Innhold

Arbeidstid, skift og turnus

Gjennomsnittsberegning, pauser, hviletid, definisjoner og særordninger.

 1. Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

  Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

 2. Lovfestet krav om hviletid

  Det er kravet til daglig og ukentlig hviletid som setter begrensningene for hvor mye arbeidstaker kan arbeide i løpet av 24 timer (døgn) og i løpet av en sjudagersperiode (uke).

 3. Lovfestet krav om pauser

  I henhold til Arbeidsmiljølovens § 10-9 har arbeidstaker krav på minst en pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer. Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halv time.

 1. Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

  Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

 2. Rett til redusert arbeidstid?

  En del arbeidstakere kan ha behov for og rett til redusert arbeidstid - av ulike grunner. Noen ganger skyldes det helseproblemer, andre ganger småbarn eller andre omsorgsoppgaver.

 3. Avvikende arbeidstidsordninger

  Ved passivt arbeid eller beredskapsvakt tillates lengre daglig og ukentlig arbeidstid. Innenfor bo- og behandlingskollektiver for unge med rus-/adferdsproblemer, er det mulig å fravike bestemmelsene om maksimal daglig og ukentlig arbeidstid.

Gode kjøreregler for skift

Skiftbytte bør finne sted 07.00 – 15.00 – 23.00

Rotasjon: Skiftplanen bør rotere med klokka (formiddag – ettermiddag – natt)

Skiftplanen bør ikke ha flere enn tre nattskift etter hverandre

Det bør være minst 24 timers fri etter siste nattskift

Lengden på skiftet bør ikke overstige åtte timer

Springskift bør unngås

Regelmessige perioder med sammenhengende fri skal prioriteres fremfor oppsamling i lange friperioder