Innhold

Arbeidstid

På denne siden finner du informasjon om arbeidstid, overtid, lovpålagte pauser, gjennomsnittsberegning av arbeidstiden mv.

Would you like this content in other languages?

Use the browser Google Chrome and choose your language. 

How to translate webpages in Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

 1. Korona

  Arbeidstid og korona

  Koronakrisen har for mange virksomheter medført økt fravær blant de ansatte grunnet karantene, sykdom eller omsorg for barn. Andre virksomheter opplever økt etterspørsel etter varene de produserer, eller tjenestene de leverer. Denne situasjonen kan medføre behov for å utvide arbeidstidsordninger eller utvidet bruk av overtid for ansatte som er på jobb.

 2. Hvor lang arbeidstid har vi i Norge?

  Arbeidstid reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Loven setter grenser for arbeidstid som ikke skal overstiges. Loven fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til maksimalt 40 timer per uker.

 3. Når er reisetid arbeidstid?

  Reiser til og fra jobb er normalt ikke arbeidstid, men det kan oppstå unntak. For at reisetiden skal kunne anses som arbeidstid må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

 4. Overtid: Hvor mye er tillatt?

  Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".

 5. Lovfestet krav om pauser

  I henhold til Arbeidsmiljølovens § 10-9 har arbeidstaker krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer.

 6. Lovfestet krav om hviletid

  Det er kravet til daglig og ukentlig hviletid som setter begrensningene for hvor mye arbeidstaker kan arbeide i løpet av 24 timer (døgn) og i løpet av en sjudagersperiode (uke).

 7. Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

  Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

 1. Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

  Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

 2. Avvikende arbeidstidsordninger

  Ved passivt arbeid eller beredskapsvakt tillates lengre daglig og ukentlig arbeidstid. Innenfor bo- og behandlingskollektiver for unge med rus-/adferdsproblemer, er det mulig å fravike bestemmelsene om maksimal daglig og ukentlig arbeidstid.

 3. Arbeidstid og lønn på røde dager

  Her får du oversikt over alle helligdager og hvordan arbeidstid og eventuelt lønn reguleres på røde dager og 1. og 17. mai.