Innhold

Spørsmål og svar om plassering av ferien

Fritidsbåter ankret opp i en stille bukt i Austevoll.

Når ferien først er fastsatt, skal det sterke grunner til for at arbeidsgiver ensidig kan endre ferien.

Få svar på dine spørsmål om avvikling av ferie. Når må ferien fastsettes, kan man legge ferien til oppsigelsestiden, og mye mer.

Om plassering av ferien

Har arbeidstaker i turnus krav på at ferien ikke legges til friperioden?

Nei – Ferieloven sikrer ikke den enkelte en viss mengde faktisk arbeidsfri - kun at vedkommende får ferie eller fri et bestemt antall virkedager. Det fremgår klart av ferieloven § 5 (1) at virkedager i ferien går til fradrag i det totale antallet, selv om arbeidstaker uansett ville hatt arbeidsfri.

Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at arbeidstaker som får lagt ferien til perioder hvor vedkommende uansett ville hatt fri etter sin individuelle arbeidstidsordning, normalt vil få større arbeidsinntekt det ferieåret.

Det finnes også enkelte tariffavtaler som regulerer dette spørsmålet. Vær oppmerksom på at det generelle feriebilaget som er en del av de fleste overenskomster innen NHO-området, fastlegger at den tariffestede ferien ("femte ferieuke") for skiftarbeidere skal plasseres på arbeidsdager, jf. feriebilaget del B punkt 7.

Kan arbeidstaker nekte ferie pga. manglende opptjening av feriepenger?

En arbeidstaker kan motsette seg å avvikle ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien. Dette gjelder likevel ikke hvis bedriften helt eller delvis innstiller driften i ferien, se ferieloven § 5 (5).

Arbeidstaker må selv gi beskjed dersom vedkommende ikke ønsker full ferie. Arbeidsgiver har ingen aktivitets- eller undersøkelsesplikt.

Hvor lang tid i forveien må ferien fastsettes?

Arbeidstaker har krav på å få underretning om ferien så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien tas, med mindre særlige grunner er til hinder for det, se ferieloven § 6 (2). Det skal svært mye til for at det foreligger "særlige grunner", og det er ikke tilstrekkelig at det blir vanskelig eller upraktisk å overholde lovens varslingsregel.

Driftsmessige usikkerhet som følge av korona-pandemien, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv., vil kunne kvalifisere som "særlige grunner" etter ferieloven, og dermed begrunne kortere varsel.

Det fremgår av forarbeidene at dette er en ordensregel. Det vil si at arbeidstaker ikke kan motsette seg å ta ferien selv om denne regelen ikke er overholdt. Dersom arbeidsgiver ikke har underrettet arbeidstaker om tidspunktet for ferie, kan det etter omstendigheten medføre erstatningsplikt for økonomisk tap som måtte ha oppstått og en rimelig erstatning for velferdstap, se ferieloven §14.

Arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver varsel senest to uker før ferien tas.

 

Kan fastsatt ferie endres?

Når ferien først er fastsatt, skal det sterke grunner til for at arbeidsgiver ensidig kan endre ferien, se ferieloven § 6 (3).

Endring kan bare foretas når det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. Her må det foretas en konkret vurdering, og arbeidsgiver må begrunne endringen godt. Det er også et krav om at arbeidsgiver i forkant drøfter endringen med den ansatte.

At en arbeidstaker sier opp sin stilling er normalt ikke en uforutsett hendelse som gir anledning til å endre fastsatt ferie. Arbeidsgiver må alltid være forberedt på at arbeidstakere sier opp. Bare hvis oppsigelsen medfører helt spesielle problemer som ikke kan løses på annen måte, kan det gi grunnlag for endring av ferien.

Korona-pandemien vil kunne medføre at det oppstår hendelser som ikke kunne forutses på fastsettelsestidspunktet, og som kan gi grunnlag for å endre fastsatt ferie. Plutselig høyt sykefravær, ansatte som må i isolasjon/karantene eller at endrede smitteråd gir grunnlag for gjenopptagelse av drift kan være eksempler på forhold som kan gi grunnlag for å endre allerede fastsatt ferie etter en konkret vurdering.

En endring kan medføre erstatningsansvar hvis arbeidstaker lider tap på grunn av endringen, f. eks. ved å måtte avbestille billetter.

Les mer om adgangen til å avtale noe annet enn det som står i ferieloven.

Kan man avtale at ferien tas på forskudd, eller overføres til neste år?

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie med inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager til neste ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales, se ferieloven § 7 (3).

