Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

Refleksjonen av en byggekran ses i vinduet til et kontorbygg. Foto.

Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden gir adgang til en annen fordeling av arbeidstiden. Det innebærer i praksis at den enkelte arbeidstaker kan jobbe mer i perioder mot tilsvarende kortere dager i andre perioder. Se arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-5. 

Ikke overtid

Arbeidstiden må i gjennomsnitt ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid.

Fleksitid er en form for gjennomsnittsberegning. I arbeidsmiljøloven § 10-2 (3) er fleksibel arbeidstid gitt som en rettighet for den enkelte arbeidstaker, forutsatt at det ikke innebærer en vesentlig ulempe for virksomheten.

Ved gjennomsnittsberegning vil altså det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert med tilsvarende fri en annen periode. Fordi den totale alminnelige arbeidstiden ikke økes ved gjennomsnittsberegning, er ikke regelverket om overtid relevant. Definisjonen på overtid er arbeidstid ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid. Kort oppsummert: Arbeidstiden økes i perioder hvor det er stor arbeidsmengde, uten at arbeidet anses som overtid, mot økt fritid i perioder med mindre aktivitet i virksomheten.

Loven begrenser adgangen til å gjennomsnittsberegne arbeidstid. Begrunnelsen for dette er særlig at det anses skadelig å arbeide for lange dager over for lang tid. Det stilles dessuten som vilkår at en slik ordning er skriftlig avtalt på bedriften eller at det er gitt tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Individuell avtale med arbeidstaker

Skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning kan inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den alminnelige arbeidstiden kan ikke overstige:

  • 10 timer i løpet av 24 timer
  • 48 timer i løpet av syv dager

Den maksimale perioden for gjennomsnittsberegning er 52 uker.

Det er tillatt å gjennomsnittsberegne grensen på 48 timer i løpet av syv dager over en periode på åtte uker. Ved slik gjennomsnittsberegning kan den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 50 timer i noen enkelt uke. Tariffavtaler kan sette snevrere rammer for hva det kan inngås avtale om. 

Avtale med tillitsvalgte

Skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan dessuten inngås med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift. Den alminnelige arbeidstiden i en slik avtale kan ikke overstige:

  • 12,5 timer i løpet av 24 timer
  • 48 timer i løpet av syv dager

Grensen for ukentlig arbeidstid på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Ved slik gjennomsnittsberegning er det ikke tillatt med alminnelig arbeidstid som overstiger 54 timer i noen enkelt uke.

Den maksimale perioden for gjennomsnittsberegning er 52 uker.

Ved inngåelse av avtale som innebærer at den alminnelige arbeidstiden overstiger 10 timer i løpet av 24 timer, skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. 

Tillatelse fra arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan etter søknad samtykke til at den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes over en periode på 26 uker. Ved slikt samtykke er grensen for den samlede arbeidstiden:

  • 13 timer i løpet av 24 timer
  • 48 timer i løpet av syv dager

Begrensningen på 48 timer i løpet av syv dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Ordningen skal på forhånd være drøftet med de tillitsvalgte. Referat fra drøftingene og utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden til Arbeidstilsynet.

For helse- og omsorgsarbeid og vakt- og overvåkningsarbeid kan Arbeidstilsynet dessuten samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker grensen på 13 timer dersom arbeidet helt eller delvis er av passiv karakter.

Les mer om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, og se eksempler på tillatelser fra arbeidstilsynet her.

Her kan du sende søknad til Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

 

Tre spørsmål om gjennomsnittsberegning

Kan uorganiserte arbeidstakere omfattes av avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med tillitsvalgte?

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden gir adgang til en annen fordeling av arbeidstiden. Det innebærer i praksis at den enkelte arbeidstaker kan jobbe mer i perioder mot tilsvarende kortere dager i andre perioder. 

Les mer om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan inngås med tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter. Slike avtaler kan også gjøres gjeldende overfor uorganiserte. Vilkåret er at de uorganiserte arbeidstakerne arbeider innenfor det området avtalen gjelder for, og at et flertall av de ansatte er bundet av avtalen. Se arbeidsmiljøloven § 10-12 (5). Det inngås derfor gjerne egne avtaler for henholdsvis funksjonærer og arbeidere/operatører. Ved beregningen av flertallet, regnes også midlertidig ansatte med.

Vær oppmerksom på at den enkeltes arbeidsavtale kan inneholde begrensende arbeidstidsbestemmelser. Det kan medføre at avtalen om gjennomsnittsberegning med tillitsvalgte ikke kan gjøres gjeldende overfor den uorganiserte arbeidstakeren.

Hvordan gjennomsnittsberegne arbeidstiden for en sesongansatt?

Dersom arbeidstakeren er sesongansatt (midlertidig ansatt) må gjennomsnittsberegningen i sin helhet skje innenfor varigheten av ansettelsesforholdet.

Hvordan gjennomsnittsberegne arbeidstiden hvis arbeidstaker har ferie eller er syk?

Perioder med betalt ferie og perioder med sykefravær tas ikke med, eller er nøytrale, i forhold til beregningen av gjennomsnittet. Disse periodene trekkes altså ut av gjennomsnittsberegningen eller settes som gjennomsnittet, f.eks. 37,5 timer pr. uke.