Innhold

Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

Tenkende mann på kontor. Foto.

Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

 "Ledende" eller "særlig uavhengig"?

Etter § 10-12 første og andre ledd er det to kategorier ansatte som står i en særstilling når det gjelder arbeidstid. Det må legges til at også disse gruppene har krav på vern mot uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og sikkerheten skal ivaretas.

Den første gruppen er arbeidstaker i ledende stilling. Noen stillinger kan være åpenbart "ledende", som direktører eller daglig leder, men på mellomledernivå kan det ofte være mer utydelig. Når man skal vurdere hvorvidt en stilling er å anse som ledende, er dette de momentene du skal vurdere:

  • Har arbeidstakeren et større ansvar enn andre ansatte? Personalansvar?
  • Kan arbeidstakeren delegere sine arbeidsoppgaver til noen?
  • Kan arbeidstakeren i særlig grad treffe avgjørelser på vegne av virksomheten? Har arbeidstakeren fullmakt til å inngå forpliktende avtaler på vegne av virksomheten?
  • Kan arbeidstakeren selv avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats?
  • Kan arbeidstakeren selv bestemme sin arbeidstid? 

Jo flere av disse spørsmålene som besvares med et ja, jo mer taler for at stillingen er "ledende".

Den andre gruppen som står i en særstilling er arbeidstakere i "særlig uavhengig stilling". På samme måte som med "ledende" stilling må man her foreta en helhetsvurdering av stillingens karakter.

Relevante momenter ved avgjørelsen av om en arbeidstaker skal regnes for å inneha en særlig uavhengig stilling er:

  • Har arbeidstakeren en overordnet og selvstendig stilling?
  • Har arbeidstakeren myndighet til å treffe selvstendige avgjørelser?
  • Kontrollerer arbeidstakeren sin egen arbeidstid eller er han eller hun underlagt fast kontroll?
Yrkesgrupper med særlige behov

 I tillegg til "ledende" og "særskilt uavhengige" ansatte, er det enkelte typer arbeid som helt eller delvis er særskilt unntatt fra de vanlige arbeidstidsreglene. Dette gjelder sjåfører og andre innen vegtransport, for arbeidstakere ved institusjoner og arbeidstakere som utfører arbeid i eget eller andres hjem. Unntak er også gjort for polititjenestemenn, arbeid ved utenriksstasjoner og kommunalt brannvesen. Det er gitt egne regler om arbeidstid for arbeid utført av personer under 18 år.

Store fagforeninger

Dersom man har en tariffmotpart – en fagforening – som har mer enn 10.000 medlemmer, har motparten såkalt "innstillingsrett".  Det betyr at det kan inngås avtaler som avviker fra de fleste av reglene i Arbeidsmiljølovens kapittel 10. Bestemmelsen står i Arbeidsmiljølovens § 10-12 fjerde ledd, og kalles derfor ofte ti-tolv-fire-avtaler.

Dette er en unik fleksibilitetsbestemmelse, og med hjemmel i denne paragrafen inngås de fleste avtaler om rotasjonsordninger. 

Særlig samtykke fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan etter § 10-12 (6) og (7) kan gi samtykke til enkelte fravikende arbeidstidsordninger innenfor helse- og omsorgsarbeid, vakt- og overvåkningsarbeid og ved nærmere beskrevne pendlersituasjoner.