I tillegg kan partene bli enige om overføring/forskuddsferie for den avtalefestede ferien på fem virkedager. Dette er en tariffestet ordning og den er dermed ikke omfattet av ferielovens begrensninger med hensyn til overføring/forskuddsferie.

Er arbeidstaker pliktig til å ta ferie?

Ja, det fremgår direkte av ferieloven § 5 nr. 1.
Arbeidsgiver plikter å sørge for at den enkelte avvikler sin ferie, se ferieloven § 5 (1).

Kan ferien legges samtidig med oppsigelsestid?

Det er avhengig av hvor lang oppsigelsesfristen er, og om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp arbeidsforholdet, se ferieloven § 8.

Når arbeidsgiver har sagt opp arbeidsforholdet, kan ferien legges i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er tre måneder eller lengre. Er oppsigelsestiden kortere, må arbeidstaker gi sitt samtykke. Slik avtale må inngås skriftlig.

Dersom ferien allerede er berammet og arbeidsgiver deretter sier opp arbeidsforholdet med kortere frist enn tre måneder, kan arbeidstaker også motsette seg at ferien avvikles.

I en Høyesterettsdom fra 1997 (Rt. 1997 s. 37) slås det fast at arbeidstaker i en slik situasjon kan velge mellom følgende alternativer:

  • at ferien ikke avvikles før vedkommende fratrer
  •  at ferien avvikles i oppsigelsestiden
  • at det gis ny sammenhengende oppsigelsestid etter at ferien er avviklet

Det siste alternativet vil medføre at det tar lang tid å avvikle arbeidsforholdet. Det er derfor viktig at en arbeidsgiver som ser at det kan bli nødvendig å gå til oppsigelser, venter lengst mulig med å fastsette ferien.

Ekstraferien for arbeidstaker over 60 år skaper ikke problemer i denne sammenheng. Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal tas, og den anses derfor ikke å være pålagt av arbeidsgiver.

Oppsigelse fra arbeidstaker har ingen betydning for fastsettelse av ferien. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller legge ferien til oppsigelsestiden så fremt de øvrige vilkårene i ferieloven er oppfylt.

Arbeidstaker som har sagt opp selv har heller ikke noe absolutt krav på å få avviklet ferie før vedkommende slutter. Reglene om at arbeidstaker har krav på 18 virkedager ferie i perioden 1. juni til 30. september og at ferien skal avvikles innen ferieårets utgang, gjelder imidlertid også i disse tilfellene.

Kan ferie plasseres til en periode hvor arbeidstaker har foreldrepermisjon?

Det er avhengig av om arbeidstaker mottar stønad fra NAV eller ikke i den aktuelle perioden, se ferieloven § 9 (2).

Når det gjelder den delen av foreldrepermisjon der arbeidstaker mottar foreldrepenger etter folketrygdloven, er det nødvendig med samtykke fra arbeidstaker. Det samme gjelder permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har etter arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd (to uker i forbindelse med fødsel).

Arbeidstaker kan imidlertid kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger.

Dersom permisjonstiden faller sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av det antall virkedager som faller i permisjonstiden.

Når det gjelder utvidet permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5, hvor arbeidstaker altså ikke mottar foreldrepenger, kan ferien fastsettes på vanlig måte, se ferieloven § 6 og 7.

Kan ferien plasseres mens arbeidstaker avtjener militærtjeneste?

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferien til perioder hvor vedkommende utfører pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller repetisjonsøvelse i Forsvaret.

Er ferien fastsatt på forhånd, kan arbeidstaker kreve utsettelse av det antall feriedager plikttjeneste er utført.

Når det gjelder førstegangstjeneste i Forsvaret og sivil plikttjeneste, kan arbeidsgiver plassere feriefritid for inntil ett ferieår i tiden tjenesten utøves. ferieloven §§ 6 og 7 om plassering av ferien gjelder som normalt.

Kan ferie fastsettes og avvikles under streik eller lockout?

Lovlig streik eller lockout har ikke betydning for rett til å fastsette ferien eller til å avvikle ferie. De alminnelige reglene i ferieloven §§ 6 og 7 kommer til anvendelse.

Er ferien fastsatt på forhånd skal feriepenger utbetales på vanlig måte.

 

En ansatt ønsker å endre sin ferie som følge av reiserestriksjoner/ smittefare i ferielandet. Har vedkommende rett til det?

Dersom tidspunktet for ferie allerede er fastsatt, kan vedkommende ikke kreve å få denne endret. Dersom bedriften og den ansatte enes om en endring, er dette selvsagt i orden. I lys av reiserestriksjoner og anbefaling om å unngå unødvendige fritidsreiser, oppfordres partene til å utvise smidighet om mulig.