Innhold

Arbeidstid

På denne siden finner du informasjon om arbeidstid, overtid, lovpålagte pauser, gjennomsnittsberegning av arbeidstiden mv.

 1. Hvor lang arbeidstid har vi i Norge?

  Arbeidstid reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Loven setter grenser for arbeidstid som ikke skal overstiges. Loven fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til maksimalt 40 timer per uker.

 2. Når er reisetid arbeidstid?

  Utgangspunktet er at reise til og fra jobb ikke er arbeidstid. Det kan likevel oppstå unntak. For at reisetid skal kunne anses som arbeidstid må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

 3. Overtid: Hvor mye er tillatt?

  Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".

 1. Lovfestet krav om hviletid

  Det er kravet til daglig og ukentlig hviletid som setter begrensningene for hvor mye arbeidstaker kan arbeide i løpet av 24 timer (døgn) og i løpet av en sjudagersperiode (uke).

 2. Lovfestet krav om pauser

  I henhold til Arbeidsmiljølovens § 10-9 har arbeidstaker krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer.

 3. Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

  Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

 1. Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

  Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

 2. Avvikende arbeidstidsordninger

  Ved passivt arbeid eller beredskapsvakt tillates lengre daglig og ukentlig arbeidstid. Innenfor bo- og behandlingskollektiver for unge med rus-/adferdsproblemer, er det mulig å fravike bestemmelsene om maksimal daglig og ukentlig arbeidstid.

 3. Arbeidstid og lønn på røde dager

  Her får du oversikt over alle helligdager og hvordan arbeidstid og eventuelt lønn reguleres på røde dager og 1. og 17. mai.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema