Innhold

Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

Refleksjonen av en byggekran ses i vinduet til et kontorbygg. Foto.

Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

Gjennomsnittsberegning gir adgang til en annen fordeling av arbeidstiden, som innebærer at den enkelte arbeidstaker kan jobbe mer i perioder, mot tilsvarende kortere i andre perioder, se Arbeidsmiljølovens §§ 10-4 og 10-5. 

Ikke overtid

Arbeidstiden må i gjennomsnitt ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Fleksitid er en form for gjennomsnittsberegning. I Arbeidsmiljølovens § 10-2 (3) er fleksibel arbeidstid gitt som en rettighet for den enkelte arbeidstaker, forutsatt at det ikke innebærer en vesentlig ulempe for virksomheten.

Ved gjennomsnittsberegning vil altså det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode. Fordi den totale alminnelige arbeidstiden ikke økes ved gjennomsnittsberegning, er ikke regelverket om overtid relevant. Definisjonen på overtid er arbeidstid ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid. Kort oppsummert: Arbeidstiden økes i perioder hvor det er stor arbeidsmengde, uten at arbeidet anses som overtid, mot økt fritid i perioder med mindre aktivitet i virksomheten.

Maksgrensen

Loven begrenser adgangen til å gjennomsnittsberegne arbeidstid. Begrunnelsen for dette er særlig at det anses skadelig å arbeide for lange dager over for lang tid. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan for en periode på 52 uker inngå skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning. Den alminnelige arbeidstiden kan i denne perioden ikke overstige 10 timer pr. 24 timer og 48 timer pr. sju dager.

Det er tillatt å gjennomsnittsberegne den nevnte grensen på 48 timer i løpet av sju dager over en periode på åtte uker. Ved slik gjennomsnittsberegning kan den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 50 timer i noen enkelt uke. Tariffavtaler kan sette snevrere rammer for hva det kan inngås avtale om. Det er viktig å huske på at slik avtale ikke kan inngås med en som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag etter Arbeidsmiljølovens § 14-9 nr. 1 f).

Avtale med tillitsvalgte

Skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan dessuten inngås med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift for en periode på maksimalt 52 uker. Den alminnelige arbeidstiden i en slik avtale kan ikke overstige 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen for ukentlig arbeidstid på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Ved slik gjennomsnittsberegning er det ikke tillatt med alminnelig arbeidstid som overstiger 54 timer i noen enkelt uke

Tillatelse fra arbeidstilsynet

Videre kan Arbeidstilsynet samtykke til utvidede rammer for den alminnelige arbeidstiden for en periode på 26 uker. Ved slikt samtykke er grensen for den samlede arbeidstiden 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Arbeidsmiljøloven bestemmer at begrensningen om 48 timer pr. sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Ordningen skal på forhånd være drøftet med de tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet kan også i særlige tilfeller, etter søknad, samtykke til at den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes over en periode på 26 uker. Før arbeidstilsynet treffer en avgjørelse, skal arbeidstidsordningen drøftes med de tillitsvalgte, og referat fra drøftelsene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. Les mer om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, og se eksempler på tillatelser fra arbeidstilsynet her.

Tre spørsmål om gjennomsnittsberegning

Hvordan gjennomsnittsberegne for en sesongansatt?

Dersom arbeidstakeren er sesongansatt (midlertidig ansatt) må gjennomsnittsberegningen i sin helhet skje innenfor varigheten av ansettelsesforholdet.

Hvordan gjennomsnittsberegne hvis arbeidstaker har ferie eller er syk?

Perioder med betalt ferie og perioder med sykefravær tas ikke med, eller er nøytrale, i forhold til beregningen av gjennomsnittet. Disse periodene trekkes altså ut av gjennomsnittsberegningen eller settes som gjennomsnittet, f.eks. 37,5 timer pr. uke.