikt for personer som ankommer Norge (lovdata.no)
- Unntak for internasjonale delegasjoner (lovdata.no)