Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvor lang arbeidstid har vi i Norge?

Kvinne står i døren til egen bedrift.

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker skal stå til disposisjon for arbeidsgiver.

Arbeidstid reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Loven setter grenser for arbeidstid som ikke skal overstiges. Loven fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til maksimalt 40 timer per uker.

Arbeid utover de angitte rammene for alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Det er ikke noe i veien for å avtale kortere arbeidstid. Dette er gjort i de fleste tariffavtaler, der normal ukentlig arbeidstid ofte er satt til 37,5 timer.

Merk at det kan gjøres unntak fra de fleste arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling.

Grunnbegreper i loven 
 • Arbeidstid: Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. 
 • Arbeidsfri: Den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. 
 • Overtid: Arbeid ut over lovens grenser for alminnelig arbeidstid. 
 
Alminnelig arbeidstid

Regelen om alminnelig arbeidstid følger av arbeidsmiljøloven § 10-4. Alminnelig arbeidstid må ikke overstige:

 • 9 timer i løpet av 24 timer
 • 40 timer i løpet av sju dager

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstakeren å jobbe mer enn 9 timer per dag, og 40 timer i løpet av en uke, innenfor alminnelig arbeidstid. Merk at de fleste tariffavtaler fastsetter normalarbeidstiden til 37,5 timer per uke. Arbeidstaker kan likevel pålegges å arbeide overtid. Les mer om dette nedenfor. 

Fra dette utgangspunktet gjelder det enkelte unntak: Hvis arbeidet er av passiv karakter eller arbeidstaker har beredskapsvakt, kan arbeidstiden forlenges.

For mer belastende arbeidstidsordninger, for eksempel ulike skift- og turnusordninger, er grensene for den alminnelige arbeidstiden lavere. Les mer om dette nedenfor. 

Arbeidsmiljøloven åpner også for at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Dette innebærer at arbeidstakeren jobber lenger enn de vanlige grensene for alminnelig arbeidstid i noen perioder mot tilsvarende mindre i andre. I gjennomsnitt skal arbeidstiden være innenfor de fastsatte grensene i lov og tariffavtale. 

Mer belastende arbeidstid

Enkelte arbeidstakere har en mer belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt-, og hyppig søndagsarbeid. Det er blant annet snakk om arbeidstakere i virksomheter med døgnkontinuerlig drift, og/eller der virksomheten er åpen i helgene, og det derfor er behov for bemanning på mer ubekvemme tidspunkter. 

For disse arbeidstakerne er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid:

 • 38 timer i løpet av syv dager for følgende arbeid:
  1. døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, eller
  2. arbeid på to skift eller sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helligdager, eller
  3. arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, eller
  4. arbeid som hovedsakelig drives om natten
 • 36 timer i løpet av syv dager for følgende arbeid:
  1. helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, eller
  2. arbeid under jord i gruver, tunneldrift og utsprengning av bergrom under jord

Søndagsarbeid er arbeid som utføres i tidsrommet fra 18:00 lørdag kveld til 22:00 søndag kveld. Nattarbeid er alt mellom kl. 21:00 og 06:00. 

Merk at tariffavtalene som oftest fastsetter kortere arbeidstid enn loven også for disse gruppene av arbeidstakere. 

 

Overtid

Reglene om overtid følger av arbeidsmiljøloven § 10-6. Arbeid utover avtalt arbeidstid (f. eks 37,5 timer i uken) kan ikke gjennomføres uten at det foreligger særlig og tidsavgrenset behov for det. 

 Det er likevel først når arbeidet varer utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid at det overskytende regnes som overtidsarbeid i lovens forstand. 

Hovedregelen er at slikt overtidsarbeid ikke skal overstige: 

 • ti timer i løpet av syv dager
 • 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker
 • 200 timer innenfor en periode på 52 uker 

 

Er din virksomhet bundet av tariffavtale?

I tariffbundne virksomheter kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om overtidsarbeid som fraviker lovens hovedregel. Det kan avtales overtidsarbeid på inntil: 

 • 20 timer i løpet av syv dager
 • 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker
 • 300 timer innenfor en periode på 52 uker 

 

Tillatelse fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan også i særlige tilfeller, etter søknad, tillate samlet overtidsarbeid som fraviker lovens hovedregel. Arbeidstilsynet kan tillate samlet overtidsarbeid på inntil:

 • 25 timer i løpet av syv dager
 • 200 timer i løpet av en periode på 26 uker

Før Arbeidstilsynet treffer en avgjørelse, skal overtidsarbeidet drøftes med de tillitsvalgte, og referat fra drøftelsene vedlegges søknaden. 


Les mer om søknad om utvidet overtidsarbeid på Arbeidstilsynets nettsider

 

Maksimumsgrense for samlet arbeidstid

Maksimumsgrense for arbeidstid er den alminnelige arbeidstid pluss overtidsarbeidet. Denne maksimumsgrensen skal som hovedregel ikke overstige:

 • 13 timer i løpet av 24 timer
 • 48 timer i løpet av syv dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker.

Virksomheter med tariffavtale kan inngå avtale med tillitsvalgte om unntak fra maksgrensen på samlet arbeidstid på 13 timer i løpet av 24 timer, men den samlede arbeidstiden skal ikke overstige: 

 • 16 timer i løpet av 24 timer

Ved å gjennomsnittsberegne både alminnelig arbeidstid og overtid, kan samlet arbeidstid i løpet av en uke bli ganske høy, likevel slik at timeantallet ikke kan overstige:

 • 69 timer i løpet av en uke

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.