Innhold

Brexit: Ansettelse og videreføring av ansettelsesforhold for britiske statsborgere

fly europanytt

Foto: Pixabay.

Frem til 31. desember 2020 kan britiske borgere velge om de vil ha en EØS-tillatelse i Norge, eller få en ordinær arbeidstillatelse (dersom vilkårene er oppfylt). Britiske borgere som ankommer Norge etter 31. desember 2020 kan kun følge det ordinære sporet. Nedenfor gis en oversikt over de viktigste utgangspunktene, både når det gjelder oppholdstillatelse og britiske arbeidstakeres rett til dagpenger, sykepenger og omsorgspenger.

Oppholdstillatelse

Frem til 31. desember 2020: Videreføring av EØS-tillatelse for britiske borgere

Etter at Storbritannia gikk ut av EU/EØS, har det eksistert en overgangsordning som medfører at britiske borgere fortsatt har hatt mulighet til å ta opphold i Norge i kraft av EØS-regelverket. Ettersom overgangs-ordningen snart utløper, bør britiske borgere som nylig har flyttet til Norge, eller som bosetter seg her innen 31. desember 2020 gjøre følgende:

1) Melde flytting til Norge
2) Søke om skattekort dersom de skal arbeide her
3) Sikre seg et registreringsbevis som bekrefter at politiet har registrert den britiske borgeren i Norge

Registreringsbevis krever oppmøte hos politiet, hvor det kan være lang ventetid. Britiske borgere som er bosatt i Norge og skal utenlands, og ikke har registreringsbevis, kan alternativt bestille bostedsattest fra skatteetaten for å dokumentere at de er bosatt i Norge før over¬gangsordningen utløper.

Tillatelser kan videreføres etter at overgangsordningen er utløpt, så lenge man er registrert innen 31. desember 2020. Merk også at dersom den britiske borgeren er ansatt i et selskap som er etablert i et annet EU-/EØS-land, og skal gjøre et midlertidig oppdrag for dette selskapet i Norge, kan den britiske borgeren også etter 31. desember 2020 arbeide i Norge uten oppholdstillatelse.

Fra 1. januar 2021: Utlendingslovens ordinære regler vil gjelde for britiske borgere

Britiske borgere kan allerede i dag søke tillatelse iht. utlendingslovens ordinære regelverk. Britiske borgere som ankommer Norge fra og med 1. januar 2021 må følge dette regelverket, og arbeidsgivere må forvisse seg om at tillatelse foreligger. Ettersom det er visumfrihet for britiske borgere, kan de fortsatt reise inn til Norge, og som regel kan søknad om oppholds¬tillatelse fremsettes fra Norge.

Britiske borgere som vil jobbe i Norge må, fra 1. januar 2021, søke om en oppholdstillatelse for arbeid, typisk som faglært eller selvstendig næringsdrivende. Det finnes også andre kategorier tillatelser for eksempelvis sjøfolk, opplæring og forskning mv. Etter tre år med oppholdstillatelse for arbeid, kan det søkes om permanent oppholdstillatelse.

Merk likevel at ikke alle tillatelsene danner grunnlag for permanent opphold, slik som for eksempel tillatelse til sesongarbeid, eller arbeid som praktikant eller forsker. For visse kortvarige oppdrag i Norge vil det ikke være krav om tillatelse. Dette vil typisk gjelde ansatte i internasjonale selskap som har oppdrag i Norge; få en oversikt her.

Når det for eksempel søkes om oppholdstillatelse som faglært, må utdanning eller særlig kompetanse dokumenteres, og det må foreligge et arbeidstilbud. Den britiske borgerens kompetanse må være relevant for stillingen. Lønns- og arbeidsvilkår må være i samsvar med det som er vanlig for det aktuelle yrket. Saksbehandlingstiden kan variere (men det kan gis rett til tidlig arbeidsstart), se for øvrig UDIs informasjonsside til arbeidsgivere her.

 

Trygderettigheter

Trygderettigheter for britiske statsborgere før og etter 1. januar 2021

Trygderettigheter i Norge avhenger av medlemskap i folketrygden.

De to vanligste grunnlagene for medlemskap i folketrygden er at en er bosatt i Norge, eller at en er arbeidstaker i Norge eller på den norske delen av kontinentalsokkelen. Dette innebærer at mange av reglene vil være de samme for britiske borgere som bor og arbeider i Norge, også etter 31. desember 2020.
Det er et vilkår for å motta norske trygdeytelser at en har lovlig opphold i Norge.

Det er framforhandlet en internasjonal avtale som skal sikre at britiske borgere som allerede har etablert seg i Norge før 1. januar 2021, langt på vei opprettholder de samme rettighetene som før Storbritannia trådte ut av EU. Britiske statsborgere som etablerer seg i Norge fra 1. januar 2021, vil få samme rettig-heter som andre tredjelandsborgere.

Sykepenger

Vilkår for å ha rett til sykepenger er at arbeidstaker:

 1.  er medlem av folketrygden
 2. har vært i arbeid minst fire uker umiddelbart før en ble syk
 3. ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade
 4. taper pensjonsgivende inntekt som følge av at en ikke kan arbeide
 5. har hatt en inntekt over et visst minimum (1/2 G) i Norge

De samme reglene vil gjelde for britiske borgere med oppholdstillatelse i Norge før og etter 1. januar 2021.

Les mer om sykefravær og sykepenger

 
Omsorgspenger

Vilkår for rett til omsorgspenger er at arbeidstaker

 1. er medlem av folketrygden
 2. har omsorg for et barn under 12 år (i særlige tilfeller under 18 år)
 3. har vært i arbeid minst fire uker umiddelbart før en ble syk
 4. taper pensjonsgivende inntekt ved fravær fra arbeidet på grunn av et barns eller barnepassers sykdom
 5. har hatt en inntekt over et visst minimum (1/2 G) i Norge. Inntektsgrensen gjelder ikke for omsorgspenger fra arbeidsgiver.

De samme reglene vil gjelde for britiske borgere med oppholdstillatelse i Norge før og etter 1. januar 2021.

Les mer om omsorgspenger

 
Dagpenger under permittering

Vilkår for dagpenger ved permittering er at arbeidstaker

 1. er medlem av folketrygden
 2. har blitt permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
 3. har tapt arbeidsinntekt på grunn av arbeidsløshet
 4. oppfyller minstekravet til arbeidsinntekt og arbeidstidsreduksjon
 5. er arbeidssøkende og villig til å ta imot jobbtilbud
 6. oppfyller kravet om melde- og møteplikt
 7. ikke har passert 67 år

De samme reglene vil gjelde for britiske borgere med oppholdstillatelse i Norge før og etter 1. januar 2021, med ett unntak: Personer som har oppholdstillatelse for å arbeide som faglært i Norge vil normalt kun ha arbeidstillatelse for én bestemt arbeidsgiver, og anses derfor ikke å være reelle arbeids¬søkere i Norge ved arbeidsledighet. Derfor oppfyller denne gruppen ikke vilkårene for dagpenger.

Merk at både når det gjelder sykepenger, omsorgspenger og dagpenger gjelder det for tiden spesialregler som følge av covid-19-pandemien. Nav har oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder på denne siden.

Få en oversikt over aktuelle lovendringer for arbeidsgivere.