Innhold

Hvor lang arbeidstid har vi i Norge?

Kvinne står i døren til egen bedrift.

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker skal stå til disposisjon for arbeidsgiver.

Arbeidstid reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Loven setter en øvre grense for arbeidstid som ikke skal overstiges. Arbeid utover den alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Det er ikke noe i veien for å avtale kortere arbeidstid, noe som er gjort i de fleste tariffavtaler hvor ukentlig arbeidstid ofte er satt til 37,5 timer.

Merk at det kan gjøre unntak fra de fleste arbeidstidsreglene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling.

Grunnbegreper
 • Alminnelig arbeidstid: Arbeidstid er den tiden arbeidstaker skal stå til disposisjon for arbeidsgiver. Alminnelig arbeidstid beskriver en øvre grense for arbeidstid som ikke skal overstiges.
 • Overtid: Alt arbeid som kommer i tillegg til den alminnelige arbeidstid.
 • Belastende arbeidstid: Arbeid som utføres på ugunstige tider av døgnet. For eksempelet nattarbeid, helgearbeid, eller turnus slik at man ikke har en fast arbeidstid hver dag, men arbeidstiden rullerer.
 • Tariffavtale: Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale kan arbeidsmiljølovens regler på enkelte områder fravikes.

Alminnelig arbeidstid

Regelen om alminnelig arbeidstid følger av arbeidsmiljøloven § 10-4. Alminnelig arbeidstid må ikke overstige:

 • 9 timer i løpet av 24 timer
 • 40 timer i løpet av sju dager

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstakeren å jobbe mer enn 9 timer per dag, og 40 timer i løpet av en uke, innenfor den vanlige arbeidstiden. Man kan imidlertid pålegge arbeidstakere å jobbe overtid, se eget punkt nedenfor.

Fra dette utgangspunktet gjelder det enkelte unntak: hvis arbeidet er av passiv karakter eller du er beredskapsvakt kan arbeidstiden forlenges.

For mer belastende arbeidstidsordninger, for eksempel ulike skift- og turnusordninger, er grensene for den alminnelige arbeidstiden lavere, se nedenfor.

Arbeidsmiljøloven åpner også for at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Dette innebærer at arbeidstakeren jobber lenger i noen perioder og tilsvarende mindre i andre.

Belastende arbeidstid

Enkelte arbeidstakere har en mer belastende arbeidstidsordning. For eksempel skift-, turnus, - natt, og søndagsarbeid. Det er snakk virksomheter hvor driften går sammenhengende døgnet rundt, eller hvor virksomheten er åpen i helger, og derfor har et behov for bemanning utover vanlig arbeidstid. For disse arbeidstakerne gjelder det egne regler om alminnelig arbeidstid:

 • 9 timer i løpet av 24 timer
 • 38 timer i løpet av en uke.

Det som kjennetegner denne gruppen arbeidstakere er at de gjerne må jobbe natt eller søndager. Søndagsarbeid er arbeid om utføres i tidsrommet fra 18:00 lørdag kveld, til 22:00 søndag kveld. Nattarbeid er alt arbeid mellom kl. 21:00 og 06:00.

 

Overtid

Arbeid utover avtalt arbeidstid (kan f. eks være 37,5 timer i uken eller 40 timer i uken som den alminnelige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven § 10-4), kan ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Det er imidlertid først når arbeidet varer ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid at det overskytende regnes som overtidsarbeid i lovens forstand.

Hovedregelen er at overtid ikke skal overstige ti timer i løpet av syv dager, 25 timer i fire sammenhengende uker, og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Er din virksomhet bundet av tariffavtale?

I så fall kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om overtidsarbeid som fraviker lovens hovedregel. Det kan avtales overtidsarbeid for inntil 20 timer i løpet av syv dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker. samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker. 

Tillatelse fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan også i særlige tilfeller, etter søknad, tillate samlet overtidsarbeid som fraviker lovens hovedregel. Arbeidstilsynet kan tillate samlet overtidsarbeid på inntil 25 timer i løpet av syv dager, og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Før arbeidstilsynet treffer en avgjørelse, skal overtidsarbeidet drøftes med de tillitsvalgte, og referat fra drøftelsene vedlegges søknaden. 

Les mer om søknad om utvidet overtidsarbeid på Arbeidstilsynets nettsider

 

Maksimumsgrense for samlet arbeidstid

Maksimumsgrense for arbeidstid er den alminnelige arbeidstid pluss overtidsarbeidet. Denne maksimumsgrensen skal som hovedregel ikke overstige:

 • 13 timer i løpet av 24 timer
 • 48 timer i løpet av syv dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker.

Virksomheter med tariffavtale kan inngå avtale  med tillitsvalgte om unntak fra maksgrensen på samlet arbeidstid på 13 timer i løpet av 24 timer, men den samlede arbeidstiden skal ikke overstige: 

 • 16 timer i løpet av 24 timer

Ved å gjennomsnittsberegne både alminnelig arbeidstid og overtid, kan samlet arbeidstid i løpet av en uke bli ganske høy, dog slik at timeantallet ikke kan overstige:

 • 69 timer i løpet av en uke

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.